I i I I 40 jl A. J. L. Bosman J. van der Kleij L. J. W. Rust A. E. Donia Mej. L. Vreugdenhil L. de Haan A. E. van Eerten Als secretaris van deze Commissie fungeerde de heer E. de Jong Azn. 3 H. de Boer (voorzitter) J. de Jager A. C. Monster J. Tigchelaar na am Mej. W. Th. Müller H J. Osse PAEDAGOGISCH CENTRUM VAN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. Dr L. van Nieuwen hoven S.J. L. J. M. Rosdorff voortgezet gewoon lager onderwijs; buitengewoon lager onderwijs; uitgebreid lager onder wijs; voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs: nijverheidsonderwijs. Op 16 Juli 1953 besloten Burgemeester en Wet houders de samenwerking tussen de verschillende richtingen van het onderwijs met betrekking tot de onderwijsvernieuwing op een andere wijze te regelen. In verband hiermede werd de bestaande Commissie op 22 December 1953 vervangen door drie afzon derlijke commissies, voor elk van de richtingen één. Ook werd ingesteld een „Coördinatiecommissie”, waarin vertegenwoordigers van de drie bovengenoem de commissies zitting hebben. De samenstelling van deze commissies was als volgt: vertegenwoordigend het kleuteronderwijs en ge woon lager onderwijs; gewoon lager onderwijs; idem; idem; uitgebreid lager onder wijs; kweekschoolonderwijs: Een onderzoek werd ingesteld naar een nieuwe vorm van examineren voor de toelatingsexamens v.h.m.o., in samenwerking met de Commissie voor deze examens. Voorlopig beperkte dit onderzoek zich tot de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Naar aanleiding hiervan werd een werkgroep aard rijkskunde en geschiedenis gevormd voor de toela tingsexamens 1954. Voorts werd researcharbeid verricht op het gebied van zinsontleding en leren lezen op enkele lagere scholen. B voor het Protestants-Christelijk onderwijs: naam C. J. van Milligen C voor het Rooms-Katholiek onderwijs: vertegenwoordigend het kleuteronderwijs gewoon lager inderwijs; Voorts waren aan deze Commissie toegevoegd de heren P. S. Duinker, als vertegenwoordiger van de gemeentelijke inspectie van het onderwijs, en Prof. Dr Ir J. P. Mazure, als vertegenwoordiger van de maat schappelijke sector. Buiten de cursus „Globaal Lezen” en de practijk- cursussen werd een tweejarige cursus „Onderwijsver nieuwing” georganiseerd. Hieraan namen plm. 200 cursisten deel. Aan de eerstgenoemde cursussen werd in totaal dus van de drie richtingen te zamen deelgenomen door bijna 600 onderwijzers en onder wijzeressen. In nauwe samenwerking met de „Haja” werd nog een cursus gegeven voor clubhuisleiders. SCHOOL-SOCIAAL WERK. Ook- dit jaar is het werk wederom in omvang toe genomen. Werden in 1952 286 nieuwe gevallen be handeld, in 1953 bedroeg dit aantal 461. Het werk geniet een steeds groter wordende bekendheid, dank zij lezingen door de school-sociale werksters op ouder avonden, vergaderingen van Pro Juventute, de Voog dijraad en andere instellingen. De groeiende omvang van het werk maakte de aan stelling van een derde school-sociale werkster nood zakelijk, die op 1 Juni 1953 haar intrede deed. Ook dit jaar bestond weer een uitstekende samen werking met de Haagse Coördinatie-Commissie voor Opvoedingsmoeilijkheden, van welke Commissie het school-sociale werk grote steun ondervindt. Door deze commissie werden 20 vergaderingen gehouden, waar in 182 gevallen werden behandeld. In 1953 werden 461 kinderen naar het Bureau van het school-sociale werk verwezen; 299 van hen Bibliotheek. De paedagogisch-psychologische bibliotheek werd regelmatig uitgebreid. In de methodische en didacti sche bibliotheek werd volledigheid bereikt voor wat betreft het lager onderwijs. A voor het openbaar en daarmede gelijk te stellen onderwijs: naam Mej. J. W. Beek W. van de Gevel W. A. Steenbergen W. Engels vertegenwoordigend het kleuteronderwijs gewoon lager onderwijs; buitengewoon lager onderwijs: uitgebreid lager onder wijs; Mevr. W. Khan-de Koning voorbereidend hoger en middelbaar inderwijs; nijverheidsonderwijs voor meisjes; nijverheidsonderwijs voor jongens. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Commissie voor het Paedagogisch Centrum. Researcharbeid. Cursussen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 539