I I i I I 40 i Jaar totaal 11 In 1953 werd aan één bijzondere school vervolg onderwijs, als bedoeld in artikel 3, 3e lid van de La- ger-Onderwijswet 1920, gegeven. VERSCHILLENDE CURSUSSEN. De op 8 September 1952 begonnen cursus werd op 2 Maart 1953 met een gelijk aantal leerlingen, 43, gesloten. Het onderwijs werd gegeven door vier leer krachten. De wintercursus 1953/1954 werd begonnen in September 1953 met 49 leerlingen. Aan deze cursus waren 4 leerkrachten verbonden. 1949 1950 1951 1952 1953 jongens 17 19 20 18 19 meisjes 22 25 27 20 23 39 44 47 38 42 I I Het vanwege deze stichting gegeven avondonder wijs aan de „School voor Volwassenen” vond gedu rende 1953 plaats in de gemeentelijke schoolgebou wen Bezemstraat 1, Hulststraat 1, Neptunusstraat 92 en van 1 October 1953 af eveneens in het school gebouw Elboogstraat 68. Het onderwijs omvat de vakken lezen, schrijven, rekenen, Nederlandse taal en de beginselen der aard rijkskunde en der staatsinrichting. De leeftijd van de leerlingen ligt tussen 18 en 63 jaar. Het schoolbezoek liet niets te wensen over, ter wijl de leerlingen grote ijver en belangstelling aan de dag legden. De vorderingen waren dan ook zeer bevredigend. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal leerlin gen van de school in totaal 206. Voor 1953 werd het gemeentelijk subsidie vast gesteld op ten hoogste 6 000, Op 31 December 1953 telde deze cursus, hoofd- i zakelijk bestemd voor de oudere jeugd uit de Hem- sterhuisstraat en omgeving, 87 mannelijke en 81 vrouwelijke leerlingen, in totaal 168 leerlingen. Op die datum waren aan de cursus verbonden: 1 directeur, 2 mannelijke en 4 vrouwelijke leerkrachten. In de loop van 1953 heeft de Gemeenteraad de noodzakelijkheid uitgesproken van de uitbreiding van het leerplan met zg. Zonne- bloemcursussen op de Huishoud- en Industrieschool „Licht, Liefde, Leven”, de 1ste Christelijke Huis houdschool en de ’s-Gravenhaagse Vakschool voor meisjes en de oprichting en instandhouding van een twee jarige neutrale middelbare hotelvakschool. Met ingang van 1 Januari 1953 werd de koninklijke goedkeuring verkregen op de oprichting en instand houding van een slagersvakopleiding volgens het leerlingstelsel. Het onderwijs wordt gegeven aan het Openbaar Slachthuis te ’s-Gravenhage. Van gemeentewege werd een soortgelijk onderwijs niet gegeven. Op 31 December telde deze niet-gesubsidieerde school, welke is gevestigd in het schoolgebouw Ko ningstraat 3, 42 leerlingen, waarvan 19 jongens en 23 meisjes. Ter vergelijking volgt hieronder een opgave van de aantallen leerlingen over de laatste vijf jaren: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Jongens Meisjes Totaal 58 996 66 018 Totaal 125 014 44 077 80 937 Vervolgonderwijs (avondonderwijs). 4 Algemene tuinbouwcursus te Loosduinen. 12 189 35 385 539 1 896 4 871 5 375 5 314 449 Stichting „Onderwijs te 's-Gravenhage. 11 462 32 593 449 1 152 5 649 3 680 3 290 721 23 651 67 978 988 3 048 10 520 9 055 8 604 1 170 9 731 24 112 427 1 558 3 847 618 3 574 210 Bijzonder onderwijs 13 920 43 866 561 1 490 6 673 8 437 5 030 960 Ter v- kinder) Waarvan geplaatst bij het Openbaar onderwijs de Haagse schoolbevolking op 31 December 1953 DAGonderwijs betreft). vergelijking moge dienen, dat de totale bevolking in de leeftijdsgroep van 4 t.m. 18 jaren 142 672 bedraagt; 142 672125 014 17 658 leren (12,2%) genieten dus geen of slechts „part time” onderwijs. aan Volwassenen Gemeentelijke avondcursus in handenarbeid en vrouwelijke handwerken. Kleuteronderwijs Lager onderwijs Voortgezet lager onderwijs Buitengewoon lager onderwijs Uitgebreid lager onderwijs Nijverheidsonderwijs Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs Kweekschool onderwijs Uitbreidingen. Samenstelling van (uitsluitend voor zover

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 547