1 39 Voor verdere bijzonderheden ten aanzien van de 20 Fonds voor bijzondere uitgaven. werd gebracht met de hoeveelheid arbeid, die voor elk onderdeel moest worden verricht. Afd. III. Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging. De meerdere uitgaven bedroegen ƒ979.997,06, ver oorzaakt door stijging van de verpleegprijzen, zoals reeds eerder is aangegeven onder afd. I en voorts een stijging van het aantal verpleegdagen. Afd. II. Hulpverlening aan oorlogsslachtoffers, e.d. De kosten wegens hulpverlening aan oorlogsslacht offers waren 360.000,lager dan in 1952, hoofd zakelijk doordat een kleiner aantal meubelcredieten werd verstrekt. Onder deze afdeling komen in 1953 voor de uitgaven verband houdende met de ramp op 1 Februari. Deze uitgaven bedroegen in totaal 694.880,27. Inboedels. 78 inboedels van verzorgden zijn in bewaring ge nomen. Voorts zijn op verzoek van afd. B.V.B. 24 inboedels in bewaring genomen van personen, die voor rekening van de Gemeente in krankzinnigeninrichtingen zijn op genomen. Sieraden en gebruiksvoorwerpen van edel metaal. Ingenomen van 27 verzorgden. Taxatie van de waar de heeft niet plaats gevonden. Dit geschiedt eerst wan neer door overlijden tot verkoop kan worden overge gaan. De wekelijkse uitkeringen aan blinden en andere minder-validen stegen met 11.800,o.a. doordat ontvangen renten ten gunste van deze personen niet meer in mindering van de lasten werden geboekt. (Zie omschrijving bij Baten). De kosten uit hoofde van de Gemeentelijke Werk- voorzieningsregeling daalden met 5.000,terwijl ook de uitkeringen aan t.b.c.- en zenuwpatiënten, werk zaam in arbeidstherapie, verminderden met ƒ2.150, De kosten van de Werkinrichting voor Blinden c.a. daalden met 10.000,voornamelijk als gevolg van een lager grondstoffenverbruik en ontvangen ziekte- uitkeringen van de Bedrijfsvereniging. In 1952 vond deze laatste uitkering niet plaats. Voorts werd een bedrag betaald van ƒ2.861,92, zijn de het nadelig exploitatiesaldo van het Sanatorium „Huis ter Drift”, voortkomende uit de liquidatie van dit sanatorium. Voor uitzending van kinderen naar va- cantieverblijven werd een bedrag uitgegeven van ƒ1.644,78, waarvoor op de bedrijfsrekening van 1952 geen uitgaaf voorkwam. Beheers- en administratiekosten. In de sleutels tot verdeling van de algemene beheers en administratiekosten werden enige wijzigingen aange bracht, waardoor de toerekening aan de onderscheidene afdelingen en hoofdstukken meer in overeenstemming financiële verantwoording wordt verwezen naar de hier na volgende Bedrijfsrekening en de Balans per 31 De cember 1953. Afd. IV. Diversen. De kosten wegens uitvoering van begrafenissen ste gen door toeneming van het aantal met ƒ16.512,45. Aan bijdragen werd echter belangrijk meer ontvangen, zodat ten laste van de Gemeente een lagere uitgaaf uitgaven in 1953: kwam van 11.958,20. Lasten en Baten van interne orders, incasso en admi nistratie voor derden e.d. waren 151.950,01 hoger dan in 1952, voornamelijk als gevolg van verstrekkingen aan rampslachtoffers. De netto lasten wegens exploitatie van het Noodte- huis voor Uitzettingsgevallen ondergingen een verla ging met 2.885,85. Spaarbankboekjes. Van verzorgden en ondersteunden in bewaring genomen waarden. Bij de Dienst berustten op 31 December 1953, ge deeltelijk ter zekerheidsstelling van later te betalen kos ten, de navolgende waarden ingenomen of ter bewaring gegeven door verzorgden en ondersteunden Effecten 123 effecten met een nominale waarde van Polissen. 3 037 polissen van verzekeringmaatschappijen met een waarde van 325.859,44, ingenomen van 1 486 ver zorgden en ondersteunden. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN 1,06 Ontvangen rente 8.000,— Het kapitaal van dit fonds bedroeg op 1 Januari 1953 8.788,11 99 99 99 99 99 99 4 19 8 3 2 2 23 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 64.211,85 en 2.924,41, 224 spaarbankboekjes met een inleg van, 2 DM. ingenomen van 202 verzorgden en ondersteunden. 701,06 8.087,05 121,92 8.208,97 Onkosten Gift aan „Clubhuis De Mussen” (Zo merkamp voor jongens) 700, 32.021,— Fr. frs. 13.000,— B. frs. 2.200,— U.S.A. 4.370,— Mex. Lire 99 99 99 99 99 waarvan: aanwezig in contanten (Amsterdamsche Bank)208,97 Geldlening aan Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Minder-validen AVO, afdeling ’s-Graven- hage AVO WERKPLAATS 1V1CA. 300,- Lire 2.000, Ind. crt. 2.000, 260/-/-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 522