39 12 Uitzending van kinderen naar vacantieverblijven. Toen de Vereniging „Uitzending van kinderen naar vacantieverblijven” in het verslagjaar de mogelijkheid opende te beschikken over ruimte buiten de stad, achtte het Bestuur van de Dienst het ogenblik gekomen uit voering te geven aan de tevoren reeds opgekomen ge dachte om kinderen uit ondersteunde gezinnen gedu rende hun vacantie enige tijd naar buiten te zenden. Vooral voor de zgn. asfaltjeugd is het goed eens een tijdje in groepsverband te leven. Evenwel bleek de tijd van voorbereiding te kort om na te gaan, welke kinde ren uit ondersteuning genietende gezinnen in aanmer king zouden kunnen komen. Daarom werd besloten een proef op dit gebied te nemen met de kinderen van de beide scholen aan de Zuidwal. Deze kinderen toch komen deels voort uit gezinnen, die in ondersteuning zijn, deels uit gezinnen, die met deze laatsten gelijk te stellen zijn. Dit was ook de reden, waarom de Dienst voor Sociale Belangen de kosten van deze uitzending voor zijn rekening nam, al kwam de verantwoordelijk heid voor de uitzending zelf uiteraard niet op die Dienst te rusten. Over de samenstelling van de leiding werden bespre kingen gevoerd met de „Haja” (Haagse Jeugd-Actie) en met deskundigen op onderwijsgebied. De leiding werd tenslotte gevormd uit de hoofden van de beide scholen, twee leerlingen van de Stichting voor Lichamelijke Op voeding te dezer stede, alsmede een jeugdige mannelijke Psychiatrische verpleging (Exploitatie Huize „Crom vliet"). In de loop van 1953 vond de inwendige verbouwing plaats van Huize „Cromvliet”, Beetslaan 251 te Rijs wijk (Z.-H.), bestemd voor de verzorging van 43 be jaarde demente vrouwen. De bedoeling is personen in deze inrichting te plaatsen, die te onrustig of te afwij kend zijn om voor verzorging in gemeentelijke of parti culiere, verzorginghuizen in aanmerking te komen. De inrichting heeft o.m. een ziekenzaal met 14 bedden, ter wijl een aangrenzende zaal mogelijkheid biedt tot het opnemen van 9 min of meer permanent verpleging be hoevenden. De overige 20 plaatsen zullen worden bezet door vrouwen, die niet bedlegerig zijn. Nadat de verbouwing een feit was geworden, kon de Dienst voor Sociale Belangen een begin maken met de inrichting (stoffering, meubilering, enz.). Het tehuis zal begin 1954 in gebruik worden genomen. van nieuw meubilair voorzien, een aanzienlijke verbe tering derhalve. De Blindenmuziekvereniging „Kunst naar Kracht”, voor het grootste deel bestaande uit personen, werk zaam op de Werkplaatsen, mag zich in een steeds groter wordende belangstelling verheugen. Een hoogtepunt vormde dit jaar de uitvoering van een tweetal nummers voor H.M. de Koningin in de tuin van het paleis Soest- dijk, ter ere van Haar verjaardag. Hierbij gaf Hare Ma jesteit persoonlijk blijk grote bewondering voor de prestaties van de vereniging te hebben. en een jeugdige vrouwelijke sociaal werker van de Dienst, die ervaring hebben in het jeugdwerk. Van 22 tot en met 31 Augustus 1953 verbleven 60 kinderen in het kampcentrum „De Waterval” te Beekbergen, voor namelijk kinderen, die behoren tot de zgn. ongrijpbare jeugd. De resultaten waren boven verwachting gunstig, hetgeen ook te danken is aan de goede leiding. De kin deren leerden zich behoorlijk gedragen en werden ge wend aan netheid, orde en regelmaat. Opmerkelijk is, dat het hoofd van een der twee scholen na de vacantie kon vaststellen, dat een viertal kinderen, die door om standigheden niet hadden meegekund, in de klas onge zeglijker waren en met minder lust werkten dan de kin deren, die wel mee naar buiten waren geweest. De proef kan dan ook als geslaagd worden beschouwd en zal zeker aanleiding geven op de ingeslagen weg voort te gaan. III. HULPVERLENING AAN OORLOGS SLACHTOFFERS e.d. EN RAMPSLACHTOFFERS. Nederlandse oorlogsslachtoffers. De binnen de gemeente ’s-Gravenhage wonende, op hulp van de Dienst voor Sociale Belangen aangewezen, Nederlandse oorlogsslachtoffers (grotendeels oorlogs- weduwen, invaliden en bejaarden, die hun bedrijfje door oorlogsomstandigheden verloren) vormen een langzaam kleiner wordende groep. Het aantal partijen bedroeg op 1 Januari 1953 566 en op 31 December van dat jaar 524. Los van de wekelijkse uitkeringen voor levensonder houd werd in vele gevallen geholpen met extra verstrek kingen, zoals ziekenvoeding, kunstledematen en andere medische voorzieningen, kleding, dekking, bedrijfscre- dieten, enz. Uit Indonesië gerepatriëerden. Op 1 Januari 1953 genoten 402 partijen door bemid deling van de Dienst een periodieke uitkering voor le vensonderhoud op de voet van de Regeling Hulpver lening Oorlogsslachtoffers. In de loop van het jaar werd aan 192 partijen een uitkering toegekend, terwijl in 223 gevallen de lopende uitkering kon worden beëindigd, waardoor op 31 December 1953 nog 371 partijen in uitkering waren. Behalve met uitkeringen voor levensonderhoud wer den vele gerepatrieerden geholpen door verstrekking van kleding, medische apparaten enz. Bovendien wer den in het verslagjaar meubelvoorschotten verstrekt tot een gezamenlijk bedrag van 446.474,57. In een vrij groot aantal gevallen konden gerepa trieerden woning en inboedel van emigranten overne men. De Dienst zorgde dan voor taxatie van de inboe del, ter voorkoming van eventueel overvragen. De op de oorlogsslachtoffers en uit Indonesië gere patrieerden betrekking hebbende cijfers zijn vermeld in bijlage 9 op bladzijde 33. Rampslachtoffers. Onmiddellijk na het bekend worden van de storm ramp, welke op 1 Februari 1953 ons land trof, stelde de VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 514