ll I 39 II ll 451 266 3 430 13 goederen werden opgeslagen in de eigen magazijnen aan de Korte Lombardstraat 6 en Noordwal 62. Voor het uitreiken van die goederen kreeg de Dienst naast genoemde adressen later ook de beschikking over lokali teiten in het gebouw aan de Lijnbaan, waarin voorheen de afdeling „Onderwijs ”der Gemeentesecretarie was gevestigd. Verder nam de Dienst contact op met de uit- reiklokalen van het Roode Kruis, gevestigd aan het Lange Voorhout 16 en in het Paleis Noordeinde, als mede met het uitreiklokaal van de Federatie van Vrou welijke Vrijwilligers in het Essogebouw aan de Benoor- denhoutseweg. Dankbaar werd gebruik gemaakt van het aanbod van de C.A.R.E. (Cooperative for American Remittances to Europe) om een aanzienlijke hoeveelheid pakketten van gevarieerde samenstelling beschikbaar te stellen. Op 3 Februari werden de eerste 20 vluchtelingen ge registreerd. De dag daarop melden zich 693 rampslacht offers. Tot en met 31 Maart werden in totaal 3 602 per sonen geregistreerd. Een groot aantal vluchtelingen 1 468), dat in de Dierentuin arriveerde, werd niet in ’s-Gravenhage geregistreerd, omdat zij via het opvang centrum rechtstreeks werden vervoerd naar de omlig gende gemeenten. Naast het transport van goederen was het personen vervoer door de Dienst georganiseerd. Een vlotte gang van zaken was verzekerd, doordat het aantal beschik bare vracht- en personenauto’s was uitgebreid door medewerking van vele particulieren. Spoedig bleek, dat het doorzenden van de vluchte lingen naar de kwartieradressen, zonder dat controle van aanwezige ruimte en entourage had kunnen plaats hebben, veel moeilijkheden gaf. Toen enige sociale werksters van de Dienst waren ingeschakeld, die ieder transport begeleidden, konden de moeilijkheden on middellijk ter plaatse worden opgelost. Niet onvermeld mag blijven, wat vrijwilligers-auto- mobilisten de eerste dagen na de ramp presteerden. Zij brachten niet alleen de vluchtelingen van het opvang centrum naar het evacuatieadreszij haalden ook de evacué’s van het kwartieradres af om hen naar de uit- reikposten te brengen en daarna weer naar huis. Velen van deze automobilisten maakten zich tevens nuttig door het bezorgen van dekens aan kwartieradressen. Het aantal personen, dat door vrijwilligers in die dagen voor kledingverstrekking van huis werd gehaald en weer thuis gebracht, bedroeg ongeveer 2 200. Na aankomst van de eerste geëvacueerden was het afdelingskantoor van de Dienst aan de Nassau-Zuilen- steinstraat 12 zowel overdag als ’s avonds voor het pu bliek geopend. Wekenlang moest op de betrokken afdelingen van de Dienst ook in de avonduren worden gewerkt om de vele slachtoffers aan het nodige te helpen en in hun moeilijkheden bij te staan. De geldelijke en sociale verzorging van de ramp slachtoffers kon, krachtens de door het Ministerie van Maatschappelijk Werk getroffen maatregelen, door de gemeenten voor rekening van dat Ministerie op de voet van de Regeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers Ten aanzien van de bereiding van warme maaltijden voor evacué’s die zouden worden ondergebracht in ge legenheden, waar ter plaatse daarvoor niet zou kunnen worden gezorgd, werd het volgende bereiktDe directie van de Dienst voor Schoolkinderzorg mobiliseerde het betrokken personeel, zodat, zo nodig, onmiddellijk zou kunnen worden aangevangen met het bereiden van warme maaltijden in de keuken van die Dienst. Het Gemeenteziekenhuis zou bovendien voor maaltijden kunnen zorgen en wel voor 3 000 personen. Op 2 Februari werd de grote zaal van de Dierentuin als opvangcentrum ingericht. In een der kantoorver- trekken werd een post van de Gemeentelijke Genees kundige en Gezondheidsdienst ingericht. Ambtenaren van de afdeling „Bevolking, Verkiezingen en Burger lijke Stand” der Gemeentesecretarie en van de Dienst voor Sociale Belangen werden gereed gehouden voor de registratie van evacué’s en voor de sociale verzorging van vluchtelingen. Al spoedig meldden zich ook groe pen van de verschillende vrouwenhulporganisaties, als mede van het plaatselijke Rode Kruis. In de zaal waren predikanten en R.K.-geestelijken aanwezig. Groepen padvinders en andere stadgenoten begonnen zich te melden voor vrijwillige hulpverlening. De algehele lei ding van de organisatie in de Dierentuin werd in han den gelegd van de directeur van de Dienst voor Sociale Belangen. Bij de afdeling „Sociale Zaken” der Gemeentesecre tarie stroomden de adressen binnen van inwoners van ’s-Gravenhage en omliggende gemeenten, die bereid waren evacué’s in huis te nemen. Na aankomst van de vluchtelingen, werden grote hoeveelheden ingezamelde Roode Kruis-goederen bij de Dienst ontvangen. Deze Wethouder van Sociale Zaken zich met de directeur in verbinding over het nemen van maatregelen, nodig voor hulpverlening aan slachtoffers van de watersnood. Nog dezelfde dag werden de meest noodzakelijke voor zieningen getroffen. Het spreekt vanzelf, dat de ruimte alsmede de ligging en dekking in de onder de Dienst ressorterende tehui zen niet voldoende waren om grote aantallen evacué’s op te vangen. Toch bleek het mogelijk in elk der Ver zorgingshuizen 60 bedden bij te plaatsen, zodat aldaar voor de evacué’s 180 slaapgelegenheden beschikbaar waren. De directeur en zijn hoofdambtenaren stelden zich in verbinding met hoofden van andere Diensten en met particulieren, teneinde te trachten de opvangcapaciteit (wat betreft ruimte, kleding, ligging, dekking, maaltij den, personeel enz.) te vergroten. Deze pogingen wer den met succes bekroond. Dank zij de zeer grote mede werking allerwegen werd binnen enkele uren het vol gende resultaat bereikt: Direct beschikbare plaatsen (met verzorging van maaltijden) Direct of zeer spoedig beschikbare plaatsen voor zieken en gewonden Noodplaatsen, nog te voorzien van matrassen, dekens enz. of ligstro ff ll; VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 515