1 i fe I tl I! 40 I I I I l 11 1 96 I Is N h is 2 9 Mg*- s s 1 gang van verheven. s to it 2 o BIJZONDER BUITENGEWOON LAGER ONDERWIJS. 16 I af VERSLAG LAGER ONDERWUS. 1 Augustus 1953 tot zelfstandige school 14 22 22 9 26 31 12 132 41 22 2 2 3 1 5 5 2 2 3 45 15 11 16 7 14 13 6 1 2 8 1 8 Aantal onderzochte candidaten Te weinig zwakzinnig of te jong Geschikt voor het b.l.o Geschikt voor een school voor zeer zwakzinnigen Herplaatst op dezelfde school voor b.l.o. Geplaatst op een andere openbare school voor b.l.o Geplaatst op een bijzondere school voor b.l.o. Niet geplaatst op één van de genoemde scholen 33 2 1 1 3 In 1953 bedroeg het aantal benoemingen in vaste dienst 6, terwijl aan één leerkracht ontslag werd ver leend. Op 31 December 1953 waren bij het open baar b.l.o. twee boventallige leerkrachten voor reke ning van de gemeente aangesteld. Leerplan. Het voor de openbare scholen voor b.l.o. geldende leerplan bleef gedurende 1953 ongewijzigd. 1 3 2 64 28 36 24 1 15 1 9 5 19 60 16 44 177 3 2 36 86 19 67 3 a 7 t- a. 22 n ii 10 i 261 151 14 si S 7 5 s m o U C *C w> m 3 CS Q 3 CS kD 7 g r: S c O X 3 Sj O w .E 3 S s s 8 o r4 Wh 3 ca 7 <o Q Onderzoek leerlingen. Hieronder volgt het resultaat van het door het Paedologisch Laboratorium der Gemeente bij leerlin gen en aspirant leerlingen van het openbaar buiten gewoon lager onderwijs ingesteld onderzoek, in ver band met hun mogelijke plaatsing of herplaatsing op een school voor b.l.o. 42 13 29 42 15 27 28 12 16 48 16 32 64 23 41 91 37 54 43 10 33 9 29 8 21 328 110 198 20 29 12 17 11 Op 31 December 1953 bedroeg het aantal open bare scholen voor buitengewoon lager onderwijs 13. 5 U.S >8 12 1 Aantal onderzochte candidaten 3 e weinig zwakzinnig of te jong Geschikt voor het b.l.o Geschikt voor een school voor zeer zwakzinnigen Onderzoek leerlingen. Hieronder volgt het resultaat van het door het Paedologisch Laboratorium der Gemeente bij leer- Onderwijzend personeel. Aan de openbare scholen voor b.l.o. waren aan het begin van het schooljaar 1953/1954, met inbe grip van de hoofden, 78 onderwijzers en onderwijze ressen in vaste dienst verbonden. Het onderwijzend personeel in tijdelijke dienst bestond op die datum uit 18 personen. In 1953 meldden zich 14 sollicitanten aan, waar van 3 candidaten geschikt werden bevonden; 2 candi daten trokken zich terug, terwijl aan het einde van het jaar 6 sollicitaties, welke in de loop van de maand December waren ontvangen, nog in behandeling waren. In 1951 en 1952 bedroeg het aantal sollicitanten achtereenvolgens 11 en 52. Herplaatst op dezelfde b.l.o.-school Geplaatst op een andere bijzondere b.l.o.-school. Geplaatst op een openbare b.l.o.-school Niet geplaatst op één van de genoemde scholen I 5 lingen en aspirant-leerlingen van het bijzonder bui tengewoon lager onderwijs ingesteld onderzoek, in verband met hun mogelijke plaatsing of herplaatsing op een school voor b.l.o. ,0 44 31 I 15 19 8 I 16 ffS

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 545