42 4 Voor deze ontvangsten werd geen bedrag geraamd. Onder „Bijzondere uitgaven” werd o.m. verant woord een bedrag van rond 550,voor personeels uitgaven, betrekking hebbende op vorige jaren. Kapitaaldienst. Van de voor 1953 voor „Aanleg en uitbreiding” beschikbaar gestelde gelden ad 27.067,61 werd in het afgelopen jaar verwerkt 15.619,75. Aangezien enige voorzieningen, waarvoor gelden waren uitgetrokken, eerst in 1954 zullen worden ge troffen, is voorgesteld een bedrag van 10.256,92 over te brengen naar de kapitaaldienst voor 1954. Een bedrag van 1.190,94 bleef onverwerkt. De boekwaarde van de voorraden per 1 Januari 1953 bedroeg 43.289,11. Het bedrag, waarmede de boekwaarde der voor raden per 1 Januari 1953 die per 31 December 1953 overtreft, is 10.818,57. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 561