23 609 I 45 1 kleuters. Zuigelingen. Kleuters, i) Bureau. Verstrekte I consulten. 3 473 4 823 59 294 32 152 2 874 17 097 3 456 i Vereniging. 450 31 217 f 40.582,10 343 14 502 18.852,60 330 13 748 17.872,40 510 24.456,90 23 959 i 1.246,70 39 1 570 2.041,— 412 38 582 38.582,— 8 105 190 10.536,50 Totaal 2 297 132 292 380 525 168 322 457 220 247 198 220 143 191 198 13 191 Nieuw inge schreven. 600 646 228 330 666 267 363 283 378 151 219 194 30 249 219 6 453 8 582 3 439 4 773 7 938 3 758 3 629 3 887 3 616 1 905 2 626 3 087 314 3 387 1 900 Huis bezoeken. 4 352 3 745 2 071 1 711 4 921 2 015 2 188 1 962 2 275 494 2 429 961 1 868 1 160 Kin deren. 175 338 164 159 119 158 105 307 133 38 205 183 296 494 Verstrekte j consulten. Ver- pleeg- dagen. 1 976 4 227 Gemeente- subsidie. Huis bezoeken. 138 88 143 137 146 120 233 910 252 396 298 477 118 Nieuw inge schreven. Zuigelingen. 356 8206 3802 890 Kleuters. 114 2111 913 586 Vereniging „Hulp aan Zuigelingen," kliniek Oranjeplein 24-26. Voor aantallen m. b. t. het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters wordt verwezen naar voren staande tabel. In de kliniek werden 171 zieke kinderen opgenomen het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 8 425. De rekening van lasten en baten vertoonde een voor delig saldo van 63,57. Haagse Raad voor Kinderuitzending, secretariaat: Valkenboskade 413. Voor uitzending naar buiten hebben de schoolartsen in 1953 2 478 kinderen aanbevolen. Bovendien werd door de uitzendende verenigingen voor 239 kinderen keuring door de schoolartsen aangevraagd; in 154 gevallen werd gunstig advies gegeven. In 233 ge vallen werd gunstig geadviseerd voor kinderen, die door de geneeskundigen van de consultatiebureaux voor zuigelingen en kleuters aanbevolen waren voor uitzending in dagverpleging. Een overzicht van de uitzending in 1953 via de Haagse Raad voor Kinderuitzending, met gemeentesubsidie, volgt in onderstaande tabel. Oranjeplein 24-26 Regentesselaan 18 Juliana Kinderziekenhuis Gouvemeurlaan 122. De la Reyweg 297 Juliana van Stolberglaan 109 Gedempte Sloot 167 Houtrustweg 260-262 Jurriaan Kokstraat 45-47 Wilhelminastraat 73 (Lsd.) Appelstraat 167 Z.Ó. Buitensingel 76 „Zomerhof”,Troelstrakade Jan Luykenlaan 116. Loevesteinlaan 1037 R.K. Vereniging „Het Wit-Gele Kruis”, Snijdersstraat 38. Consultatiebureaus f 154.170,20 Zonder gemeentesubsidie werden in kolonieverple- ging uitgezonden 13 kinderen met 506 verpleegdagen. 1 051 1 650 871 777 732 647 841 1 550 1 027 294 906 548 I Overgeschre ven van vorig jaar. I Consultatiebureaux voor zuigelingen en ’s-Gravenhaagse Veren, voor Gezondheidskolonies (Haag- sche Bleekneusjes) Haagse Ver. voor Christelijke Gezondheidskolonies Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem, afd. ’s-Gravenhage Haags Comité v. Uitzending v. Ned. Kinderen naar buiten (Kinabu) Ned. Ver. Vacantieoord voor Lich. Gebrekkigen, afd. ’s-Gravenhage Vrijz. Christ. Gezondheids- kolonie „Naar Buiten”, afdeling ’s-Gravenhage Eerste Ned. Ver. voor Kleuter zorg „Naar het Strand” Vereniging „Zorg voor het Achterlijke Kind” Aantal zittingen Aantal consulten Aantal huisbezoeken Nieuw ingeschreven patiëntjes In het verslagjaar werden 9 moedercursussen geor ganiseerd, waaraan door 186 moeders werd deelge nomen. Zuigelingen- en kleuterzorg wordt mede door ver schillende wijkverplegingen, hiervoren vermeld, behar tigd; cijfers omtrent het Juliana-Kinderziekenhuis worden aangetroffen op blz. 41. Uitzending van kinderen naar buiten. Mededelingen omtrent bemoeiingen van de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst met de uit zending van kinderen naar buiten worden aangetroffen in het verslag van die Dienst. 9 Het aantal overgeschreven kleuters werd niet voor elk der bureaux opgegeven. De rekening en verantwoording van de ’s-Graven haagse Centrale Vereniging tot bescherming van zui gelingen en kleuters gaf over 1953 een nadelig saldo te zien van 106.718,19, hetwelk door gemeentesubsidie werd gedekt. Aan de verslagen van enige instellingen is het vol gende ontleend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 52