I 42 Art. II. Art. III. 12,46 Art. IV. 13,15 G. VAN DEN BEUKEL. a. 13.599.99 6.227,26 e. Totaal 21.765,63 Art. 1. Art. VI. Gewone dienst. Art. I. 681,35 12.849,44 Art. II. 135,48 1.057,15 Totaal 4.337,16 Art. IV. 291,75 Art. IX. 208,— Totaal ƒ20.646,75 Art. III. 2.079,91 Art. VI. Totaal 3.218,28 3 681,35 457,02 De directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg, 750,55 677,41 Door tussenkomst van de Gemeentelijke Schoeisel- dienst werden 5 945 schoenreparaties verstrekt. Tegen betaling werd geen kleding en schoeisel verstrekt. 291,75 220,39 Meer werd uitgegeven voor: „Kosten verstrekking school melk” „Kosten voor leveringen aan de Gemeente" Art. VII. „Bijzondere uitgaven” Minder werd uitgegeven voor: „Kosten verstrekking school- voeding” „Kosten voor leveringen aan derden” De uitgaven voor de verstrekking van schoolvoe- ding bleven rond 13.000,— beneden de raming, waarvan 5.000,wegens vermindering van het aantal deelnemers. Enige onderhoudswerken, waarvan de kosten waren geraamd op rond 8.000,bleven in 1953 onuitgevoerd. De ontvangsten en uitgaven voor leveringen aan de Gemeente en aan derden zijn afhankelijk van de ontvangen opdrachten. Het bedrag, geraamd voor de verstrekking van schoolmelk, werd met rond 2.000,overschreden. Deze hogere uitgaven houden verband met stijging van de melkprijs en overschrijding van het geraamde bedrag voor drinkrietjes. De uitgaven voor de verstrekking van kleding en schoeisel bleven rond 6.200,beneden de raming als gevolg van het feit, dat het aantal verstrekkingen beneden de verwachting bleef. Onder „Bijzondere inkomsten” zijn verantwoord de terugontvangen over vorige jaren te veel betaalde kosten voor brandstoffen, vereveningsheffing en Inva liditeitswet. Omtrent de rekening van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg over het jaar 1953 valt het volgende op te merken. Zowel de baten als de lasten bedroegen in totaal 870.382,53. Het geraamde eindcijfer van de baten en lasten bedroeg 887.811,De uitkomsten bleven derhalve 17.428,47 beneden de raming. „Kosten verstrekking kleding en schoeisel”6.240,41 Art. VIII. „Bijzondere kosten instand houding keuken” „Afdracht aan de Gemeente wegens: a. „Batig saldo der leveringen aan derden” Minder werd ontvangen voor: „Ontvangsten voor leveringen aan derden”1.400,63 „Ontvangsten uit verstrek king schoolmelk” „Ontvangsten uit verstrek king kleding en schoeisel” Art. VII. „Uitkering van de Gemeente wegens: „Nadelig saldo verstrek king schoolvoeding” c. „Nadelig saldo verstrek king kleding en schoeisel” „Kosten instandhouding keuken” „Bijzondere lasten” Meer werd ontvangen voor: „Ontvangsten uit verstrek king schoolvoeding” „Bijzondere inkomsten” Art. VIL „Uitkering van de Gemeente wegens: b. „Nadelig saldo verstrek king schoolmelk” 2.092,37 d. „Leveringen aan de Ge meente” g. „Nadelig saldo der leve ringen aan derden” VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. ADMINISTRATIEF OVERZICHT. 5? Rekening van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg over het jaar 1953.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 560