40 Totaal 47 OPENBAAR KLEUTERONDERWIJS. LAGER ONDERWIJS. 6 Op 31 December 1953 bedroeg het aantal spreek- cursussen 47, die werden gegeven door 5 spreekonder- wijzeressen, waarvan 4 in vaste en 1 in tijdelijke dienst. De cursussen werden gegeven in de hieronder ge noemde schoolgebouwen. Achter de scholen is het aantal spreekcursussen, dat in de gebouwen werd ge geven, vermeld. Volgens besluit van Burgemeester en Wethouders van 25 November 1953 zijn de openbare kleuter scholen Busken Huëtstraat 22/24, Mient 275. Nij- kerklaan 9 en Vlietstraat 10, gerekend te zijn inge gaan 1 October 1953, gevestigd onderscheidenlijk in de schoolgebouwen Douwes Dekkerstraat 72, Zonne- bloemstraat 6870, Voorthuizenstraat 245 en Wil helmina van Pruisenstraat 49. Wachtlijst. Op 31 December 1953 waren de namen van in to taal 1 549 kleuters op de wachtlijsten van de open bare kleuterscholen ingeschreven. Van deze kleuters waren er 793, die de vereiste minimum leeftijd van 3 jaar en 9 maanden nog niet hadden bereikt. Bij de aanvang van het schooljaar 1953/1954 be droeg het aantal scholen voor openbaar kleuteronder wijs 39. Aan deze scholen waren 176 kleuteronder- wijzeressen en hoofden in vaste dienst en 106 kleuter- onderwijzeressen in tijdelijke dienst werkzaam. Het aantal sollicitanten in dat jaar bedroeg 36. Daarvan werden 7 personen geschikt bevonden voor aanstelling in vaste dienst. Na onderzoeken bleek een gelijk aantal gegadigden niet voor benoeming in aan merking te komen. Op het einde van het jaar waren nog in behandeling 12 sollicitaties, welke in de maand December waren ontvangen. In 1953 werden 8 kleuteronderwijzeressen be noemd en aan 9 werd ontslag verleend. de uitbreidingswijk Moerwijk. Zo kwamen aan de Van Ruysbroekstraat vijf en aan de Weldamstraat zeven van deze panden gereed. Moesten de ruimten aan de Van Ruysbroekstraat voorlopig bij het lager onder wijs in gebruik worden genomen, de 7 panden aan de Weldamstraat konden na gereedkoming om streeks de jaarwisseling 1953/1954 direct voor het openbaar en bijzonder kleuteronderwijs worden ingericht. Aan alle openbare scholen voor gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs waren in 1953 oudercommissiën verbonden. Aan de openbare scholen voor voortgezet gewoon Beetsstraat 88 Linnaeusstraat 6 Kon. Sophiestraat 19 Koningstraat 118a Jan v. Gojenstr. 94 Zaanstraat 27 Westduinweg 127 Tesselsestraat 63 In 1953 hebben in totaal 828 kinderen spreekon derwijs genoten, waarvan 287 voor stotteren en 541 leerlingen voor andere spraakgebreken behandeld werden. 7 3 2 2 3 1 2 2 Escamplaan 63 Ketelstraat 21 Julianastraat 42 (L) Pretoriusstraat 123 Zonnebloemstr. 68 Kon. Emmak. 119. Galvanistraat 43 Fr. Halsstraat 93 5 3 2 3 4 3 2 3 fc OPENBAAR LAGER ONDERWIJS. Op 31 December 1953 bestond de commissie, die gedurende 1953 niet van samenstelling veranderde, uit de volgende personen: mej. T. Langeraap, voorzitster; de heer W. A. van Kesteren, secretaris en de heren W. Boer, I. M. Hoste, J. Netten, Drs K. Rijsdorp en D. A. P. Tieleman, leden. In 1953 vergaderde de Commissie éénmaal. ia- f 'Sg~ ï(i ?I| H| -n <8- (2S& <8- VERSLAG LAGER ONDERWIJS. I O£ Cursus in het schoolgebouw 36 403 365 ALGEMEEN. Gemeentelijk spreekonderwijs. Overplaatsing scholen. Personeel. Oudercommissiën. Beetsstraat 88 Linnaeusstraat .6 Koningin Sophiestraat 19 Koningstraat 118a Jan van Gojenstraat 94 Zaanstraat 27 Westduinweg 127 Tesselsestraat 63 Escamplaan 63 Ketelstraat 21 Julianastraat 42 (L.) Pretoriusstraat 123 Zonnebloemstraat 68 Koningin Emmakade 119. Galvanistraat 43 Frans Halsstraat 93 Totaal 36 20 17 23 13 12 30 24 60 29 23 37 20 23 75 31 16 23 25 8 23 23 53 32 21 23 41 26 10 33 463 vr O. 50 25 15 38 27 8 30 12 32 14 13 28 22 21 3 27 89 36 14 38 39 4 23 11 25 17 11 14 43 24 13 24 425 Overzicht van rende 1953. het verloop der verschillende cursussen gedu- ALGEMEEN. Commissie van Advies inzake voorziening in onder wijzend personeel voor de openbare scholen. - -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 542