I 1 39 11 7 Algemeen. Gemeentelijke Verzorgingshuizen. Het vorig jaar vermelde verschijnsel, dat valide man nen en vrouwen zich naar verhouding tot verpleging Voor de op afdeling I „Steunverlening ingevolge de Armenwet”, hoofdstuk 1, betrekking hebbende getallen zie voorst bijlagen 2 tot en met 5 op bladzijde 28. Ingaande September kon de capaciteit van het Ge meentelijk Verzorgingshuis aan de Laan van Meerder- voort 112 met 38 bedden worden vergroot, doordat de verbouwing en inrichting van het daarnaast gelegen pand Laan van Meerdervoort 110 waren voltooid. In de op 20 November geopende Josephstichting aan de Z.O. Buitensingel 138 (voormalige Kolpinghuis) welke inrichting onder toezicht van het College van Regenten over het R.K. Oudeliedenhuis staat en welk tehuis beschikt over 22 echtpaarkamers en 15 eenper soonskamers, verblijft reeds een aantal personen voor rekening van de Dienst. Verzoeken om opneming in particuliere rusthuizen konden, wat de beschikbare plaatsen betreft, over het algemeen worden ingewilligd. Het aantal rusthuizen, waarmede de Dienst contact heeft, werd met twee ver meerderd; in het ene kunnen 13 valide vrouwen worden verzorgd en in het andere 7 mannelijke dieet- patiënten. Het aantal nazorginrichtingen buiten de stad werd uitgebreid doordat daaraan het kindertehuis„Margriet” te Amsterdam werd toegevoegd. In dit kinderhuis wor den door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst voor rekening van de Dienst voor Sociale Belangen kinderen geplaatst, die wachten op opneming in een psychiatrische inrichting. Op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst werden enkele spastische kinderen in verzorging opgenomen. Van de 2.829 verzoeken om opneming voor rekening van de Dienst, welke in het verslagjaar werden behan deld, konden 1.862 worden ingewilligd (een verzoek kan namelijk betrekking hebben op meer dan één per soon). 776 verzoeken kwamen te vervallen door intrek king e.d., terwijl in 191 gevallen opneming voor eigen rekening bleek te kunnen geschieden. Tot voor kort was het gebruikelijk, dat de namen, geboortedata en adressen van ongehuwde moeders met wie de Dienst voor Sociale Belangen in aanrakingkomt, alsmede de gegevens omtrent de verwekkers, aan de Kinderpolitie werden doorgegeven. Sedert 24 Novem ber worden die gegevens echter opgegeven aan de H.A.C.O.M. (de Haagse Commissie voor de Ongehuw- de-Moeder-Zorg). Voor wat de aantallen en bedragen betreffende alle in verzorging opgenomen personen aangaat, wordt ver wezen naar bijlagen 6 en 7 op bladzijden 29 en 30. ging, dekking, schoeisel en meubilair. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de verstrekkingen verantwoord en noodzakelijk moeten zijn. Voor de hierop en op de overige tegemoetkomingen, aan of ten behoeve van behoeftigen, betrekking hebbende bedragen wordt ver wezen naar bijlage 5 op bladzijde 28. Voor elk lid van een ondersteund gezin bestaat reeds jaren de gelegenheid om eenmaal per 3 maanden voor f. 0,50 één paar schoenen van nieuwe zolen en hakken te laten voorzien. De daaraan voor de Dienst verbon den kosten bedroegen f. 39.247,36 in totaal. De Dienst verstrekte wederom ten behoeve van een aantal ondersteunden de in verband met voorgenomen emigratie te maken „aanloopkosten”. Aan een aantal niet in ondersteuning zijnde personen werd een bijdrage in deze kosten toegekend. Degenen, wier inkomen lager liggen, dan hetgeen zij in totaal aan steun en bijkomende verstrekkingen zou den hebben genoten, kunnen voor zgn. emolumenten (b.v. brandstoffentoeslag, melk, extra-voedsel) in aan merking komen. Op 31 December 1953 waren er bij de Dienst 591 dergelijke, op bedoelde hulp aangewezen, gevallen. De bijzondere regeling met de Gemeentelijke en Ge neeskundige en Gezondheidsdienst betreffende de ge neeskundige behandeling van ondersteunden en ver zorgden, die door de algemene ziekenfondsen niet als lid kunnen worden aanvaard, werd in 1953 gehand haafd. Daarnaast zijn ook op hulp van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst hetzij voor korte dan wel voor lange tijd aangewezen de per sonen, die, hoewel zij niet in ondersteuning zijn opge nomen, de kosten voor geneeskundige behandeling niet zelf kunnen betalen en evenmin als verzekerden bij een algemeen ziekenfonds zijn ingeschreven. Zo mogelijk moet deze categorie f. 1,30 per week voor de zgn. zie ken kaart voldoen. Hiermede wordt indirect getracht deze personen tot aansluiting bij een algemeen zieken fonds te bewegen. Zijn zij niet tot betaling van de ziekenfondspremie in staat, dan tracht de Dienst hen bij een algemeen ziekenfonds te doen inschrijven en wordt de volledige ziekenfondspremie evenals die voor de aanvullende verzekering ten laste van de Dienst voor Sociale Belangen genomen. Uit dien hoof de betaalde de Dienst over 1953 f 3.429,77. De betrokken personen en hun eventuele gezinsleden ontvangen naast geneeskundige behandeling zo nodig tevens medicijnen, verbandmiddelen e.d.m. uit de Ge- meenteapotheek. De hieraan verbonden kosten worden, eveneens ingegaan 1 Januari 1952, aan de Gemeente- apotheek vergoed en bedroegen over het verslagjaar f. 7. 977, 45 (met inbegrip van de voor ondersteunden gemaakte kosten voor geneesmiddelen op bijzondere recepten, welke de algemene ziekenfondsen om de een of andere reden niet vergoeden.) Sedert 1 Januari 1952 betaalt de Dienst voor Sociale Belangen aan de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst een jaarlijks vast te stellen vergoeding. Voor het jaar 1953 bedroeg deze vergoeding f. 5.300,—. Kj - VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN B. Verzorging buiten eigen woning. f® I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 509