i Hï 1 'i -f nb B- kf ilb Eerste Nederlandse Vereniging het Strand", Duivelandsestraat 2. Behalve de 412 Haagse kinderen in vorenstaande tabel vermeld werden nog 4 kinderen uit de rand gemeenten opgenomen. De exploitatierekening 1953 gaf een voordelig saldo te zien van 4.088,66. Vereniging „Zorg voor het Achterlijke Kind", secretariaat: Poortlaan 17, Wassenaar. In het verslagjaar werden 9 groepen Haagse kinderen (112 jongens en 78 meisjes) uitgezonden naar het kolo- niehuis „Zonneoord” te Ede. Het totale aantal ver- pleegdagen was 8 146 tegen 8 425 in 1952. De rekening van baten en lasten vertoonde een nade lig saldo van 2.008,90. Haagse Vereniging voor Christelijke Gezondheidskolo- nies, bureau: Ferd. Bolstraat 33. De kinderen gingen dit jaar weer naar Epe (310) en naar Zeist (33). De resultaten van de uitzending waren bevredigend. De rekening van lasten en baten 1953 vertoonde een nadelig saldo van f 112,94. Afdeling s-Gravenhage van de Katholieke Kinderuit- zending in het Bisdom Haarlem, Bureau: Regentesselaan 199. De rekening van baten en lasten over 1953 van de Haagse afdeling wees een batig saldo aan van ƒ747,85. Vereniging „Haags Comité voor Uitzending van Neder landse kinderen naar Buiten" (Kinabu), Bureau: Valkenboskade 413. De Kinabu-kinderen werden in 1953 uitgezonden naar gezinnen in de provincies Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland en Noordbrabant (313) en naar verscheidene koloniehuizen (197). Door subsidie van de Gemeente werd het tekort over 1953 gedekt. Aan de verslagen van enige uitzendende verenigingen is het volgende ontleend. s-Gravenhaagse Vereniging voor Gezondheidskolonies Haagse Bleekneusjes) Bureau: Groot Hertoginnelaan 149. Uitzending van kinderen vond in 1953 plaats naar het koloniehuis „Hemalie” te Soesterberg, ,,’t Hoge Hout” te Elspeet, het „Boschhuis” te Nunspeet en het Bio-vacantieoord te Bergen aan Zee. De exploitatierekening sloot met een nadelig saldo van f 5.396,46. Haagse Bond Vacantiebezigheid voor Schoolkinderen, secretariaat: Gouwestraat 65. Aan de tochtjes en gezamenlijke kinderspelen deed in totaal 62 032 maal een kind mee gedurende de vijf vacantieweken van 1953. Het hoogste aantal opgekomen kinderen per dag bedroeg 3 456. De georganiseerde voorstellingen en bijzondere ma- nafestaties in samenwerking met het Haags Vacan- tie Comité en de Haagse Jeugd-Actie vormden hoogtepunten van het zomerprogramma op de ter reinen en in de schuilscholen (bij regenweer). Het nadelig saldo van de resultatenrekening 1952- 1953 was ƒ418,36. Nederlandse Vereniging van Suikerzieken, Prinsegracht 33. In het verslagjaar werden 10 kinderen in kolonie huizen verpleegd (300 verpleegdagen). Van de Gemeente werd een subsidie van ƒ390, ontvangen. Stichting R.K. Vacantiebezigheid Den Haag, correspondentie-adresFranklinstraat 117. Evenals in 1952 werden 16 trekdagen georganiseerd, waaraan 32 426 maal een kind deel nam; op Ocken- burgh werden 3 kampen (1 871 kinddagen) georgani seerd. Financiële steun werd verleend door het Algemeen Haags Comité en de Haagse Jeugd-Actie. s'i" „Stichting Jeugd en Vreugd" voorzetting van het Haags- Vacantie-kinderfeest secretariaat: Schalk-Burgerstraat 100. In de zomer van 1953 werden weer de jaarlijkse drie daagse schoolreisjes naar het Gooi en de Veluwe geor ganiseerd; de deelneming der scholen was als volgt: 48 klassen van openbare scholen, 19 van prot.-christe- lijke scholen en 12 klassen van R.K. scholen; in totaal 2 018 leerlingen van lagere scholen (6e en 7e leerjaar), 148 geleiders en 110 meisjes van huis houdscholen. Het voordelig saldo van de rekening 1953 was ƒ265,24. De eerste-hulp-verlening wordt voornamelijk ver zorgd door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond heidsdienst (zie het verslag van die dienst), enige Haagse ziekenhuizen en enkele wijkverplegingen hiervoren- vermeld. voor Kleuterzorg „Naar 46 Vacantiebezigheid. Eerste Hulp. ;u s'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 53