I 48 a Katholiek Bureau voor Huwelijksvoorlichting, Lange Lombardstraat 35. Door de geestelijke leider werden in dit jaar 81 ge vallen behandeld, waarvan 9 schriftelijk. Het aantal gevallen, dat dit jaar door de medische leider werd behandeld, bedroeg 94. Zowel door de geestelijke als door de medische leider werden adviezen gegeven vóór het huwelijk (aan 30 en 21 personen), in het huwelijk (aan 63 onderscheidenlijk 64 personen) en buiten het huwelijk (aan 6 en 9 perso nen). Rooms-Katholiek Bureau voor Gezinsmoeilijkheden, Nieuwstraat 23. Voor behandeling kwamen in het verslagjaar 131 gevallen in aanmerking van personen die een bezoek aan het bureau brachten. De Bijzondere Raad van de Sint-Vincentiusvereni- ging verleende een subsidie van 300,—. Bureau Kerkelijke Gezinszorg, Beeklaan 389. Dit bureau zond geen gegevens voor het Gemeente verslag over 1953. Door leden van het bureau werd t.b.v. 21 jongens en 28 meisjes de gezinsvoogdij uitgeoefend. Financiële gegevens werden voor het Gemeente verslag niet verstrekt. Haagse Vereniging ter bevordering van consultatie- bureaux voor moeilijke kinderen, secretariaat: Viviënstraat 35. In 1953 werden voor onderzoek aangemeld 368 jongens en 140 meisjes. Op 31 December 1953 waren nog in onderzoek of behandeling 198 jongens en 69 meisjes. De kinderen, die werden aangemeld, kwamen uit 5 verschillende kerkelijke milieux. Het nadelige saldo van de exploitatierekening 1953 was 18.082,94. Comité tot Zedelijke Steunverlening aan Indische Jonge Mensen, Reinkenstraat 6. Wegens onvoldoende belangstelling en financiële steun werden de werkzaamheden in de loop van het verslagjaar gestaakt en werd het comité ontbonden. Nederlandse Blindenbibliotheek, Noordwal 7. In 1953 werden in totaal uitgeleend 22 448 banden, d.i. gemiddeld ongeveer 61 banden per dag. De bibliotheek werd in het verslagjaar verrijkt met 217 nieuwe werken, te zamen 1 022 braillebanden uit makend. Het financieel overzicht 1953 vermeldde een batig saldo van 2.996,64. De Blindenstichting, (hulpverlening aan hulpbehoevende blinden), Louis Couperusplein 19. Het aantal periodiek ondersteunde blinden bedroeg op 31 December van het verslagjaar 205. Hiervan wonen er 29 te ’s-Gravenhage. Gedurende 1953 werd aan periodieke onderstand verstrekt 17.622,97aan ondersteuningen voor één maal (voor aanschaffing geleidehond, kleding enz.) ƒ704,57. Voor gegevens betreffende de blindenzorg vanwege de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen wordt verwezen naar het verslag van die Dienst. Vereniging tot instandhouding van de Blindenwerkin richting, Vondelstraat 6-12. Er werden twee nieuwe blinden aangenomen in het verslagjaar. De bruto opbrengst van het blindenwerk bedroeg ƒ7.891,30. De rekening over 1953 werd afgesloten met een exploitatietekort van ƒ3.945,82. Koljf’s Blindenfonds (werkverschaffing aan thuis zit tende blinden), Prinsegracht 59. Een verkoping van de werkstukken door de ca. 18 blinden vervaardigd, bracht in het verslagjaar 1.792,40 op. Het financiëel jaaroverzicht 1953 wees andermaal een voordelig saldo aan en wel van f 816,20. Afdeling ’s-Gravenhage van de Nederlandse Vereniging Sociale Zorg voor Mindervaliden, A(ctio) V(incit) O(mnia), secretariaat: Pomonaplein 73. Op 31 December 1953 stonden 487 mindervaliden ingeschreven. Het aantal tewerkgestelden in de centrale werk plaats bedroeg gemiddeld 90 in 1953. Door de bijzondere bemiddeling van het Geweste lijk Arbeidsbureau werden vele mindervaliden aan vast of tijdelijk werk geholpen. Het ledental der afde ling was 185 op 31 December 1953. Het voordelige saldo van de lasten- en batenrekening was ƒ1.655,12. Consultatiebureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden, Bleyenburg 33. In 1953 nam het bureau 193 nieuwe gevallen in be handeling; de daarbij betrokken personen waren 10 verschillende richtingen toegedaan. De moeilijkheden waren te verdelen in huwelijks moeilijkheden (127), levens- en aanpassingsmoeilijkhe den (37), moeilijkheden tussen ouders en kinderen (18). sociale moeilijkheden (11). In totaal werden 1 561 gesprekken gevoerd met per sonen, die om advies kwamen. Het nadelige saldo 1953 was ƒ3.214,48. Zorg voor blinden. Hulp bij Levens- en Gezinsmoeilijkheden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 55