I I i 40 R.K. kleuterschool de aan R.K. kleuterschool de aan N.H. kleuterschool de aan Totaal 228 828 kleuteronderwijs. 5 SCHOOLBADEN. In onderstaand overzicht zijn de gegevens vermeld aangaande de in de verschillende badhuizen geno men schoolbaden. Schoolruimte. Werd voor het lager onderwijs in het jaar 1953 van rijkswege toestemming verleend voor de bouw Voor het eerst werden dit jaar de examinandi ver zekerd tegen eigen schade en wettelijke aansprake lijkheid t.o. derden. Uitgegeven werd, met geldelijke steun van de „Ver eniging voor Veilig Verkeer”, een „Gids voor het ver- keersonderwijs aan de Haagse scholen”, in hoofd zaak samengesteld door de heren Drs K. Rijsdorp, J. v. d. Poel en A. Th. v. d. Wart. Het boekje werd voorzien van een voorwoord door de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken. 17 054 38 190 1 377 101 193 71 014 SCHOOLZWEMMEN. Behalve in het zwembad Zuiderpark en het ge meentelijk schoolkinderbad aan de Escamplaan werd ook dit jaar zwemonderricht gegeven in de particu liere overdekte zweminrichtingen Mauritskade en „De Regentes”. In het zwembad aan de Escamplaan vond tevens het zg. orthopaedisch schoolzwemmen plaats. Het volgende overzicht vermeldt de aantallen leer lingen, die zwemonderwijs genoten. Zuiderpark I Escamplaan idem, orthopaedisch zwemmen Mauritskade De Regentes van een aanmerkelijk groter aantal lokalen dan zulks in de voorgaande jaren het geval was geweest, bij het kleuteronderwijs was van een verruiming van het bouwvolume nog slechts weinig sprake. Voor het openbaar kleuteronderwijs werd nl. van rijkswege aanvankelijk geen enkele medewerking voor de bouw van enige school verleend: eerst aan het einde van het jaar werd nog rijksgoedkeuring ont vangen voor de bouw van een achtklassige kleuter school aan de Maarsbergenstraat en een uitbreiding met 7 lokalen van de kleuterschool aan de Van der Wijckstraat. Aangezien de voor deze scholen opge maakte bouwplannen evenwel waren ontworpen in een periode, waarin de rijksnormen voor kleuterscholen aanzienlijk beperkter waren dan ten tijde van het verlenen van het bouwvolume, oordeelden Burge meester en Wethouders het nader wenselijk, voor deze twee scholen nieuwe bouwplannen te doen ontwer pen .Van een verwezenlijking van deze twee scholen zal dan ook voorshands nog geen sprake kunnen zijn. Aan het bijzonder kleuteronderwijs werd in het verslagjaar bouwvolume voor een 12-tal lokalen toe gewezen, te weten: 3 lokalen voor een Jac. de Graefflaan; 4 lokalen voor een Volendamlaan; 5 lokalen voor een Oudaenstraat, terwijl aan het einde van het jaar nog 2 lokalen werden toegewezen voor de bouw van een P.C. kleuterschool aan de Bentinckstraat. Met de bouw van de eerstgenoemde twee scholen zal in de loop van het jaar 1954 een aanvang kunnen worden gemaakt, terwijl de N.H. kleuterschool aan de Oudaenstraat voorshands nog niet zal kunnen wor den gebouwd, aangezien over het onderhavige ter rein als onderdeel van alle voor kleuterscholen bestemde terreinen in de uitbreidingswijken Moerwijk, Leyenburg en Morgenstond nog overeenstemming dient te worden bereikt in de Commissie van Over leg van de verschillende richtingen van het Onder wijs. Per October 1953 kon nog uit het voor het jaar 1952 toegewezen bouwvolume bij het open baar kleuteronderwijs een achtklassige school aan het Daltonplantsoen in gebruik genomen worden. Behalve door de bouw van permanente kleuter scholen onderging de schoolruimte bij het kleuteron derwijs ook door stichting van enkele houten Oosten rijkse paviljoens een vermeerdering. Twee van deze paviljoens, te weten een 6-klassige aan de Douwes Dekkerstraat en een 4-klassige aan de Hillenraadweg, waren voor het openbaar kleuteronderwijs bestemd, terwijl een zesklassig paviljoen aan de Vierheemkin- derenstraat aan het bijzonder kleuteronderwijs kon worden toegewezen. Al deze paviljoens konden om streeks de aanvang van het schooljaar 1953/1954 in gebruik worden genomen. Tenslotte konden Burgemeester en Wethouders door huur van enkele zg. bedrijfspanden enigermate tegemoetkomen in de behoefte aan kleuterruimte in VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Zweminrichting Badinrichting. Totaal. 15 739 123 266 Algemeen. Aantal schoolkinderbaden. Buiten klasse- verband. 736 538 727 58 805 5 608 88 77 6 113 942 2 787 837 19 346 In klasse- verband. 12613 26 802 23 548 7 236 16 524 2713 15 274 2817 16010 3 385 727 12 671 27 607 29 156 7 324 16 601 8 826 942 18 526 837 142 612 Aantal leerlingen Duinstraat Escamplaan Harstenhoekstraat Hemsterhuisstraat Jan van Gojenstraat Julianastraat (L) Nieuwe Havendwarsstraat Noorderbeekdwarsstraat Paets van Troostwijkstraat Parallelweg Spionkopstraat Torenstraat Algemeen totaal I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 541