i 1 39 ’s-Gravenhage, 3 Augustus 1954. 18 Namens het Bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen, C. H. P. W. VAN DEN OEVER, Voorzitter. H. THIERRY, Secretaris. Het zodanig uitbreiden van het hoofdkantoor van de Dienst, dat dit zal zijn begrensd door de Prinsegracht VarkenmarktLaan en Korte Beestenmarkt, alsmede het centraliseren en verbeteren van de huisvesting van de Werkplaatsen voor Blinden c.a., is opgenomen in het Uitvoerings- en Financieringsplan 1954 en volgende jaren der gemeente. Voor de jaren 1954 tot en met 1958 zijn hiervoor echter geen bedragen uitgetrokken. De kans dat deze voorzieningen vóór 1959 zullen worden getroffen, is derhalve gering te achten. Hoewel ook de huisvesting in andere gebouwen te wensen overlaat, doet zich het gebrek aan ruimte het sterkst gevoelen in het gebouw Beeklaan 267a, dat in grote mate overbezet is geraakt, hetgeen er reeds toe leidde, dat een tiental ambtenaren van de afdeling Ver zorging moest worden ondergebracht in het gebouw Nassau Zuilensteinstraat 12. nings- en wijdingsbijeenkomsten voor de in de Ge meentelijke Verzorgingshuizen en in het Gemeentelijk Tehuis voor Kinderen opgenomen verzorgden. De afdeling „Vervoer, Distributie en Meubilair” (kantoor Noordwal 62) heeft dringend behoefte aan ruimte voor bewaring van goederen en huisraad van in verzorging en verpleging opgenomen personen. De verwachting, dat bij het in gebruik nemen van het nieuwe stadhuis de huisvesting van de Dienst door vrij komende ruimte in andere gebouwen zou kunnen wor den verbeterd, werd niet bewaarheid. Nog steeds leeft het verlangen op enige punten van de stad wijkkantoren te vestigen. Voor Moerwijk/Mor- genstond bestaat het plan een wijkkantoor onder één dak te brengen met een aldaar te bouwen en in te rich ten zgn. medisch centrum. De Directeur, Dr. P. J. PLATTEEL. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN B. Huisvesting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 520