3 1 40 I OPENBAAR GEWOON LAGER ONDERWUS. 7 Naamgeving. In 1953 werd de naamgeving van de openbare scholen niet voortgezet. Leerplan. Het leerplan van de openbare scholen voor g.l.o. bleef gedurende het verslagjaar ongewijzigd. 3 Godsdienstonderwijs. In 1953 werd het van de Hervormde Gemeente uit gaande godsdienstonderwijs op de openbare lagere scholen gegeven aan rond 4 300 leerlingen. De lessen werden gegeven door 9 onderwijzers. Het aantal les uren bedroeg in totaal 185 per week. Op de meeste scholen kunnen momenteel ten hoogste slechts twee klassen worden gevormd door gebrek aan onderwijzend personeel; getracht wordt het aantal klassen per school te vergroten door het aantrekken van méér leerkrachten. Het godsdienstonderwijs, gegeven onder auspiciën van de Commissie voor het Vrijzinnig Godsdienst onderwijs op de lagere scholen, werd gevolgd door 1 153 leerlingen, afkomstig van 30 openbare scholen. Onderwijzend personeel. Bij het begin van het schooljaar 1953/1954 waren 485 leerkrachten, hoofden inbegrepen, in vaste dienst en 183 onderwijzers en onderwijzeressen in tijdelijke dienst bij het openbaar gewoon lager onder wijs werkzaam. In 1953 meldden zich 139 sollicitanten aan. Hier van werden 66 gegadigden geschikt bevonden voor aanstelling in vaste dienst. Na onderzoek bleken 49 sollicitanten niet voor een vaste aanstelling in aan merking te kunnen komen. Op 31 December 1953 was een 13-tal sollicitaties, in December ontvangen, nog in behandeling. Elf candidaten trokken hun sol licitatie in. Ter vergelijking diene, dat het aantal sollicitanten in 1951, 1952 en 1953 achtereenvolgens 127, 153 en 139 bedroeg. Het aantal benoemingen in 1953 bedroeg 53 (in 1952: 39), waaronder begrepen 6 hoofden. Gedu rende het jaar 1953 werd aan 27 personen ontslag uit vaste dienst verleend. Op 31 December 1953 waren 95 boventallige leer krachten voor rekening van de Gemeente bij het openbaar gewoon lager onderwijs werkzaam. Scholen. Het aantal klassen van de 87 openbare scholen voor gewoon lager onderwijs bedroeg bij de aan vang van het schooljaar 1953/1954 668. Sedert het begin van het vorige schooljaar is het aantal scholen dus met 2 en het aantal klassen met 43 toegenomen. De vermeerdering in het aantal scholen is tot stand gekomen door het filiaal van de school Vlierboom- straat 366 in het gebouw Dovenetelweg 1014 tot zelfstandige school te verheffen en de school Lin- naueusstraat 6 te splitsen in twee zelfstandige scholen A en B. lager onderwijs waren in 1953 geen oudercommis- siën verbonden. De reden hiervan is gelegen in het feit, dat deze scholen over het algemeen een vlottende bevolking hebben, zodat effectief werken van ouder- commissiën aan deze scholen, i.v.m. de vele mutaties, uitgesloten zou zijn. Uit dien hoofde is indertijd af gezien van het instellen van oudercommissiën aan openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs. Ouderraad. Op 31 December 1953 was de Ouderraad voltallig en bestond uit de volgende leden: de dames A. van RossenGenetsen, P. H. van LieropSuurs, A. MiochSmeenk en de heren H. Staats, C. Roos, C. J. Labots, H. Beek, J. A. v. d. Spek, H. W. Ras, J. A. Hummelen, G. H. Oschatz, L. J. Heres, A. L. van Neyhof, H. A. van Zetten en J. J. Croes. Het bureau van de Ouderraad werd gevormd door de heer C. Roos, voorzitter; de heer G. H. Oschatz, secretaris; Mevr. A. Mioch—Smeenk, penningmees- teres; Mevr. A. van RossenGerretsen, 2e voorzitster en de heer J. A. Hummelen, 2e secretaris. Gebleken is, dat er in het jaar 1953 een verheu gende samenwerking is geweest tussen de Ouderraad en de onderscheidene oudercommissiën. Dit manifesteerde zich o.a. in het toenemende aan tal uitnodigingen aan de Ouderraad gericht tot het bijwonen van de ouderavonden en in de samenwer king bij de inzameling van gelden voor de door de Gemeente geadopteerde gemeenten Stellendam en Ouddorp. Verder werd een eigen orgaan in het leven geroe pen, t.w. „Onze School”, waardoor een belangrijk betere publicatiemogelijkheid werd verkregen. Dank zij de medewerking van de N.O.V. x) be schikt de Ouderraad thans over verschillende gege vens betreffende goede toneelliteratuur voor ouder avonden. Tweemaal vond in 1953 een bijeenkomst plaats met de oudercommissiën. De eerste maal werd door de Verkeerspolitie een lezing gehouden over „Jeugd en Verkeer”. Op de tweede bijeenkomst hield de oud- voorzitter van de Ouderraad van Amsterdam een causerie over „De taak en de bevoegdheid van een oudercommissie”. Verschillende malen verleende de Ouderraad me dewerking door de oudercommissiën de helpende hand te bieden bij het oplossen van problemen van allerlei aard: gymnastieklokalen, vergaderruimte, bij- belonderwijs en moeilijkheden in de oudercommissie zelf. VERSLAG LAGER ONDERWUS. 1) Nederlandse Onderwijzers-Vereniging. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 543