40 OPENBAAR UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. NIJVERHEIDSONDERWIJS. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 14 October 1953 is, gerekend te zijn ingegaan 1 Sep tember 1953, de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs Spionkopstraat 9 (Dalton-u.l.o.-school „Zuiderpark”) gevestigd in het schoolgebouw Maju- bastraat 2. In 1953 onderging het voor de openbare scholen voor u.l.o. vastgestelde leerplan geen wijziging. Op 2 Januari 1953 bestond de Gemeentelijke avondnijverheidsschool voor jongens, voorbereidende tot de Visserijschool te Scheveningen uit vier klassen, t.w. drie klassen voor opleiding tot motordrijver bij de zeevisvaart en een klasse treilbreien en -boeten en schiemannen. Het aantal leerlingen steeg zo snel, dat op 5 Januari reeds moest worden overgegaan tot het vormen van een 2de breiklasse en op 12 Januari (1954) tot een 4de motordrijversklasse. Het diploma voor motordrijver zeevisvaart werd uitgereikt aan 12 leerlingen en 16 leerlingen ontvin gen het diploma voor motordrijver op de kleine han delsvaart. Het getuigschrift voor treilbreien en -boe ten kon worden uitgereikt aan 10 leerlingen. De school werd bezocht door 152 leerlingen, waar van 48 leerlingen voor de cursus treilbreien en -boe ten en 104 leerlingen voor de cursus motordrijver. Op 11 Mei 1953 besloot de Gemeenteraad tot her ziening van de schoolgeldtarieven voor het nijver heidsonderwijs. (Deze herziening betekent in het bij zonder voor het middelbaar nijverheidsonderwijs M.T.S. en Zeevaartschool voor de meeste school- geldplichtigen een belangrijke verlaging.) Financieel nadeel is er voor de Gemeente niet aan verbonden, aangezien het Rijk de lagere inkomsten, zowel als gevolg van de verlaging der tarieven als van de invoe ring van de gezinsreductie, zal compenseren. bracht. Er zal echter naar worden gestreefd elke „examendril” te vermijden. Het gemeentelijk avondnijverheidsonderwijs voor meisjes werd ook dit jaar gegeven in de schoolge bouwen Asstraat 3, Boylestraat 20, Frans Hals straat 93, Julianastraat 42 (L), Prins Willemplein 5 en Westduinweg 127. Het aantal leerlingen van deze scholen bedroeg op 31 December 1953 respectievelijk 132, 32, 48, 47, 35 en 27. Bij het begin van het schooljaar 1953/1954 waren werkzaam bij het openbaar uitgebreid lager onder wijs 108 leerkrachten, hoofden inbegrepen, in vaste dienst en 25 onderwijzers en onderwijzeressen in tijdelijke dienst. Gedurende het verslagjaar meldden zich 59 solli citanten aan. Van dit aantal werden 13 gegadigden geschikt bevonden voor benoeming in vaste dienst, terwijl 25 candidaten na onderzoek niet voor een zodanige benoeming in aanmerking konden komen. Gedurende de maand December 1953 werden 16 sollicitaties ontvangen, die bij de jaarwisseling nog in behandeling waren; 5 sollicitaties werden inge trokken. Ter vergelijking diene, dat het aantal sollicitanten in 1951 en 1952 onderscheidenlijk 40 en 31 bedroeg. In 1953 bedroeg het aantal benoemingen 9. Aan 5 leden van het onderwijzend personeel werd gedu rende het jaar ontslag verleend. In 1953 werden bij het openbaar uitgebreid lager onderwijs geen boventallige leerkrachten voor reke ning van de Gemeente aangesteld. Het gemeentelijk avondnijverheidsonderwijs voor leerlingen, afkomstig van scholen voor buitengewoon lager onderwijs werd gegeven in de volgende school gebouwen: Bresterstraat 7, Colensostraat 6, Ferdi nand Bolstraat 130, De Réaumurstraat 43, Sloep- straat 76 en Nieuwe Schoolstraat 22b. Het aantal leerlingen van deze scholen bedroeg op 1 Januari 1953 respectievelijk 44, 35, 58, 35, 21 en 11. Op 30 November 1953 hebben Burgemeester en Wethouders zich gewend tot de Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie ’s-Gravenhage met het verzoek zijn mening kenbaar te maken aangaande een mogelijk aan de handels-u.l.o. scholen in te stel len school-eindexamen. Om verschillende redenen achten Burgemeester en Wethouders deze maatregel gewenst: de maatschappij waardeert een diploma, dat zonder meer door de school wordt afgegeven, indien de candidaat slechts de school heeft doorlopen, minder dan het getuig schrift, dat wordt verkregen na het afleggen van een examen. Voorts menen B. en W., dat door de instel ling van een dergelijk examen de uniformiteit op de handels-u.l.o.-scholen wordt bevorderd, waardoor de betekenis van dit schooltype beter zal uitkomen. Ook wordt verwacht, dat de leerlingen met het oog op de examens betere prestaties zullen leveren. Als bezwaar zou kunnen worden aangevoerd, dat de „examen- sfeer” in de handels-u.l.o.-scholen zal worden ge- VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 10 Overplaatsing school. Leerplan. Visserij-avondschool. Schoolgeldtarieven. Avondnijverheidsonderwijs voor meisjes. Onderwijzend personeel. Avondnijverheidsonderwijs voor oud-leerlingen van het b.l.o. School-eindexamen aan handels-u.l.o. scholen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 546