Poliklinieken: Wijkverpleging in de wijkgemeenten 2 en 29 Gezinshulp", 44 R.K. Vereniging „Het Wit-Gele Kruis", Snijdersstraat 38. Het jaarverslag vermeldt o.a. De provinciale afdeling Zuid-Holland van deze bond telde in ’s-Gravenhage 17 aangesloten leden-wij kver- plegingen met in totaal 43 wijkzusters. (Voor zover ge gevens van deze wijkverplegingen beschikbaar waren, zijn deze in dit hoofdstuk vermeld.) Rode-Kruis Wijkverpleging, Op 31 Mei 1953 werd de afdeling Wijkverpleging opgeheven. De exploitatie van deze verpleging werd met ingang van 1 Juni 1953 voortgezet door „Het Groene Kruis." Wijkverpleging Aantal huisbezoeken door de wijkzusters Aantal verrichte behandelingen aan huis. Afdeling 's-Gravenhage der Zuidhollandse Vereniging „Het Groene Kruis", Van Speykstraat 31. In de loop van het verslagjaar werd van het Rode- Kruis de wijkverpleging aan de Appelstraat overge- Consulten huisartsen en specialisten Nabehandelingen Uitgeleende verplegingsartikelen Hoogtezonbestralingen Infraroodbestralingen 39 395 11 262 4 770 44 21 296 6 161 182 62 383 1 181 12 457 347 7 962 68 904 79 243 De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de werkzaamheden der consultatiebureaux. De stichting had op 31 December van het verslagjaar 3 gediplomeerde gezinsverzorgsters en 160 gezinshul pen in dienst. Aan 1 287 gezinnen waarvan 69 a-sociale gezinnen werd hulp veileend; in totaal werden 35 028 ver- zorgingsdagen genoteerd. Gegevens betreffende de Gemeenteapotheek worden aangetroffen in het verslag van die instellnig. Omtrent verleende hulp in de huishouding door of vanwege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen worden gegevens aangetroffen in het verslag van die Dienst. Ned. Hervormd Bureau voor Gezinsverzorging en Zieken verpleging, Suezkade 27. Bij het bureau waren in 1953 gemiddeld 49 gediplo meerde en 13 ongediplomeerde gezinsverzorgsters in dienst. In 612 gevallen werd hulp verleend, hetzij aan gezinnen waar de huisvrouw door ziekte of afwezigheid niet in staat was haar taak te verrichten, hetzij aan a-sociale gezinnen. nomen. De meeste Rode-Kruisleden waren bereid als lid naar „Het Groene Kruis” over te gaan. Het ledental steeg o.a. hierdoor van 9565 op 31 December 1952 tot 13 341 op 31 December 1953. Het aantal door de 10 wijkverpleegsters afgelegde bezoeken bedroeg 51 853. De exploitatierekening over 1953 vermeldde een nadelig saldo van 2.053,97. Aantal patiënten aan huis behandeld Aantal huisbezoeken Aantal patiënten in het wijkgebouw behandeld Aantal patiëntenbezoeken aan het wijkgebouw Er waren 2 verpleegsters in de wijkgemeenten werk zaam. Stichting „Katholieke Gezinszorg en Malakkastraat 30. 's-Gravenhaagse Centrale Vereniging tot bescherming van zuigelingen en kleuters, centraal bureau: Surinamestraat 25. der Her vormde Gemeente, „Draagt Elkanders Lasten", Paulus Potterstraat 150. Het Oranje-Groene Kruis Bond van Christelijke Ver enigingen voor Wijkverpleging in Nederland) Centraal Bureau: Kon. Emmakade 197. De la Reyweg. 946 I 591 Gemeenteapotheek. Loeve- steinlaan. Hulp in de huishouding; gezinszorg. Jul. v. Stol- berglaan. Zuigelingen- en kleuterzorg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 51