Bezoek aan de kindertuinen in 1953: 1 289 941 1 y GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953 Het leidinggevend en onderwijzend personeel be stond in het verslagjaar uit een directeur, twee onder wijzers, een wetenschappelijk assistent A, een weten schappelijk assistente A (die een gedeelte van haar tijd ter beschikking stond van de Gemeenteplantsoenen en van de Gemeenteapotheek, twee rondleidsters (gedu rende enkele maanden) en 61 tijdelijke leiders. Het ad ministratieve personeel bestond uit een commies B, bijgestaan door een schrijver. Het tuinpersoneel bestond uit één onderbaas, vijf tuinlieden in de rang van voorman-schooltuinen, één eerste tuinman, één tuinman, één plantsoenwerker, één jongmaatje-werkman en een groep in werkverschaffing tewerkgestelden. Eén voorman verliet de Dienst met pensioen. De verbetering, die in het verslagjaar werd aange bracht in de bezoldiging van de leiders, stemde tot grote voldoening. De kindertuin aan de Winterweg was in het verslag jaar een bron van voortdurende zorg en ergernis. De kinderen werkten er met ijver en toewijding, maar zij vonden hun tuinje herhaaldelijk geruïneerd terug door dat de opgeschoten jeugd uit de omgeving dit achteraf gelegen terreintje tot stoeiplaats had uitgekozen. De wakers en de hekken bleken niet opgewassen te zijn tegen deze jeugd, terwijl een herhaald beroep op de politie ook geen verbetering in de toestand bracht. Het merkwaardigste is, dat de andere tuinen in de omgeving (Hildebrandstraat, Hildebrandplein en Erasmusweg) geen overlast van betekenis ondervonden. De tuin aan de Erasmusweg kon dit j aar, dank zij een zeer grondige bewerking en het aanbrengen van een 44 48 45 47 43 50 56 53 45 50 50 41 64 44 52 51 51 45 41 46 56 72 58 49 63 52 57 9 212 8 183 14517 14 741 11 985 15 192 29 789 15 908 2 040 20 117 6 835 5 117 9 759 7 964 11 049 15 696 9 453 10 882 4 629 15 037 8 935 8 133 8 182 6 768 6317 10 628 2 873 Via de hoofden der scholen kwamen er 9 696 aanvra gen voor een tuintje binnen, terwijl er 5 815 kinder- tuintjes beschikbaar waren. Aan 60% der aanvragers kon een tuintje worden toegewezen (1952 62%). De kinderen tuinierden van 23 Maart tot eind Oc tober in groepen van pl.m. 30 onder leiding van een onderwijzer. De animo van de kinderen was in het ver slagjaar bijzonder groot, zodat de tuintjes slechts spo radisch van eigenaar wisselden en er aan het einde van hei seizoen op iedere tuin nog een lange wachtlijst van gegadigden lag. In het verslagjaar bezocht ieder kind zijn tuintje ge middeld 50 maal (1952 48 maal, 1951 46 maal). Mient I Mientll Mient III Mient IV Laan van Eik en Duinen Herman Costerstraat Herweijertuin I Herweijertuin II Vierheemskinderenstraat Erasmusweg/Winterweg Hildebrandplein Hildebrandstraat Schimmelweg I Schimmelweg II Laakkade Laakweg Wegastraat Adelheidstraat I Adelheidstraat II Adelheidstraat III Gentsestraat Seinpoststraat Westduinweg Tholensestraat Duivelandséstraat Ockenburgh Kinderboerderij In 1953 ging een gedeelte van de kindertuin aan de Gentsestraat verloren door de bouw van een bijzondere lagere school. Achter de bijzondere lagere school aan de Vierheems kinderenstraat werd een braakliggend terreintje tot kindertuin ingericht. Totdat dit terreintje werd inge richt had het schoolgebouw zeer van de baldadigheid van de jeugd te lijden. Direct na de ingebruikneming van het terrein daalde, volgens de mededeling van het hoofd der school, de baldadigheid sterk. Nog steeds zijn er een viertal noodgebouwtjes in ge bruik op tuinen, waar in het kader van de Wederopbouw nieuwe huisjes moeten verrijzen. De huisjes ontsieren de tuinen, terwijl zij het doel, waarvoor zij gezet werden (bergplaats voor gereedschappen en schuilplaats bij regen), maar zeer gebrekkig dienen. Herbouw is dringend nodig. In de leslokalen op de E. J. Herweijertuin en op de Mient IV werd electrisch licht aan gebracht, waardoor het aantal lessen kan worden uitgebreid en het aantal mogelijkheden wordt vergroot. In het verslag over het vorige jaar werd reeds ge wezen op het probleem van de bergruimte voor groot gereedschap en voor het lesmateriaal. Een oplossing hiervoor is nog niet gevonden. Evenmin werd er verbetering gebracht in de huis vesting van het administratieve personeel. Het hekwerk van de tuinen aan de Wegastraat en aan de Winterweg verkeerde in zeer slechte toestand. 50 personeel. gem. p. kind. totaal Kindertuinen. -■ Toestand gebouwen en hekken. BIJLAGE 44

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 568