40 i. 2. 3. 4. 5. le afdeling: 2e afdeling: 3e afdeling: 4e afdeling: 5e afdeling: 6e afdeling: 7e afdeling: 8e afdeling: 2 lijk en het Rooms-Katholiek onderwijs, onderschei denlijk de heren A. Treurniet, J. M. P. J. Verstegen en Drs A. J. C. Rijven. De Commissie heeft gedurende het verslagjaar zes maal vergaderd; 126 adviezen werden aan de Wet houder van Onderwijs en Kunstzaken uitgebracht. Vooral t.a.v. de na de grote vacantie te treffen voorzieningen in localiteit stond de Commissie voor een zeer zware taak door het ongekend hoge aantal leerlingen, dat na de grote vacantie moest worden gehuisvest, gepaard aan beperkte accommodatiemoge lijkheden. Het mag tot voldoening stemmen, dat de Commissie er in is geslaagd zodanige adviezen uit te brengen, dat ondanks de moeilijkheden alle leerlingen konden worden ondergebracht zonder dat door het invoeren van wisselende schooltijden of op andere wijze inbreuk behoefde te worden gemaakt op de nor male gang van het onderwijs. voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris voorzitter secretaris W. F. J. Mineur W. F. Smits G. J. Balk J. Teeuwen de schoolruimtevoorziening ten behoeve van het gewoon lager onderwijs in de uitbreidingswijk Morgenstond; de schoolruimtevoorziening ten behoeve van het uitgebreid lager onderwijs in de uitbreidingswij ken Moerwijk, Morgenstond en Leyenburg; de schoolruimtevoorziening ten behoeve van het gewoon en uitgebreid lager onderwijs in het Be- zuidenhoutkwartier de schoolruimtevoorziening ten behoeve van het gewoon lager onderwijs in de uitbreidingswijk Leyenburg en de samenstelling van urgentielijsten voor 1954 en 1955. J. J. M. Roothaert C. Arkenbout J. Hoogbruin W. J. Eckhardt D. van Gelderen B. v. d. Beek W. A. van Kesteren M. Venema G. C. L. J. Renardel de Lavalette J. J. Constant H. Romein J. T. C. de Koning J. A. F. Zom C. Feenstra W. Hoekwater A. J. van Hoewijk T. M. Weysenfeld J. I. Dees G. van Steenbergen R. Derks C. D. Zaal E. de Zoeten A. J. Noordhoek B. Philipsen Op 31 December 1953 bestond de Commissie uit de heren F. C. de Joode, voorzitter; D. E. Nieborg, Dr D. G. G. van Ringelestein en F. J. Schijf, leden. De heer H. F. B. Heijtveldt, ambtenaar aan de af deling Onderwijs, was de Commissie als secretaris toegevoegd. Voorts werden de vergaderingen bijge woond door de heer W. H. Damen, waarnemend hoofd van de afdeling Onderwijs en door vertegen woordigers van het openbaar, het Protestants-Christe- Op 31 December 1953 bestond de Commissie uit de heer P. S. Duinker, voorzitter; mevr. E. v. d. Boschde Jongh en de heren J. C. Herpel, D. van Raalten, G. C. L. J. Renardel de Lavalette, Dr J. C. Streng, A. C. van Zwieten, leden. Als secretaris was aan de Commissie toegevoegd de heer C. W. van Leeuwen, ambtenaar aan de afdeling Onderwijs. Gedurende het verslagjaar heeft de Commissie vier maal vergaderd, terwijl 13 adviezen aan de Wethou der van Onderwijs en Kunstzaken werden uitgebracht. Aangezien het zeer bezwaarlijk bleek de Commissie eerst na het indienen van een uitgewerkt bouwplan in de arbeid te betrekken werd zij sinds 1951 ook in het vooroverleg betrokken. Hierdoor kon een meer doelmatige werkwijze worden bereikt. Een voortdu rend contact van de Commissie met de architecten en zo nodig met de bouwkundigen van de be trokken Ministeries droeg mede belangrijk bij tot verruiming van het inzicht in de te behandelen onder werpen. Ten einde kennis te nemen van de opvattingen en ervaringen van andere deskundigen, werden excursies gemaakt naar in aanbouw zijnde scholen in andere gemeenten. De Commissie hoopt, dat het na een verdergaande verruiming van de Rijksvoorschriften mogelijk zal zijn aan hogere eisen ten aanzien van de huisvesting te voldoen. Ook in 1953 waren er in de Gemeente 8 afdelingen van de commissie tot wering van schoolverzuim. Zij waren als volgt samengesteld: K. J. Metman B. Leers B. P. Klooster L. E. J. Sikkema VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Commissie Commissie voor de verdeling van schoolruimte. van Advies inzake de inrichting van nieuw te bouwen scholen. Commissiën tot wering van schoolverzuim.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 538