a algemeen. LAGER ONDERWIJS IN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. T Op 31 December 1953 was deze Commissie samen gesteld als volgt. Voorzitter de Wethouder van On derwijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt; secretaris het hoofd der afdeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie, de heer Mr J. Velders; mevr. E. van den Boschde Jongh, mej. F. ten Cate en de heren Mr J. G. M. Broekman, C. A. M. Diepenhorst, Mr J. J. Hangelbroek en H. Swart, leden. In 1953 werd 12 maal vergaderd. zullen begin 1954 gereed komen; 9 lokalen aan het Verhulstplein; 4 lokalen aan de Sweelinckstraat. den gehuisvest en behoefde bij het lager onderwijs nergens tot invoering van halve schooltijden te wor den overgegaan. Wel moest de huisvesting van u.l.o.-scholen in de uitbreidingswijken Leyenburg, Moerwijk en Morgen stond voorshands achterwege worden gelaten, aange zien de tot dusver in die wijken gestichte school- localiteiten in de eerste plaats ter beschikking van het gewoon lager onderwijs dienden te worden ge steld. Wat de bouw van gymnastieklokalen betreft, moge worden opgemerkt, dat bij de dit jaar opgeleverde bijzondere school voor lager onderwijs aan het Ver hulstplein ook een gymnastiekzaal in gebruik kon worden genomen, terwijl voorts nog in het verslag jaar zeer goede vorderingen werden gemaakt met de bouw van een gymnastiekzaal bij het door de Ge meente gebouwde schoolgebouw aan de Beatrijs straat, welk lokaal in de eerste helft van het jaar 1954 zal kunnen worden opgeleverd. Van de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen werd tenslotte de toezegging ontvangen, dat in de nabije toekomst een ruimere toewijzing van bouwvolume voor gymnastieklokalen mag worden tegemoetgezien. BIJLAGE 40 Van deze 116 lokalen werden er voorlopig 35 toe gewezen aan het openbaar-, 34 aan het R.K.-, 33 aan het P. Chr. en 14 aan het neutraal bijzonder onderwijs. Voor de aan de Van Diepenburchstraat en de Kokosnootstraat gebouwde scholen heeft de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting extra-bouw- volume toegewezen, aangezien het hier scholen be trof, waarvan het bouwsysteem aanleiding gaf tot een proefneming. Voorts heeft de Minister een extra-toewijzing van bouwvolume verstrekt voor een vijftal zeventienklas- sige uniforme scholen in Morgenstond, welke in 1954 zullen worden gebouwd voor een prijs, welke slechts 90 zal bedragen van de door het Rijk vastgestelde kostennorm. Ondanks de grote toeneming van het aantal leer lingen, konden ook dit jaar weer alle leerlingen wor- 17 lokalen aan de Baambruggestraat; 17 lokalen aan de Dovenetelweg; 8 lokalen aan de Kokosnootstraat; 27 lokalen aan de Pieter Langendijkstraat; 12 lokalen aan de Van Diepenburchstraat (Uten- broekestraat 6); 2 lokalen aan de Van Bevemingkstraat; 14 lokalen aan de Spaarwaterstraat f 6 lokalen aan het Belgische Plein Voor het eerst na de oorlog werd dit jaar bij de bouw van scholen een zg. evenwichtstoestand bereikt; dat wil zeggen, dat ongeveer evenveel lokalen zijn gereedgekomen als voor de leerlingentoeneming nood zakelijk was. Kon namelijk het aantal toegenomen leerlingen op ongeveer 4 800 worden gesteld, het aan tal lokalen, dat dit jaar in gebruik kon worden ge nomen bedroeg 116, hetgeen bij een aantal leerlingen van 40 per klasse neerkomt op een opnemingscapaci teit van 116x40 4 640 leerlingen. De 116 gereedgekomen lokalen kunnen als volgt worden gespecificeerd: De Commissie van Overleg van de verschillende richtingen van het onderwijs bleef gedurende 1953 in haar samenstelling ongewijzigd. Op 31 December 1953 bestond zij uit de heer J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunst zaken, voorzitter, en de heren Jhr Mr P. J. W. de Brauw, Mr J. G. M. Broekman, Mr A. Evenhuis, Mr K. Groen, F. C. de Joode en J. J. Klomp, leden. In de loop van het verslagjaar vergaderde de Com missie vijf maal. Omtrent de volgende punten werd volledig overeenstemming bereikt: 1 Commissie voor het onderwijs. Schoolruimte. Commissie van Overleg van de verschillende richtingen van het onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 537