41 A. BESCHRIJVEND GEDEELTE. i Mededelingen aangaande de indeling, de samenstel ling en de werkzaamheden van het schooltoezicht zijn vervat in de hiervoren afgedrukte verslagen. Verordeningen. In zijn vergadering van 20 Juli 1953 heeft de Ge meenteraad de „Schoolgeldverordening V.H.M.O.” goedgekeurd. geven in verschillende verschijningsvormen van het maatschappelijk leven. Het schooltoezicht als zodanig, waarbij leden van de Commissie onderscheidenlijk zich met het bijzondere toezicht op een of meer scholen belastten, had zijn ge wone verloop. De verdere adviserende werkzaamheden van de Com missie ten aanzien van aanstelling c.q. ontslag van leer krachten geeft geen aanleiding tot bijzondere opmer kingen. Namens de Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te 's-Gravenhage. J. B. REICHARDT, voorzitter. M. H. J. P. VAN BUTTINGHA WICHERS-VAN VOORST VADER, Op 29 September 1952 besloot de Gemeenteraad tot herbouw van het Grotius-lyceum aan de Klaverstraat. Het nieuwe gebouw zal 23 les- en 9 vaklokalen be vatten. De bouwsom bedraagt ƒ1.682.170, Nadien verleende het Rijk alsnog bouwvolume voor de bijbouw van twee gymnastiekzalen, een conciërge woning en een grote bibliotheekruimte. Deze ruimte zal niet alleen worden gebruikt als bibliotheek- en les ruimte voor de leerlingen van het Grotius-lyceum, doch buiten de schooluren tevens dienen als filiaal van de Openbare leeszaal en Bibliotheek. Door een nauwe sa- secretaresse. menwerking tussen het lyceum en de Openbare leeszaal en Bibliotheek zal het mogelijk zijn, hier een studie- gelegenheid te scheppen voor de in de omgeving van deze school woonachtige rijpere jeugd, in het bijzonder voor die jongelui, die zodanig gehuisvest zijn, dat rustig werken thuis vrijwel onmogelijk is. Op 10 Augustus 1953 besloot de Gemeenteraad tot deze bijbouw, waar van de kosten 401.860,zullen bedragen. Van dit fonds werd gebruik gemaakt zowel door leer lingen van de openbare scholen voor v.h.m.o. als die der aangesloten bijzondere scholen voor v.h.m.o. Einde 1953 bedroeg het aantal aangesloten scholen 21. Aan 786 leerlingen werden door bemiddeling van het Boekenfonds boeken verstrekt, waartoe door de Gemeente ƒ31.324,88 werd bijgedragen. De bijdrage van ouders of verzorgers bedroeg 12.637,90. Hieronder volgt een overzicht over de jaren 1949 tot en met 1953 aangaande het aantal aangesloten scholen, het aantal leerlingen, aan wie boeken werden verstrekt en de bijdragen uit de gemeentekas en van ouders of verzorgers. Aan het einde van het verslagjaar telde de Gemeente de volgende openbare dagscholen voor v.h.m.o. 1 gymnasium; 2 lycea; 7 hogere burgerscholen; 1 mid delbare meisjesschool (verbonden aan de h.b.s. voor meisjes Stadhouderslaan 84) en 1 handelsdagschoolin totaal 11 inrichtingen voor v.h.m.o. Het bijzonder v.h.m.o. omvatte: 2 gymnasia (1 Protestant-Christelijk en 1 Rooms-Ka- tholiek), 7 lycea (3 Protestant-Christelijke, 1 Rooms- Katholieke en 3 neutrale); 2 middelbare meisjesscholen (1 Protestant-Christelijke en 1 neutrale) en 1 (neutrale) handelsdagschool. De openbare (dag)scholen voor v.h.m.o. telden te zamen 3 499 leerlingen, waarvan 2 070 jongens en 1 429 meisjes, verdeeld over 175 klassen, hetgeen een gemid delde bezetting van 20 leerlingen per klasse oplevert. De bijzondere (dag)scholen voor v.h.m.o. werden bezocht door te zamen 4 626 leerlingen, waarvan 2 901 jongens en 1 725 meisjes, in 217 klassen, d.i. gemiddeld 21,4 leerling per klasse. De wijze, waarop het onderwijzend en niet-onder wijzend personeel zijn taak vervulde geeft geen aan leiding tot bijzondere opmerkingen. Zoals in het verslag over het schooljaar 1951-1952 werd vermeld, werd bij besluit van de Gemeenteraad d.d. 25 Februari 1952 de mogelijkheid geopend tot het verlenen van een toelage uit de Gemeentekas ten be hoeve van te ’s-Gravenhage wonende leerlingen of toe komstige leerlingen van een in de Gemeente gevestigde VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Gebouwen. Jaar. 4 Schooltoezicht. aantal aan gesloten scholen. 17 18 20 21 21 I aantal leerl. aan wie boe- ken verstrekt. I 455 612 616 716 786 bijdrage van ouders of verzorgers. - bijdrage uit de gemeentekas. f 17.460,04 25.485,92 25.772,76 28.613,24 31.324,88 Gemeentelijk Boekenfonds. Scholen en Schoolbevolking. Onderwijzend en niet-onderwijzend personeel. Studietoelagen v.h.m.o. 7.131,90 8.416,45 9.963,50 11.575,45 12.637,90 1949 1950 1951 1952 1953

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 552