J 39 9 Tandheelkundige behandeling. De kosten voor conserverende hulp ten behoeve van niet bij een algemeen ziekenfonds aangesloten behoef- tigen, kwamen ook in het verslagjaar ten laste van de Dienst. Eveneens bleef de regeling betreffende het verlenen van tandregulatie van kracht. De aan een en ander verbonden kosten bedroegen f. 671,13. Nabehandeling aan huis. Door verplegers van het Gemeenteziekenhuis werden in de loop van 1953 voor rekening van de Dienst 125 personen aan huis behandeld (catheteriseren). Het aan tal nabehandelingen bedroeg 6.470, waarvoor de Dienst voor Sociale Belangen een bedrag van f. 5.176,ver goedde. Kunstmiddelen e.d. De kosten en bijdragen wegens op advies van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in de jaren 1952 en 1953 verstrekte brillen, kunstgebit ten, orthopaedisch schoeisel, beugels en andere heel kundige en orthopaedische instrumenten, bedroegen blijkens onderstaand overzicht: Dagverpleging. Met een drietal wijkverplegingen heeft de dienst een overeenkomst tot het verzorgen van kinderen in haar dagverblijven, indien dit medisch noodzakelijk wordt geacht. In 1953 werden 312 kinderen in de dagverblijven verpleegd, totaal uitmakende 23.534 dagen. Hiervoor betaalde de Dienst een vergoeding van f. 45.891,30. Verpleging van niet-aanvullend verzekerden. De daling van het aantal verpleegdagen voor deze categorie, namelijk met 4.513, is voornamelijk het ge volg van het feit, dat zich steeds meer personen aanvul lend tegen de kosten van ziekenhuisverpleging verze keren. Ook ten aanzien van sanatoriumverpleging daalde het aantal verpleegdagen voor deze groep en wel met 4.228. In totaal werd hulp verleend aan 1.238 personen en wel 96.959 maal. Hiervoor ontvingen de desbetreffende kruisverenigingen en wijkverplegingen een bedrag van f. 70.797,20. In de loop van het jaar werden drie wijkverplegingen tot de bestaande overeenkomst toegelaten, terwijl voor verlening van kraamhulp een overeenkomst werd af gesloten met de ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging voor Kraamverzorging „Frankenslag”. Behalve uit betalingen van belanghebbenden beston den de bijdragen ook uit giften van kerkelijke en parti culiere instellingen. De bijdragen van ziekenfondsen in de kosten van via de Dienst aan leden verstrekte instrumenten werden rechtstreeks aan de leveranciers overgemaakt, zodat de Dienst voor Sociale Belangen als kosten de netto- bedragen heeft verantwoord. In 1953 adviseerde de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst in 2.912 gevallen (met inbegrip Verpleging van niet-verzekerden. Zowel wat betreft de verplegingen in ziekeninrich tingen als die in sanatoria van niet-verzekerde patiënten liep het aantal verpleegdagen terug, onderscheidenlijk met 3 108 en 315. Ook hiervan is de oorzaak hoofd zakelijk gelegen in de omstandigheid, dat steeds meer personen zich (hetzij als verplicht, hetzij als vrijwillig- verzekerde) bij een algemeen ziekenfonds laten in schrijven. Van de door bemiddeling van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en het Gemeentelijk Bu reau voor Ziekenhuisverpleging opgenomen patiënten bleek slechts 4.3 pCt. niet te zijn verzekerd. Voor het op de verpleging van verplicht- envrijwillig- verzekerden (hoofdverzekering) betrekking hebbende wordt verwezen naar hoofdstuk IV. Gezinsverzorging en gezinshulp worden verstrekt in samenwerking met de in deze gemeente op dat terrein werkende verenigingen, de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst, met sociale fondsen van instellingen of bedrijven e.d.m. Teneinde een inzicht te geven in de omvang van de gezinsverzorging en gezinshulp volgen hier enkele cij fers. Het aantal behandelde, via de verenigingen en de Dienst ingekomen, aanvragen bedroeg 5 158.Hiervan werden toegewezen 3 939 aanvragen, betrekking heb bende op 1100 gezinnen. Voor de gezinsverzorging maakte dit uit in totaal 36.500 dagen waarover hulp werd verleend en voor de gezinshulp 1.100 dagen. Daarnaast ontvingen ongeveer 90 gezinnen washulp, hetgeen neerkomt op ruim 5.300 kilo wasgoederen. In de hulpverlening gedurende enkele uren per dag of enkele halve dagen per week is thans afdoende voor zien door tewerkstelling van daartoe geschikt geachte in ondersteuning zijnde, vrouwen. Een uitvoerig ver slag daaromtrent is opgenomen onder het hoofdstuk „Werkverschaffing” Verpleegstershulp. Deze hulp omvat het verplegen en verbinden, als mede het geven van een wasbeurt en injecties. Voorts het verlenen van kraamhulp en laatste hulp. De Dienst verstrekt daarvoor een vergoeding aan de kruisvereni gingen en wijkverplegingen, welke deze hulpverlening verzorgen. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Jaar. Kosten. Bijdragen. 1952 1953 Ten laste van de Dienst. 54.350,97 55.071,83 ƒ47.827,15 51.588,63 6.523,82 3.483,20 D. Gezinsverzorging en Gezinshulp. E. Medische hulp buiten ziekenhuizen, kunstmiddelen, e.d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 511