li 43 si I j 1 MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Commissie van Advies. In de samenstelling van de Commissie van Advies kwam in de loop van dit jaar geen wijziging. Deze be stond op 31 December 1953 uit Prof. Dr D. H. Wester, lid-voorzitter; Mr J. Velders, lid-secretarisMevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichers, geb. van Voorst Vader; Dr J. N. van den Ende; Mr F. A. Janssen van Raay; A. M. Polderman en W. Steinbuch, leden. Personeel. Per 1 Januari 1953 werd bevorderd tot Wetenschap pelijk Ass. B. de Heer W. Marquardt, voorheen We tenschappelijk Ass. A; tot Technisch Opzichter A. de Heer J. A. Peters, voorheen Technicus; tot Conser vator de Heer Dr W. Th. Verploegh Chassé, voorheen Wetenschappelijk Ass. B; tot Wetenschappelijk Ass. A Mej. A. van Zutphen, voorheen rondleidster; tot tech nicus de Heer J. v. d. Zwan, voorheen Amanuensis B. Per 1 Augustus 1953 werd in vaste dienst in de rang van bediende benoemd de Heer Th. G. Schenk; per 1 December 1953 werd in vaste dienst in de rang van Wetenschappelijk Ass. B. benoemd de Heer C. van Dijk en per 8 December 1953 werd in vaste dienst be noemd in de rang van Schrijver de Heer A. v. d. Harst. Per 13 April 1953 werd op eigen verzoek eervol ont slag verleend aan de Heer J. Haas, Schrijver in vaste dienst. Per 1 October 1953 werd als tijdelijk Typiste kantoorbediende aangesteld Mej. H. D. Knoester. Tenslotte kan nog worden vermeld, dat op 1 Januari 1953 de Directeur gedurende 25 jaar aan het Museum voor het Onderwijs verbonden was. Namens het Ge meentebestuur van ’s-Gravenhage werd hem door de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken de kleine gouden medaille aangeboden. Ook dit jaar werd de collectie met belangrijke aan winsten verrijkt; deze aanwinsten werden zowel door aankoop als door schenking verkregen. De meest waardevolle schenkingen waren: van de Heer C. J. Marinkelle te ’s-Gravenhage een grote collectie ge prepareerde vogels, eieren, schedels en nesten; van Mevr. A. W. Tiedeman te Almelo een schedelkorwar en van de N. V. Bataafse Petroleum Maatschappij een model boortoren. Het filmarchief werd weer belangrijk uitgebreid met nieuwe films op biologisch gebied, voornamelijk wer den films over het menselijk lichaam en over de ont wikkeling van enige vissoorten aangekocht. Het aantal aanvragen van scholen voor filmstrips en filmstrip-projectoren nam zodanig toe, dat de verza meling strips op grote schaal uitgebreid moest worden. Ook het aantal beschikbare projectoren voor de uit- leendienst bleek te klein te zijn en in verband hiermede werd nog een tweetal filmstripprojectoren aangekocht. Wat betreft de opberging van de in depót zijnde col lecties kan ik melding maken van enige verbetering. Tengevolge van de verhuizing van de afdeling Bevol king, Verkiezingen en Burgerlijke Stand der Gemeente secretarie van de Goudenregenstraat 36 naar het nieuwe stadhuis kreeg het Museum van het Gemeente bestuur de beschikking over enige zalen van het per ceel Goudenregenstraat 36. Een groot aantal voorwer pen is hier op verantwoorde wijze opgeborgen. Boven dien is een groot aantal cartonnen dozen aangekocht, om geprepareerde vogelhuiden en eieren motvrij op te bergen. Voor de verkeerslessen werd door de Dienst van Gemeentewerken een verkeerstuin aangelegd, deze tuin is bijna gereed, zodat binnenkort voor het geven van verkeersonderwijs hiervan gebruik gemaakt kan worden. De tussen de paden gelegen stroken zullen benut worden voor het aanleggen van een botanische tuin, ten behoeve van het herbarium en de lessen in de plantkunde. In de loop van het verslagjaar werd besloten in 1954 een tentoonstelling „Scheepsbouw” te organiseren in de nieuwe tentoonstellingszaal. In het kader van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling zijn enige werkloze meubelmakers te werk gesteld in het Museum. Deze mensen zijn belast met de vervaardi ging van een grote maquette van een scheepswerf. Bezoeken. Het totale aantal bezoekers in 1953 aan het Museum voor het Onderwijs bedroeg 158 413, waarvan 117 155 leerlingen, 3 878 geleiders, 16 408 betalende bezoekers en 20 972 leden van verenigingen en overige bezoekers. Het totale aantal aangevraagde museumlessen be droeg 4 481; hiervan werden gegeven 2194 lessen. Gebouw en verzamelingen. In de loop van het jaar 1953 werden in het gebouw verschillende werkzaamheden uitgevoerd. In de eerste plaats werd achter het gebouw een nieuwe tentoon stellingszaal gebouwd. Bovendien werd een nieuwe telefooncentrale aangebracht, ter vervanging van de enige telefoonaansluiting, die het grote aantal telefoon gesprekken niet meer kon verwerken. In de filmcabine werden verschillende vernieuwingen aangebracht, die voor de projectie een grote verbete ring betekenden. De rijwielbergplaats werd uitgebreid. Hierdoor is door een noodoplossing tijdelijk voorzien in het be waren van het grote aantal rijwielen der leerlingen en bezoekers. Tenslotte werden de verschillende zalen van de af deling Land- en Volkenkunde opnieuw geschilderd, waardoor zij weer een frisse aanblik bieden. BIJLAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 566