40 leeftijd van de betrokken Aantal Aantal 4 Ten aanzien van de Stichting „Onderwijsfonds voor zieke kinderen”, de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg (verstrekking van voeding, kleding en schoeisel aan schoolkinderen), de Gemeentelijke School- en Kindertuinen en het Gemeentelijk Museum voor het Onderwijs, moge worden verwezen naar de jaarverslagen van deze instellingen. Na de watersnoodramp, op 1 Februari 1953, wer den in totaal 418 leerlingen, afkomstig uit Zeeland en van de Zuidhollandse eilanden, tot de Haagse scho len toegelaten. De meesten van hen zijn, na een kor ter of langer verblijf in de Gemeente, naar hun woon plaatsen teruggekeerd. 4 27 34 67 78 46 52 41 31 22 27 11 4 6 5 3 1 2 JEUGDCONCERTEN. Er werden in de loop van het jaar tien (avond)- jeugdconcerten gegeven. Zij vonden plaats in het Ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen voor leerlin gen van het u.l.o., v.h.m.o. en van de kweekscholen. Deze uitvoeringen, die vergezeld waren van een des kundige uitleg, verheugden zich in een zó grote be langstelling, dat telkenmale geen plaats onbezet bleef. E J- In de loop van het jaar bedankte de heer Dr J. van Ijzeren als lid der Commissie; hij werd vervangen door de heer G. de Haas, directeur van de Stevin- H.B.S., Raamstraat 28. Op 31 December 1953 bestond de Commissie uit de heren Drs K. Rijsdorp, voorzitter; A. W. F. Sprink, secretaris, mej. J. H. van Wijk en de heren J. Blom, W Boer, Jhr Mr K. D. J. van Haeften, G. de Haas, Mr J. F. E. Hopman, J. v. d. Poel, Dr J. v. d. Stigchel en A. Th. v. d. Wart, leden. De Commissie hield zes vergaderingen, terwijl de subcommissie, bestaande uit mej. Van Wijk en de heren Blom, Van der Poel en Van der Wart, ter voorbereiding van de verkeersexamens, enige malen bijeenkwam. Aan het schriftelijk verkeersexamen werd door 3 661 leerlingen, afkomstig van 97 scholen (in 1952 van 67 scholen), deelgenomen. Ook dit jaar werden de examens gedecentraliseerd afgenomen. Van de 3 661 deelnemende leerlingen slaagden er 2 347, d.i 65 (vorige jaar 77 Van de geslaagden voor het schriftelijk examen onderwierpen zich 2 021 leer lingen aan het practijk(fiets)examen. Hiervan slaag den 1 946 candidaten, d.i. 96’4 Opmerking ver dient, dat dit jaar voor het eerst bij het practijk- examen keuze werd gelaten tussen een fiets- en een voetgangersexamen. Voor het laatste meldden zich 51 kinderen, die allen slaagden. De examens vonden plaats in aanwezigheid van politie-autoriteiten en van de pers. De insignes werden door de Hoofdcommis saris van Politie uitgereikt. Het totaal aantal woningtoewijzingen gedurende 1953 ten behoeve van onderwijzend personeel, dat van elders kwam en in de Gemeente werd benoemd, bedroeg, voor zover bekend, 57; 24 woningen kwa men ter beschikking van onderwijzend personeel van het openbaar onderwijs, terwijl 33 woningen werden betrokken door personeelsleden van het bijzonder onderwijs. waren afkomstig van openbare scholen. 60 van Pro- testants-Christelijke scholen, 87 van Rooms-Katholie- ke scholen en 15 van neutraal-bijzondere scholen. Van de 461 in behandeling genomen gevallen moesten 51 gevallen worden verwezen naar andere instellingen, terwijl in 12 gevallen de ouders geen prijs stelden op verdere behandeling. Gedurende het verslagjaar werden 374 huisbezoe ken afgelegd; 2 096 contacten met ouders en 874 contacten met scholen kwamen tot stand. Tenslotte volgt hieronder een overzicht van de aan het school-sociaal werk ter behandeling gegeven ge vallen, gesplitst naar de kinderen. Leeftijd 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Leeftijd 3 4 5 6 7 8 9 10 11 In 1953 bleef de Internationale School gehuisvest in het gemeentelijk schoolgebouw Doornstraat 170, alwaar zij 7 lokalen in gebruik heeft. De school heeft een Engelse, Franse en Amerikaanse afdeling. Voorts is een groep Amerikaanse leerlingen, die voortgezet onderwijs geniet, ondergebracht in het gebouw van het Haags Lyceum, Sophialaan 10. Aan het einde van het verslagjaar telde de school in totaal plm. 170 leerlingen. Ondanks ernstige pogingen, in het werk gesteld om de Internationale School elders in de Gemeente onder te brengen, kon tot op heden daartoe geen geschikte gelegenheid worden gevonden. De samenstelling van de Gemeentelijke inspectie van het onderwijs onderging in 1953 geen verande ring. Zij bestond op 31 December 1953 uit mej. T. Lan- geraap en de heren P. S. Duinker, Dr D. G. G. van Ringelestein en Drs K. Rijsdorp. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Watersnoodramp. 5> 99 99 99 99 Onderwijscommissie voor Veilig Verkeer. Woningruimte voor onderwijzend personeel. Internationale school. Gemeentelijke Inspectie van het Onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 540