40 12 De gemeentelijke bemoeiingen met de vrije jeugd- vorming waren ook in dit verslagjaar toevertrouwd aan het Bureau Jeugdzaken van de Afdeling Onder wijs, dat tevens fungeert als secretariaat en het werk centrum van de Commissie „Haagse Jeugd-Actie”, het coördinerend en stimulerend orgaan voor jeugdorga nisaties en jeugdzorginstellingen. Als adviserend orgaan voor het Gemeentebestuur stelde de „Haagse Jeugd Actie” (Haja) o.a. een uit voerige nota samen, waarin tal van aspecten de jeugd en het jeugdwerk betreffende, aan een beschouwing zijn onderworpen. Aan deze nota zijn door het Haja- bestuur een aantal concrete wensen toegevoegd, welke aan het einde van het jaar nog bij Burgemeester en Wethouders in overweging waren. Ten behoeve van de aangesloten organisaties en instellingen en voor haar eigen werk genoot de Haja in 1953 een gemeentelijk subsidie van 224.500, Deze middelen werden aangevuld met de opbrengst van de Haja-collecte „Jeugd in Nood”, welke een bruto-bedrag van 19.175,60 opleverde. Voor het beraad over allerlei jeugdbelangen was de Haja ook in 1953 een gewaardeerde ontmoetings- en gesprekscentrum. Het werkcentrum trad, steeds na voorafgaand in tern overleg en in samenwerking met verschillende overheids- en andere instellingen, organiserend op bij de voorbereiding van cursussen in handenarbeid, ver- sieringskunst, volksdans, sport en spel en de jeugd- vorming op filmgebied. Voor clubhuisleiders werd, in samenwerking met het Paedagogisch Cent; urn. een cursus in paedagogische psychologie gehouden en in samenwerking met de Haagse Stichting voor de Lichamelijke Opvoeding een serie lezingen voor sportjeugdleiders Van de voornaamste andere bemoeiingen vallen te noemen: de organisatie van jeugdtoneel- en film voorstellingen (gedeeltelijk in samenwerking met Al gemeen Haags Comité onderscheidenlijk Haags Va- cantie-Comité), de jaarlijkse herdenking en viering van de Bevrijdingsdag door de jeugd (in samenwer king met het Algemeen Haags Comité), de bloemen- uitreiking tijdens de bloemenweek, de feestelijke Kerstbomenverbrandingen (in samenwerking met het Algemeen Haags Comité) en de medewerking aan zomerkampwerk voor schooljeugd. Voor een meer volledig beeld van de activiteiten van de Haagse Jeugd Actie zij verwezen naar het dooi de Commissie uitgebrachte verslag over 1953. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Bureau Jeugdzaken (Haagse Jeugd-Actie).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 548