40 BIJZONDER GEWOON LAGER ONDERWIJS. onderwijzend BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. 8 Opleidingskassen C. Een opleidingsklasse C was verbonden aan de openbare lagere scholen Alberdingk Thijmplein 34 (B), Atjehstraat 31, Escamplaan 61 (B), Galvani- straat 43, Haagsestraat 38, Van Hoornbeekstraat 5, Hyacintweg 3 (B) en Zonnebloemstraat 68. De lessen werden gegeven door drie onderwijzeressen in plm. 40 wekelijkse lesuren. Op vele scholen werd het onderwijs gegeven in samenwerking met de „Commissie voor het Gods dienstonderwijs van de Hervormde Gemeente”. Op enige scholen ontstonden soms moeilijkheden i.v.m. de te weinig beschikbare localiteit. OPENBAAR BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. Scholen. De meisjesafdeling van de openbare school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, ondergebracht in het schoolgebouw Prins Willemplein 5, werd met in- Leerplan. Einde 1953 werd aan het oudste hoofd van de openbare scholen voor v.g.l.o. verzocht een herzie ning van het leerplan voor deze tak van onderwijs terhand te nemen. Scholen. Evenals het vorige jaar kwam in het aantal scholen voor v.g.l.o. (3) geen verandering. Deze scholen, als mede de klassen voor het 7e en 8e leerjaar, welke aan enkele openbare lagere scholen waren verbonden, bleken voldoende capaciteit te bezitten om aan alle aanvragen tot plaatsing van nog leerplichtige kinde ren te voldoen. OPENBAAR VOORTGEZET GEWOON LAGER ONDERWIJS. Medewerkingen ex art. 72 van de Lager-Onderwijs- wet 1920. Op 1 Januari 1953 waren 16 verzoeken om mede werking als bedoeld in artikel 72 der Lager-onderwijs- wet 1920 in behandeling. Eén van deze 16 verzoeken werd ingetrokken, terwijl de overige gevraagde mede werkingen, 15 in getal, werden verleend. In 1953 werden 104 verzoeken als bedoeld in arti kel 72 tot de Gemeenteraad gericht. Van deze 104 verzoeken werden er 11 ingetrokken; 22 verzoeken waren op 31 December 1953 nog in behandeling. De overige gevraagde medewerkingen, in totaal derhalve 71, werden verleend. Te zamen werden in 1953 dus 86 medewerkingen verleend, waarvan 15 aangevraagd vóór 1953 en 71 aangevraagd in 1953. Geen enkel verzoek om medewerking werd geweigerd. Van de verleende medewerkingen hadden er tien betrekking op de stichting van scholen voor gewoon lager onderwijs en drie op die van scholen voor uit gebreid lager onderwijs. De overige medewerkingen betroffen de aanschaffing van meubilair, leer- en hulpmiddelen, verandering van inrichting, enz. Brugklassen. Van 1 Maart tot de grote vacantie waren zg. brug klassen ondergebracht bij de openbare lagere school A Frans Halsstraat 93, de openbare lagere school A Harmelenstraat 5/7 en de openbare lagere school B Weesperstraat 87. Deze klassen zijn bestemd voor leerlingen, die, na het doorlopen van een „Maart- school” voor g.l.o., eerst in September d.a.v. een school voor aansluitend onderwijs kunnen volgen. de eerste aanschaffing j van bijzondere Onderwijzend personeel. Bij de aanvang van het schooljaar 1953/1954 wa ren 8 leerkrachten, hoofden inbegrepen, in vaste dienst en 6 leerkrachten in tijdelijke dienst werkzaam bij het openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. Dit betekent een toeneming van 3 leerkrachten in ver gelijking met het vorige jaar. Óp 31 December 1953 was één boventallige leer kracht voor rekening van de Gemeente bij het open baar voortgezet gewoon lager onderwijs werkzaam. het openbaar en Commissie van Advies voor van leermiddelen ten behoeve lagere scholen. De samenstelling van deze Commissie onderging gedurende het verslagjaar geen wijziging; op 31 De cember 1953 bestond zij uit de heren Dr D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; D. van Raalten, secretaris; P. S. Duinker, H. J. Osse en A. Verduijn, leden. Tegemoetkoming bij ongevallen van personeel. Op 27 April 1953 besloot de Gemeenteraad tot het toekennen van een vergoeding, op de voet van art. 46 van het Ambtenarenreglement, aan onderwijzend per soneel van de bijzondere lagere scholen, aan wie in verband met de dienst een ongeval overkomt, waar uit voor belanghebbenden kosten voortvloeien. Uitzending van leerlingen van bijzonder B.L.O. naar buiten. Onder auspiciën van de Vereniging „Zorg voor het achterlijke Kind”, werden gedurende 1953 in totaal 190 leerlingen van het openbaar en bijzonder buiten gewoon lager onderwijs in de gelegenheid gesteld enige tijd te verblijven in het tehuis „Zonneoord” te Lunteren. Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 8 105. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. ALGEMEEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 544