Er werd in 1953 naar gestreefd meer variatie te bren gen in de objecten, die gebruikt werden ten dienste van de arbeidstherapie. Gemiddeld 88 van het aantal aan wezige patiënten was in de arbeidstherapie geplaatst. Cijfers uit het jaarverslag van de stichting zijn: Het bleef uiterst moeilijk te voorzien in de behoefte aan verplegend personeel. Zeer veel aandacht werd ook in 1953 besteed aan arbeidstherapie. Een groot aantal patiënten werd inge schakeld bij productieve handenarbeid en licht huis houdelijk werk. Stichting „Rosenburg", Haagweg 377, Lsd. Een beknopt overzicht van het gesticht, de kliniek en het sanatorium wordt gegeven in onderstaande tabel. Voor het nazorgonderwijs aan oud-leerlingen van b.l.o.-scholen waren op 31 December 1953 in totaal 139 leerlingen ingeschreven. Het aantal pupillen van de voogdij-afdeling bedroeg op 31 December 116. Zij werden in 14 verschillende tehuizen en inrichtingen verzorgd. De Gemeente subsidieerde het werk der vereniging met ƒ77.907,05. Stichting „Maria Immaculata” voor geestelijk minder- volwaardigen)secretariaat: Regentesselaan 30, Rijswijk (Z.H.). Eind 1952 werd een tehuis voor debiele meisjes ge opend; op 31 December 1953 waren er 17 meisjes ondergebracht. Het aantal huisbezoeken bedroeg in het verslagjaar 2 664; op het spreekuur kwamen 1 657 bezoekers. Verder stonden 1 481 personen ingeschreven, die als geestelijk mindervolwaardigen moesten worden be schouwd en onder voortdurend toezicht van het buteau bleven. Bijzondere zorg eiste ook in dit jaar de arbeids bemiddeling. De gegevens voor 1953 zijn als volgt: Totale aantal patiënten op 31 December 1953 2 087 Gemiddeld aantal patiënten1 938 Aantal patiënten op 10 000 inwoners33 De totale personeelssterkte bedroeg 233 aan het eind van het verslagjaar. De exploitatierekening over 1953 sloot met een voor delig saldo van ƒ28.765,27. s-Gravenhaagse Vereniging „Dr Schroeder van der Kolk”, kantoor: Roggeveenstraat 2. Op 31 December 1953 waren de volgende aantallen geesteszieken en zwakzinnigen, voor wie de vereniging de zorg had, werkzaam in arbeidstherapie. Mededelingen omtrent de toepassing van de arbeids therapie worden aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen en in dat van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst. f 202.235,02 Bijdragen van particulieren 3,70 Personeelssterkte op 31 -12-’53 266 Totaal 47 Patiënten op 1 Jan. ’53 Opgenomen in 1953 Patiënten op 31 Dec. ’53 Aantal verpleegdagen Overleden patiënten Stichting „Bloemendaal” met de kliniek „Ockenburgh” beide te Loosduinen, van de Vereniging tot Christe lijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken. Zorg voor krankzinnigen en zenuwpatiënten. Oud- Rosenburg. j 453 83 465 140 118 35 9 Ramaer- kliniek. 252 37 270 85 113 12 Sanatorium Loosduinen. 81 359 92 33 484 23 125 162 123 46 266 35 34 655.945,66 f 765.258,— 84 83 41 44 11 24 445 130 469 168 249 26 287 Patiënten op l-l-’53 Opgenomen in 1953 Patiënten op 31-12-’53 Aantal verpleegdagen Overleden patiënten Electroshock-behandelingen 114 598 107 41 356 I 76 j 118 l Kliniek i „Ocken- burgh”. Open afdeling. Verpleging van patiënten voor Stichting „Bloemendaal” I Gesloten afdeling, i Werkinrichting voor mannen Werkinrichting voor vrouwen Werkinrichting voor jongens Werkinrichting voor meisjes Gemeenteplantsoenen Therapie in gestichten e.d. krankzinnigen en van zenuw- rekening van de Gemeente. Kosten van verpleging en overbrenging in totaal 3.808.170,08 Terugontvangen teveel betaalde verpleeg- en transportkosten in 1953 Provinciale subsidie (25 pCf van de ten laste van de Gemeente gebleven verpleeg- kosten) 819.417,14 Af: aandeel van de Provincie in de bijdragen van particulieren f 163.471,48 510 lichamelijk mindervolwaar- 1.623.438,68 Totaal door de Gemeente betaalde kosten ƒ2.184.731,40 Door de Gemeente betaalde kosten, berekend per inwoner Aantal personen, voor rekening van de Ge meente opgenomen in de Ramaerkliniek Zorg voor geestelijk en digen; arbeidstherapie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 54