17 39 ii I 19 Toelichting op het meerdere bedrag aan baten. De meerdere ontvangst wegens bijdragen, in- en te rugvordering van uitgekeerde ondersteuning werd o.m. veroorzaakt door stijging van het aantal ondersteunde partijen en afdrachten aan de Dienst van ontvangen verhogingen van sociale renten over verstreken tijdvak ken. Hogere bijdragen in de kosten van verzorging buiten eigen woning werden eveneens veroorzaakt door een stijging van het aantal verzorgde personen en verhoging van sociale renten (vrijlating van eerste 100,van eigen inkomsten bij berekening van het toe te kennen bedrag ingevolge de Noodwet Ouderdomsvoorziening). FINANCIEEL VERSLAG 1953. ALGEMEEN OVERZICHT. De bedrijfsrekening over 1953 sluit, wat Afd. I. Steun verlening ingevolge de Armenwet betreft, in baten en lasten met een totaal van 17.183.232,45. Hieronder is verantwoord het subsidie van de Ge meente tot een bedrag van 12.601.471,91. De baten waren 229.991,56 hoger dan in 1952 volgens onderstaande specificatie: De lasten waren ƒ848.627,26 hoger dan in 1952 vol gens onderstaande specificatie: Van de ziekenfondsen werd ruim 64.000,meer ontvangen aan premiën voor de aanvullende verzeke ring als gevolg van de stijging van het aantal aanvullend verzekerden. Daartegenover daalden de bijdragen in de kosten van verpleging van niet-verzekerden met 47.000, terwijl enkele andere posten kleine dalingen ondergin gen, o.a. doordat inwoners van de omliggende gemeen ten, waarvoor de niet-gedekte verpleegkosten door die gemeenten worden gedragen, gedurende een geringer aantal dagen werden verpleegd. De bijdrage van de Provinciale Staten van Zuid-Hol- land in de kosten van sanatoriumverpleging werd niet meer afgetrokken van de kosten van niet-verzekerden, doch afzonderlijk tot uitdrukking gebracht onder de Baten. De hogere baten inzake Werkverschaffing zijn o.a. een gevolg van het feit, dat ontvangen sociale renten ten gunste van blinden en andere minder-validen ad 6.000,ten gunste van de baten zijn gebracht, terwijl in 1952 de lasten met deze ontvangst werden verminderd. In de overige baten is een bedrag begrepen van 6.693,zijnde het van het Rijk ontvangen subsidie in de kosten van tewerkstelling van blinden. Toelichting op het meerdere bedrag aan lasten. Voor de meerdere uitgaven wegens Ondersteuning wordt verwezen naar de toelichting op de bijlagen 2 tot en met 5. De stijging van de kosten wegens verzorging buiten eigen woning is voornamelijk te wijten aan een groter aantal verzorgden en verhogingen van de te betalen verzorgingsprijzen. Behalve incidentele prijsverhogingen wegens zieken- huisverpleging vond per 1 October 1953 een algemene prijsverhoging plaats van 0,30 per verpleegdag, terwijl tevens het aantal verpleegdagen een stijging vertoonde. Kosten van gezinshulp daalden met ƒ13.792,75 als gevolg van het feit, dat deze vorm van hulpverlening thans bij wijze van werkverschaffing plaats vindt door ondersteunde vrouwen. De aan deze vrouwen betaalde vergoedingen zijn opgenomen onder hoofdstuk 6: Werkverschaffing. Voornamelijk door toekenning van hogere vergoe dingen aan de Wijkverenigingen voor verleende ver- pleegstershulp, stegen de kosten van medische hulp buiten ziekenhuizen, kunstmiddelen, e.d. met ƒ23.032,33. Enkele andere posten, opgenomen onder dit hoofdstuk, ondergingen een kleine daling. Onder kosten Werkverschaffing zijn thans mede op genomen de vergoedingen aan ondersteunde vrouwen wegens het verlenen van gezinshulp gedurende enkele uren per week aan daarvoor in aanmerking komende gezinnen. Voor deze vorm van hulpverlening werd i 26.000,meer uitgegeven dan in 1952. Voorts on dergingen de kosten, verbonden aan tewerkstelling in het land- en tuinbouwbedrijf, een verhoging van ƒ33.000,-. Deze kosten kwamen in 1952 ten laste van het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg. - VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Minder. Benaming. Meer 59.413,69 105.752,22 3 50.232,60 4 2.602,27 5 71,53 ƒ230.063,09 Benaming. Meer Minder. ƒ287.140,65 315.041,43 3 203.242,69 4 36.458,47 5 ƒ888.289,56 1 2 6 7 6 7 20.440,69 62.424,10 4.817,15 7.245,16 Ondersteuning Verzorging buiten eigen wo ning Ziekenhuis- en sanatorium- verpleging Gezinsverzorging en gezins hulp Medische hulp buiten zieken huizen, kunstmiddelen, e.d. Werkverschaffing Overige lasten Meer lasten dan in 1952 1 2 Ondersteuning Verzorging buiten eigen wo ning Ziekenhuis- en sanatorium- verpleging Gezinsverzorging en gezins hulp Medische hulp buiten zieken huizen, kunstmiddelen, e.d. Werkverschaffing Overige baten Meer baten dan in 1952 Baten. Lasten. 229.991,56 ƒ230.063,09 3.203,83 848.627,26 ƒ888.289,56

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 521