41 I Te zamen 756 674 5 Gymnasia en lycea Hogere burgerscholen Handelsdagscholen Handelsavondscholen (M.)U.L.O.-scholen Andere scholen 2 49 15 Op 12 en 31 Maart 1953 zijn door het Paedagogisch Centrum lezingen georganiseerd, waar de heer W. de Lange, directeur van de H.B.S. Johan de Witt, een uit eenzetting gaf van de aan zijn school in de eerste drie jaren genomen proef. Deze proef behelst het toepassen van een zodanig systeem, dat rekening wordt gehouden met de uiteenlopende capaciteiten van de leerlingen van één klas met de bedoeling het euvel van het zitten blijven tot een minimum te beperken. dagschool voor v.h.m.o., ter tegemoetkoming in de kosten, welke dit schoolbezoek, naast die van school geld en de aanschaffing van boeken en leermiddelen, in het algemeen met zich brengt. Voor het schooljaar 1952-1953 hebben zich voor het verkrijgen van een zodanige toelage 35 candidaten aan gemeld. De aanvragen voor 3 leerlingen werden inge trokken; 23 candidaten moesten worden afgewezen, terwijl ten behoeve van 9 candidaten toelagen tot een totaal bedrag van ƒ2.600,per jaar werden verstrekt. De Commissie, welke Burgemeester en Wethouders adviseert omtrent de aanwijzing der bursalen, bestond uit de heren Dr D. E. Prins, voorzittei, R. Bos, Mr J. G. M. Broekman, Dr J. W. Fuchs en G. de Groot, leden. Aan 8 groepen leerlingen werd onderwijs in steno grafie gegeven. Te zamen telden deze groepen 8 manne lijke en 166 vrouwelijke cursisten, in totaal 174 leer lingen. Voor het examen werden opgeleid 179 leer lingen; 9 mannelijke en 114 vrouwelijke leerlingen be haalden het diploma. Het aantal afgewezenen bedroeg 55 (vrouwelijke leerlingen). Een aantal van 137 cursisten was in een betrekking werkzaam, terwijl de cursussen werden gevolgd door 27 leerlingen van andere scholen. ding van de aantallen klassen en de gemiddelde aantal len leerlingen per klasse naar de toestand op 15 Sep tember 1952, is vervat in de aan dit verslag toegevoegde staten. 17 128 51 Het aantal leerlingen van de zg. korte cursussen be droeg 239, waarvan 39 mannelijke en 200 vrouwelijke cursisten, verdeeld over 9 groepen. De jaarcursussen werden gevolgd door 1 115 leer lingen, die de dagcursus bijwoonden, waarvan 568 man nelijke en 547 vrouwelijke leerlingen. De avond-jaar- cursussen werden bijgewoond door 27 mannelijke en 29 vrouwelijke leerlingen, te zamen 56 leerlingen. Het aantal groepen van de jaarcursisten bedroeg 47. Voor de examens werden opgeleid 1 092 personen, waarvan 446 mannelijke en 646 vrouwelijke candidaten. Aan 249 mannelijke en 468 vrouwelijke, totaal 717 leer lingen, kon het diploma worden uitgereikt, terwijl 255 candidaten (126 mannelijke en 129 vrouwelijke) moes ten worden afgewezen. Het aantal leerlingen, dat in een betrekking werk zaam was, bedroeg 226, waarvan 56 mannelijke en 170 vrouwelijke cursisten. Het onderwijs in machine schrijven werd voorts gevolgd door 1 430 leerlingen van andere scholen, volgens onderstaande specificatie. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 18 December 1953, no. 343740, werd in de plaats van de heer Th. A. Verdenius, die ontslag nam als lid van de Commissie, benoemd de heer J. P. A. Koelink, leraar in de Hoogduitse taal en letterkunde. Op 31 December 1953 hadden in de Commissie zit ting de heren Dr J. van Ijzeren, voorzitter, W. A. van Kesteren, secretaris, G. de Haas, H. van Loghem, S. E. ten Cate, F. Koote en J. P. A. Koelink, leden. In 1953 werden 88 aanvragen in behandeling geno men en afgedaan. Een opgave van de aantallen leerlingen van openbare en bijzondere dagscholen voor v.h.m.o., met vermel- Bij brief van 18 April 1953 hebben Burgemeester en Wethouders de directeur van de bovengenoemde H.B.S. toestemming verleend om, bij wijze van proef, met de aanvang van het schooljaar 1953-1954 over te gaan tot het in toepassing brengen aan zijn school van het door hem ontworpen reorganisatieplan. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS de Thorbecke-H.B.S. Meisjes Jongens 1 430 26 575 7 Paedagogisch Centrum. Onderwijs in stenografie. 15 79 36 27 596 3 Totaal aantal leerlingen 53 1 171 10 Onderwijs in machineschrijven. Commissie van bibliotheken. advies voor de leerlingen- Gemeentelijke Centrale School voor Machine schrijven en Stenografie. Klassen en leerlingenaantal. Reorganisatie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 553