39 8 Gemeentelijk Tehuis voor Kinderen. In het begin van het jaar waren er verscheidene grieppatiëntjes. Aangezien ook vele personeelsleden ziek waren, moest de opneming van kinderen tijdelijk worden stopgezet tot begin Maart. Daarna deden zich enkele gevallen van mazelen en kinkhoest voor. In de maand Mei werd tot inenting tegen kinkhoest over gegaan. Op 17 Augustus werd bij een patiëntje geelzucht ge constateerd. Isolatie in een der twee daarvoor bestemde boxen kon niet verhinderen, dat zich op 2 en 8 Septem ber telkens weer een geval van geelzucht voordeed en daarna achtereenvolgens nog vele, zodat de opneming opnieuw werd gestaakt. Aangezien wel ontslagen plaats hadden, ging het kindertal snel achteruit. Aan het einde van het verslagjaar was het nog niet mogelijk tot nieuwe opnemingen over te gaan. Een evenement voor de kinderen was de plaatsing van een broedmachine in het tehuis. Nadat zij hadden kunnen zien, dat met behulp van deze machine kui kentjes uit de eieren waren gekropen, genoten de kin deren van de aanblik van deze kuikentjes in de kleine verwarmde ren. Nu het kippen zijn geworden (Fries- hoen-krielen), verblijven de dieren in het in de tuin op getrokken kippenhok. Een woord van dank zij bij deze gebracht aan Gemeenteplantsoenen, welke Dienst de broedeieren beschikbaar stelde (ook die voor het Ge meentelijk Verzorgingshuis aan de Laan van Meerder- voort, waar de broedmachine zeker niet minder belang stelling trok). In de grote vacantie gingen de kinderen naar strand of duinen. Het slechte weer trad nog wel eens als spel breker op. Een woord van dank is hier op zijn plaats aan allen, die in het afgelopen jaar hun medewerking verleenden aan de vele genoegens, welke de verzorgden mochten smaken. De tehuizen worden menigmaal door belangstellen den uit binnen- en buitenland bezocht. Zo werd in de zomermaanden bezoek ontvangen van Dr Inger Hal- dorsen, gemeenteraadslid van Bergen (Noorwegen). Verpleging van aanvullend verzekerden. Het aantal aanvullend verzekerden blijft een ver heugende stijging vertonen. Uitgedrukt in percenten van de hoofdverzekering bedroeg dit in 1952 80.84 en in 1953 83.4 pCt. Het aantal verpleegdagen in ziekeninrichtingen, dat ten laste van de aanvullende verzekering kwam, was nagenoeg gelijk aan dat van 1952, namelijk 150.169 in 1953 tegen 150.202 in 1952. Het aantal verpleegdagen van aanvullend verzeker den in sanatoria steeg met 4.366. behoevenden steeds minder met een verzoek om op neming tot de Dienst wenden, vroeg ook in 1953 de aandacht. Als gevolg van dat verschijnsel waren vaak plaatsen op de afdelingen voor validen in de Gemeente lijke Verzorgingshuizen onbezet, dit in tegenstelling tot de afdelingen voor verpleging behoevenden, die over bezet waren. Bij de samenstelling van de menu’s, welke voor de Gemeentelijke Verzorgingshuizen onderling niet af wijken, wordt rekening gehouden met de moderne op vattingen. Regelmatig hebben voor Hervormden en Rooms- Katholieken godsdienstoefeningen plaats, welke in hoofdzaak worden bezocht door verzorgden, die op grond van hun lichamelijke gesteldheid niet in de ge legenheid zijn elders ter kerke te gaan. De geneeskundige verzorging van de in de tehuizen verpleegde personen is in handen van een daartoe aan gewezen arts van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, die hen regelmatig bezoekt. Alle personen worden zo spoedig mogelijk na hun opneming door het Districts-Consultatiebureau voor t.b.c. door gelicht en, zonodig, door dat bureau op gezette tijden gecontroleerd. De lichamelijk gezonde verzorgden kunnen, indien zij dit wensen, voor het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden worden ingeschakeld. Hiervoor ont vangen zij een kleine vergoeding boven hun zakgeld. Het is, ook al tengevolge van de hoge leeftijd der ver zorgden, niet steeds gemakkelijk degenen, die niet met bedoelde huishoudelijke werkzaamheden zijn belast, te bewegen bij wijze van tijdsbesteding een of andere liefhebberij (al dan niet verband houdende met hun vroegere ambacht) te beoefenen. Dit geldt in het bij zonder voor de mannelijke verzorgden. De vrouwen gaan hiertoe eerder over. Bij haar geniet het breiwerk de voorkeur. Toch kon van 24 tot 27 November een tentoonstelling van door verzorgden in de Gemeentelijke Verzorgingshuizen ver vaardigde werkstukken worden gehouden. Deze door de Wethouder van Sociale Zaken, in tegenwoordigheid van de Burgemeester, geopende tentoonstelling mocht zich in een druk bezoek verheugen. Vele amusements- en muziekverenigingen leverden de nodige ontspanning. Voorts genoten de verzorgden van een film-, circus- en toneelvoorstelling, alsmede van een marionettenspel. Wederom werden autotochten ondernomen, te weten naar de bollenvelden (voor de verplegingbehoevende verzorgden) en naar de „Hoge Veluwe” (voor de valide verzorgden). Bovendien maakten laatstgenoemden een gecombineerde trein-autobustocht naar Arnhem en de bekende uitspanning „de Julianatoren” te Apeldoorn. Onder auspiciën van het „Comité tot organisatie van Autotochtjes voor Verpleegden” werd een uitstapje naar de bollenvelden en een naar Zandvoort gemaakt. Het St. Nicolaasfeest is wederom bijzonder geslaagd en Kerstavond werd in stemmige sfeer gevierd, hetgeen vooral te danken was aan de leden van de Personeels vereniging. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN 1) De cijfers betreffende dit onderdeel zijn opgenomen in bijlage 8, bladzijde 32 sanatoriumverpleging. 7) C. Ziekenhuis- en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 510