I 41 >1 I VERSLAG OVER HET SCHOOLJAAR 1952-1953. 1. Inleiding. OPENBAAR EN BIJZONDER VOORBEREIDEND HOGER EN MIDDELBAAR ONDERWIJS IN DE GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE. vereiste aanzienlijke bedrag kwam bijeen door de sa menwerking van Oudervereniging en Curatoren, terwijl het Gemeentebestuur een belangrijk aandeel voor eigen rekening nam. De gunstige uitslag van het eindexamen, waarbij slechts twee van de 29 candidaten werden afgewezen, bewees wederom, dat de soliditeit van het onderwijs zich ook onder meer moderne opvattingen blijft hand haven. Curatoren merken hierbij op, dat naar hun goed gefundeerde overtuiging bij de jaarlijkse bevordering tot de zesde klasse in geen geval een strenge maatstaf wordt toegepast met de bedoeling gunstige eindexamen- resultaten te bereiken. 2. Samenstelling van het College. De samenstelling van het College bleef in het afge lopen schooljaar ongewijzigd. In afwijking van de be paling van art. 2 van het huishoudelijk reglement wer den de maandelijkse vergaderingen op verzoek van enkele leden bij wijze van proef sedert Maart 1953 des avonds gehouden in plaats van op Zaterdagmiddag. Indien deze proefneming gunstig uitvalt, zullen Cura toren het resultaat vastleggen in een reglementaire wijziging. 3. Docentencorps. Met ingang van 1 September 1952 werd de leraars- functie in tijdelijke dienst hervat door Ir J. C. Francken voor natuurkunde, A. W. Grootendorst voor wiskunde, mej. J. F. Klink voor Frans, mej. Dr C. E. teLintum voor Hebreeuws en mej. A. L. Sjoerdsma voor Engels. Laatstgenoemde, die sedert 1 Januari 1949 aan de school verbonden was, werd op haar verzoek aan het einde van het jaar 1952 van haar taak ontheven; in haar plaats werd door de Gemeenteraad als tijdelijk leraar benoemd Dr A. Cohen. De dames Klink en Te Lintum werden in de loop van het schooljaar op aanbeveling van Curatoren benoemd tot leraressen in vaste dienst. 4. Leerlingen. Hoewel de in het vorig verslag besproken achteruit gang van het aantal leerlingen zich niet voortzette, achten Curatoren het totaal nog steeds te gering in ver houding tot de bevolking der Gemeente; vergelijking met de toestand in andere grote plaatsen werkt hier niet bemoedigend. Zich houdend aan de in de laatste jaren gevolgde ge dragslijn wensen Curatoren in de aanvang van dit ver slag weder een en ander te vermelden, dat buiten on middellijke samenhang met het onderwijs van waarde kan zijn voor de constatering van de ook aan de oudste gemeentelijke school voor V.H.O. bestaande belang stelling voor ontwikkeling in moderne zin. Het meest belangrijke manifesteert zich hierbij niet in direct aanwijsbare feiten: slechts door onmiddellijke aanraking met de school is de wijziging te constateren, die zich in de laatste halve eeuw geleidelijk heeft vol trokken in de verhouding tussen leraren en leerlingen. Het onderling vertrouwen, dat in vroeger tijd slechts in enkele gevallen als grondslag kon gelden, heeft zich steeds verder uitgebreid; de beperking van de afstand tussen beide groepen heeft een gunstige invloed uitge oefend op de algemene oprechtheid van jongens en meisjes, terwijl leraren en leraressen meer dan vroeger geneigd zijn tot openhartigheid en vertrouwelijkheid. Een duidelijke aanwijzing vinden Curatoren b.v. in j het hun toegezonden verslag over de werkweek, van 16 tot 21 Maart 1953 te Baarn gehouden door de leer lingen van de zesde klasseveel zegt reeds het feit, dat dit verslag is samengesteld in samenwerking tussen le raren en leerlingen. Een woord van dank komt hier in het bijzonder toe aan de oud-leraar Dr J. Teixeira de Mattos, die terstond bereid was een vroeger door hem met grote toewijding aanvaarde taak te hervatten, toen dit wenselijk bleek door de ongesteldheid van de heer Boneschanscher. Naast hem traden als leiders op de heren Van den Brandhof en Van Gelder; de mede werking van Mevrouw Van den Brandhof-Schaegen werd vooral door de meisjes op prijs gesteld. Dat verder ook in dit schooljaar de muzikale ontwik keling der leerlingen krachtig werd gesteund door de heren Brans en Damsteegt, behoeft nauwelijks te wor den gezegd. Het meest sprekend bewijs van de door hen bereikte resultaten leverde de samenwerking tussen or kest en koor bij de muzikale opluistering der school- bijeenkomst aan het einde van het cursusjaar. Van zeer grote waarde was daarbij de aanschaffing van een aan alle eisen voldoende piano ter vervanging van het fei telijk onbruikbaar geworden intrument. Het hiertoe BIJLAGE Curatoren betreffende het gymnasium 1 Verslag van Haganum.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 549