42 Iw 2 king ondervonden. Voor het welslagen van de melk- verstrekking kan deze medewerking niet worden ge mist. De melkverstrekking door het Plaatselijke School- melkcomité, waarvan de uitvoering aan de Dienst is opgedragen, had gedurende het gehele jaar plaats. In totaal werden verstrekt 1 432 560 liters gepas teuriseerde gestandaardiseerde melk. Tabel II geeft een overzicht van de verstrekking op de laatste volledige verstrekkingsdag in 1953. Gemiddeld werden per dag verstrekt 8 330 liters. Aangezien per deelnemer per dag werd verstrekt 14 liter, was het gemiddeld aantal deelnemers 33 320. Alhoewel de melkprijs in 1953 enige malen is ver hoogd, behoefde de bijdrage der ouders, welke op 1 Januari 1953 0,20 per deelnemer per dag be droeg, mede als gevolg van de medewerking van het Centraal Schoolmelkcomité, niet te worden verhoogd. De gevoerde propaganda en de ongewijzigde ouder bijdrage hebben het aantal deelnemers doen stijgen van 32 500 op 1 Januari 1953 tot 38 500 aan het einde van het verslagjaar. Van de leerkrachten van de scholen, welke aan de melkverstrekking deelnemen, werd goede medewer- Per kind konden worden verstrekt 1 stel boven goed, 2 stellen ondergoed, 1 paar schoenen en op aanvraag 1 paar klompen en door bemiddeling van de Gemeentelijke Schoeiseldienst 4 schoenreparaties. In totaal werd in het jaar 1953 voor 6 183 kinde ren een aanvraag voor gratis verstrekking van kleding en/of schoeisel behandeld. Op grond van artikel 36 der Leerplichtwet werden geholpen 6 154 kinderen, waarvan 2 841 aan boven goed, ondergoed en schoenen, 23 aan bovengoed, 70 aan bovengoed en ondergoed, 758 aan bovengoed en schoenen, 2 313 aan ondergoed, 19 aan ondergoed en klompen, 29 aan ondergoed en schoenen, 13 aan klompen en 88 aan schoenen. In totaal werden verstrekt 25 318 stuks kleding, 3 716 paren schoenen en 32 paren klompen, te ver delen als volgt. .-I- I- VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKÏNDERZORG. Tabel I. Schoolvoeding. Menu. laatste de op Aantal verstrekkingen Gratis. 2 6 286 l 287 Totaal 249 35 127 3 352 38 479 Soep. Bruinebonensoep Erwtensoep Groentensoep. Tomatensoep Vermicellisoep Verstrekt j (aantal malen). 18 2 4 16 10 Kostprijs grondstoffen per liter. 0.248 0.318 0.277 0,272 0.304 Jongenskleding. 1 952 blouses, 1 939 bovenbroeken, 2 824 hemden. 2 798 onderbroeken, 1 421 borstrokken, Aantal scholen. 5 271 paren kousen, 3 716 paren schoenen, 32 paren klompen. 19 42 4 3 2 48 71 11 2 1 17 12 3 1 6 1 5 386 14 129 856 106 126 2 025 6417 364 122 94 1 661 1 896 286 33 1 297 43 Meisjeskleding. 1 727 jurken, 2 471 directoires, 2 444 camisoles, 2 471 onderjurken, 393 1 191 224 17 19 164 784 276 6 1 95 136 43 5 550 14913 1 132 112 127 2418 7 608 588 139 113 1 756 2 032 329 33 1 299 43 gekookte worst aan het menu toegevoegd, terwijl van tijd tot tijd fruit, vla of een stukje kaas wordt verstrekt. Van de 292 maaltijden werden er 38 in gescheiden vorm verstrekt. Pap. Gortpap Gortpap met rozijnen Griesmeelpap Havermoutpap Rijstepap 15 47 I 2 9 Totaal aantal deel nemers. 24 13 5 2 1 8 8 6 2 4 9 14 11 8 1 1 10 3 6 8 1 3 0,327 0,282 0,36 0,445 0,326 0,472 0,352 0,257 0,285 0,476 0,279 0.298 0.295 0,276 0,245 0,459 0,417 0,436 0,431 0,363 0,291 0,421 0,298 0.257 0,231 0,294 0,218 Verstrekking schoolmelk. Stamppot of in gescheiden vorm Andijvie Bieten Bloemkool Boerenkool Bruine bonen Capucijners met spek Groenekool Koolraap Koolraap en groenekool Peen Peen en erwten Peen en uien Rodekool Savoyekool Savoyekool en koolraap Snijbonen Spinazie Spitskool Stoofperen Stoofsla Wittekool Zuurkool met spek of worst Het vlees wordt meestal in de vorm van een balletje gehakt of een stukje .1u,.- ---i i„ a f 0,20 per week Verstrekking kleding en schoeisel. Openbare scholen. V.o. L.o.. B.I.o. V.g.l.o. (M.)u.l.o. Prot. en Chr. scholen. V.o L.o B.I.o Tabel II. Stand verstrekking schoolmelk volledige verstrekkingsdag in 1953. R. K. scholen. V.o L.o B.I.o V.g.l.o. (M.)u.l.o. Neutr. scholen V.o L.o B.I.o Diverse inrichtingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 559