il T) Tussen haakjes is het aantal R.K. scholen vermeld. 1 Het meubilair verkeert in goede staat. gemeentelijke dienst voor schoolkinderzorg. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. In totaal zijn verstrekt 267 105 liters warm voedsel. Tabel I geeft een overzicht van de verstrekte nenu’s. Op de laatste verstrekkingsdag in 1953 waren 48 etlokalen in gebruik. 24 18 5 1 De kinderen, die op de laatste verstrekkingsdag in 1953 tot de schoolmaaltijden waren toegelaten, kwa men van 41 openbare lagere scholen, 10 openbare buitengewoon lagere scholen, 22 openbare voorbe reidende scholen, 7 openbare v.g.l.o.-scholen, 2 open bare (m.)u.l.o.-scholen, 66 (42) bijzondere lagere scholen, 6 (4) bijzondere buitengewoon lagere scholen, 26 (19) bijzondere voorbereidende scholen, 8 (6) bij zondere v.g.l.o.-scholen en 6 (4) bijzondere (m.)u.l.o.- scholen, in totaal van 194 scholen. 1 administratief ambtenaar A, 1 reelambtenaren, 2 controleuses, in totaal 22 ambtenaren. Het keukenpersoneel bestond f.1 -L., 7 - ---- eerste helpster en 2 werkvrouwen, in totaal 12 werk lieden, waarvan gedetacheerd bij de Dienst van Ge meentewerken 1 eerste keukenknecht. Het personeel voor de eetlokalen bestond uit 38 leidsters, 4 leiders en 6 helpsters, in totaal 48 per sonen. Het personeel bestond derhalve in totaal uit 22 ambtenaren en 60 werklieden. Aan de schoolmaaltijden werd deelgenomen door 368 725 kinderen, verdeeld over 272 dagen. Per dag werd gemiddeld deelgenomen door 1 356 kinderen, terwijl gemiddeld per dag werden verstrekt 982 liters warm voedsel. Op de laatste verstrekkingsdag in 1953 waren toe gelaten 1 410 kinderen, waarvan 1 393 gratis en 17 tegen betaling. Van de 1 393 kinderen, die gratis tot de school maaltijden waren toegelaten, kwamen 1 252 kinderen of 90 pCt. van het lager onderwijs en 141 kinderen of 10 pCt. van het voorbereidend lager onderwijs. De kinderen van het lager onderwijs waren voor 48 pCt. van het openbaar (598) en voor 52 pCt. van het bijzonder onderwijs (654). De kinderen van het voorbereidend onderwijs zijn te verdelen in 34 pCt. van het openbaar (48) en 66 pCt. van het bijzonder onderwijs (93). Hiervan waren gevestigd 23 in openbare, 19 in R.K. en 6 in Chr. scholen. De bezetting van de eetlokalen was als volgt: lokalen met 25 kinderen of minder; lokalen met 26 tot en met 50 kinderen; lokalen met 51 tot en met 100 kinderen; lokaal met meer dan 100 kinderen. verder uit 1 chauf feur, 1 magazijnknecht, 7 eerste keukenknechts, 1 Op 31 December 1953 was de personeelsbezetting als volgt: 1 directeur, 1 bedrijfschef, 1 commies B, 1 bureauchef B, 1 bureauchef A, 1 magazijnmeester B, 1 boekhouder A, 6 administratieve ambtenaren B, controleur C, 2 bu- 1 bode en 2 koks, Vanwege de Dienst werd gedurende het gehele jaar voeding, kleding en schoeisel verstrekt aan de daar voor in aanmerking komende kinderen van openbare en bijzondere scholen voor voorbereidend en lager onderwijs. Gekookt werd voorts voor derden, o.a. voor arres tanten van de Politie, terwijl aan de Dienst was opge dragen de verzorging van de buffetten bij officiële ontvangsten door het Gemeentebestuur. De melkverstrekking op de Haagse scholen vond gedurende het gehele jaar plaats. In totaal zijn verstrekt 6 320 liters warm voedsel, waarvan ten behoeve van de Politie (arrestanten) 3 512 liters, alsmede 3 757 broodmaaltijden, het Kleuterhuis „Ons Zonnekind” 1 046 liters, de kleu terklas van de openbare voorbereidende school aan de Zuidwal, gevestigd in een tijdelijk onderkomen in de Westduinen, 1 222 liters, de Haagse Jeugd-Actie 300 liters en voor instellingen voor jeugdzorg 240 liters. De gebouwen en keukeninstallaties verkeren, be houdens de in 1954 te treffen voorzieningen, waar voor de benodigde gelden zijn aangevraagd, in goede staat. De aardappelbergplaats werd grotendeels vernieuwd. BIJLAGE 42 Meubilair. Verstrekking schoolmaaltijden. .etlokalen. Scholen. Aantal kinderen, dat deelnam. Personeel. Algemeen. aan de schoolmaaltijden Voeding aan derden. Gebouwen en keukeninstallaties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 558