1! I I 39 I u Totaal f. 256.734,65 11 54.600 werkuren gemaakt in ongeveer 300 gezinnen. Aan het einde van het verslagjaar werkten 170 vrouwen in ruim 200 gezinnen. De bruto-uitkeringen hiervoor bedroegen rond f. 27.500,Hiervan werd aan de tewerkgestelden uitbetaald f. 14.000,(met inbe grip van ongeveer f. 175,— tramgeld). Het resterende werd aangewend als gedeeltelijke restitutie van genoten ondersteuning. In 1952 bedroeg de omzet 244.146,98; een kleine stijging derhalve, hoofdzakelijk als gevolg van de gro tere omzet in het vierde kwartaal van handgeweven textielproducten en huishoudelijk borstelwerk. De handgeweven thee- en handdoeken vonden ge rede aftrek. De vraag naar wollen tafelkleden is nog steeds goed te noemen. De weverij heeft bijna het ge hele jaar in opdracht gewerkt. Om de productie van lakenkatoen te vergroten, werd in de loop van het jaar een derde mechanisch weefgetouw in gebruik gesteld. Met de verkoop van huishoudelijk borstelwerk ging het in 1953 beter. Verwacht wordt, dat door de invoe ring van het wettig gedeponeerde waarmerk van de Stichting „Het Nederlandse Blindenwezen”, dat op alle door de Werkplaatsen voor Blinden vervaardigde arti kelen wordt aangebracht, oök de vraag naar het door blinden gemaakte borstelwerk zal toenemen. De productie van de zgn. H-matten voor gemeente lijke instellingen kon regelmatig worden voortgezet. Er waren voldoende orders voor ruiggeschoren matten. De productie van corridormatten werd, behoudens be stellingen voor speciale afmetingen, voorlopig stopge zet, aangezien de concurrentie in dit artikel steeds gro ter wordt. De gehele voorraad corridormatten kon echter nog in de loop van het jaar tegen de oude prijs worden verkocht. De afdeling pekkerij, waar uitsluitend niet-blinde mindervaliden werken, verzorgde weer het pekken van bezems en rollen voor de Gemeentereiniging. De piano-afdeling had veel werk aan het repareren en stemmen van de piano’s van de Haagse scholen, ter wijl ook reparatie-opdrachten voor particulieren wer den uitgevoerd. Vooral in het vierde kwartaal werden diverse grote reparatie-opdrachten ontvangen. De matrassenmakerij ontving een groot aantal op drachten van particulieren voor het repareren van ka- pok-matrassen. De verkoop van nieuwe matrassen wordt echter bemoeilijkt door de grote concurrentie in dit artikel. De Werkplaatsen waren wederom vertegenwoordigd op de Voor- en Najaarsbeurs in Utrecht, waar de aan dacht van het publiek op de veelzijdige prestaties van de blinden werd gevestigd. Dit geschiedde eveneens op de Damesbeurs te dezer stede, waar de stand van de Werkplaatsen een groot succes was. Vooral wollen tafelkleden gingen vlot van de hand en veel nabestel lingen volgden. Buitenlandse gasten brachten dit jaar tweemaal een officieel bezoek aan de Werkplaatsen voor Blinden. Zij maakten in opdracht van de U.N.O. een reis ter bestu dering van het mindervaliden-vraagstuk. Op 23 Januari betrof dit een bezoek van de heer Ghochal uit Bombay en op 27 Februari van de heer Iyer uit Haiderabad. Voorts bezochten verscheidene bestuursleden van so ciale instellingen in den lande de werkinrichting. In de huisvesting is ook dit jaar geen verandering ge komen. Het bouwen van de loods op de binnenplaats kon om technische redenen niet worden uitgevoerd. Het schaft- en kleedlokaal werd geheel opgeknapt en Arbeidstherapie. De voor arbeidstherapie in aanmerking komende t.b.c.-patiënten en geestes- en zenuwzieken worden ge plaatst op het advies van de Gemeentelijke Geneeskun dige en Gezondheidsdienst. Deze arbeidstherapie om vat tewerkstelling van t.b.c.-patiënten rechtstreeks bij de Gemeenteplantsoenen en van geestes- en zenuw zieken door de ’s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroe der van der Kolk” in eigen werkplaatsen, bij het Ge sticht „Oud-Rosenburg” en in de Gemeenteplantsoe nen. Aan t.b.c.-patiënten betaalde de Dienst aan loon f. 3520,45 (f. 0,60 per uur tot 30 uur per week; daarbo ven f. 0,20 per uur), waarvan f. 1.650,01 van Gemeen teplantsoenen in verband met de door deze personen geleverde prestaties werd terugontvangen. Aan de bij de Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk” tewerkgestelde en bij de Dienst in ondersteuning zijnde geestes- en zenuwzieken vergoedde de Dienst een bedrag van f. 493,10 voor tramkosten. Werkplaatsen voor Blinden c.a. In 1953 waren gemiddeld 44(43) blinden en 15(15) uit anderen hoofde lichamelijk gebrekkigen werkzaam. Hierin zijn begrepen 34 blinden en 3 anderen, die op arbeidsovereenkomst volgens het Blindenreglement 1948 waren tewerkgesteld. Einde April ontving de Dienst van het Gemeen schappelijk Administratiekantoor, district ’s-Graven- hage, de mededeling, dat ten aanzien van de bij de Werkplaatsen op arbeidsovereenkomst werkzame per sonen verzekeringsplicht wordt aangenomen en wel gerekend te zijn ingegaan 1 Januari 1953. Het is zeer verheugend, dat deze aangelegenheid thans, na de vele vergeefs gedane pogingen om bedoelde personen in de sociale verzekering op te nemen, tot een gelukkige oplossing is gekomen. Op de door het Ministerie van Sociale Zaken ter beschikking gestelde subsidie per tewerkgestelde per werkweek over het jaar 1953 werd een voorschot van f. 5.110,ontvangen. De bruto omzet van de Werkplaatsen bedroeg in 1953 Ontvangsten voor in 1953 vervaar digde en gerepareerde artikelen f. 234.205,82 Uit voorraad verkocht12.700,89 Omzetbelasting 9.827,94 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN G. Diversen. f’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 513