43 Publiciteit. Internationaal Council of Museums. 2 Van 613 Juli 1953 woonde de directeur het I.C.O.M.') congres bij, dat in Genua en Milaan werd gehouden. Dank zij de toestemming van het Gemeentebestuur kon de heer Dr W. Th. Verploegh Chassé, Conser vator bij het Museum, gevolg geven aan een uitnodi ging om gedurende twee maanden verblijf te houden in de Verenigde Staten. Hij heeft daar ruimschoots de gelegenheid gehad om studie te maken van de olie winning. Bovendien heeft de heer Verploegh Chassé relaties aangeknoopt met een groot aantal Amerikaanse musea in Midden-Amerika. Voor de tentoonstelling „Gouden Vleugels”, die in 1952 werd overgebracht naar het Instituut voor Scheep vaart en Luchtvaart te Rotterdam, bleek de Directeur van het Nederlands Instituut voor Natuur en Techniek te Amsterdam ook belangstelling te hebben. Na ampele overweging is besloten om „Gouden Vleugels” naar Amsterdam over te brengen. Het bestuur van de Raad van Europa te Straatsburg deed het verzoek om de tentoonstelling „De Ontwor telde Mens” ook in Straatsburg op te bouwen. Gezien het grote belang, dat hieraan gehecht werd, is deze ex positie daar opgesteld. De directeur van het Museum voor het Onderwijs, Dr J. W. B. VAN DER ST1GCHEI Van de Visserij tentoonstelling, die gehouden werd in het gebouw Nieuwe Laantjes 8 te Scheveningen, wer den alle aanvragen afgewerkt en pas in Juli 1953 kon deze expositie weer worden teruggebracht naar het Instituut voor Scheepvaart en Luchtvaart te Rotter dam. Met medewerking van de Pers- en Propagandadienst van de PTT werden georganiseerd de tentoonstelling „Op bezoek bij PTT" en het postspel „De weg van een brief". In het voorjaar van 1953 werd in de Ridderzaal een tentoonstelling georganiseerd „De geheimen van de grond”. De expositie kwam tot stand door samenwer king met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, de Rijksvoorlich- tingsdienst en enige Nederlandse Musea. In April werd in het museum tevens begonnen met de opbouw van de tentoonstelling „Cacao”. Deze expo sitie gaf een volledig overzicht van de groei van de cacaoboon tot en met de verwerking tot diverse cacao- producten. Ter gelegenheid van de officiële ingebruikneming van het nieuwe stadhuis werd op 17 October 1953 de tentoonstelling „Den Haag..onze stad” geopend, die door het Museum voor het Onderwijs werd georgani seerd. Aan deze tentoonstelling verleenden alle ge meentelijke diensten en bedrijven hun medewerking. Het Museum werd belast met de organisatie van het bezoek van leerlingen van de Haagse scholen. In totaal vonden in 1953 1 478 rondleidingen over de verschil lende tentoonstellingen plaats. Wederom werden, naast de rondleidingen voor leer lingen, rondgangen georganiseerd op Woensdag- Za terdag en Zondagmiddagen, met veel succes. De belangstelling voor de culturele filmvoorstellingen voor volwassenen was enorm. Alle voorstellingen waren uitverkocht. Tengevolge van de vele nationale zowel als inter nationale relaties kreeg het Museum verschillende aan biedingen voor lezingen en filmvoorstellingen. In de eerste plaats werden in het voorjaar van dit jaar voor leerlingen van middelbare scholen filmvoorstellingen georganiseerd, betrekking hebbende op vulkanologisch gebied. In Juni werd voor leerlingen van lagere scholen een serie voorstellingen gegeven door het Surinaamse Danstheater en in October werd van het aanbod van het Deens Instituut gebruik gemaakt om de Heer Lund Hansen enige lezingen, toegelicht met films, te laten houden over Denemarken. Ook in 1953 toonde zowel de plaatselijke als de lan delijke pers veel belangstelling. In vele bladen en tijd schriften verschenen, artikelen en foto’s over het Mu seum. Door medewerking van de Katholieke Radio Om roep werd in het televisie programma op 23 October 1953 een televisieuitzending over het Museum voor het Onderwijs verzorgd. Dank zij de toestemming van de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer kon het Museum gedurende een maand de beschikking krijgen over de etalages in de kiosk op het Buitenhof. Deze wijze van reclame heeft er toe bijgedragen, dat het Museum bij de tou- risten een grotere bekendheid verwierf. VERSLAG MUSEUM VOOR HET ONDERWIJS 18 Contacten met andere musea.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 567