44 Bf 2 De betekenis, die deze tuin voor het onderwijs in de gehele stad en voor de recreatie in de wijk heeft, wordt steeds groter. Naast het onderwijs (demonstratielessen, excursies), gegeven door ons eigen personeel, krijgen vele klassen les van hun eigen onderwijzers en leraren in de bo tanische tuin. Het bezoek aan de wetenschappelijke tuin bereikte in de voorzomer een maximum, het grootste aantal bezoeken, dat met het oog op de toestand van de tuin zelf niet overschreden mag worden. Evenals vorige jaren verleende de Dienst medewer king aan verschillende scholen bij de inrichting van ten toonstellingen. Zover de voorraad het toeliet, verstrekte de Dienst de aanvragende scholen potplanten voor klasseversiering. De hoeveelheden planten, die in het afgelopen jaar voor lesdoeleinden gevraagd werden, overtroffen de capaciteit van onze botanische tuinen. Buiten de plan ten, die het onderwijzend personeel zelf op de tuin kwam halen, werden er 783 bossen planten voor les doeleinden op de scholen bezorgd. (1952 513 bossen.) Door de bouw van de kinderboerderij op de Eras- musweg beschikt de Dienst thans over twee boerde rijtjes. Van Maart tot eind October werden de dieren, onder leiding van een onderwijzer, door een vaste ploeg kinderen verzorgd. Het aantal kinderen, dat op deze wijze van de boer derijtjes profiteert, is betrekkelijk klein, maar naast deze vaste ploeg zijn er duizenden kinderen, die bij de dieren komen kijken. Voor de kleuter en voor het jonge kind is de kinder boerderij de ideale plaats om ervaring met dieren op te doen en vele kleuterscholen komen regelmatig met jeugdige pupillen bij de dieren kijken. De goede invloed van de aanwezigheid van een kin derboerderij is ongetwijfeld groot. Deze invloed zou nog veel aan betekenis winnen als er op de grootste kinderboerderij (E. J. Herwijertuin) voortdurend een goed opgeleide kleuterleidster aanwezig was, die de nodige leiding aan de kennismaking van kleuter en dier gaf. Uitbreiding van het aantal kinderboerderijen is zeer gewenst. Gedurende de Nationale zuiveltentoonstelling De Melkweg in het Houtrustgebouw vertoefde een deel van de dieren op de daar ingerichte kinderboerderij. Enkele leden van het personeel deden gedurende de tentoonstelling dienst op die kinderboerderij om er klassen en andere jeugdige bezoekers rond te leiden. In totaal bezochten omstreeks 40 000 kinderen die boerderij. dikke laag venige grond, het gehele jaar gebruikt wor den. De resultaten waren zeer bevredigend en het is te verwachten, dat dit terrein zich tot één van de mooiste tuinen zal ontwikkelen. De Oudercommissie van de tuin aan de Erasmusweg bood dit jaar een compleet kinderboerderijtje aan de Gemeente aan. Het gebouwtje, dat onder leiding van een opzichter van de Dienst door de kinderen zelf ge bouwd werd, werd door de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken onder een overweldigende belangstel ling van ouders en kinderen voor de Gemeente aan vaard. De grote betekenis, die men in het onderwijs en bij de opvoeding hecht aan levend biologieonderwijs, komt tot uitdrukking in de stijging van het aantal aanvragen voor demonstratielessen en excursies. Het volgende overzicht toont de stijging in de drie laatste jaren 1951 1952 1953 De aanleg van een tweede wetenschappelijke tuin (bij voorkeur met de vegetaties van de duinen) is voor het onderwijs dringend gewenst. Het voorgedeelte van de tuin (kinderboerderij, aqua- riumhuisje, openluchtterrarium) was iedere werkdag van95 uur voor het publiek opengesteld; van half April tot eind October bovendien op Zondagen van 105 uur. Uit proeftellingen bleek, dat het aantal be zoekers, evenals vorige jaren, zeker de 200 000 over schreed. 2 285 klassen met 68 565 leerlingen 3 455 klassen met 98 665 leerlingen 4 886 klassen met 141 657 leerlingen. Tot 1949 kon steeds aan pl.m. 90% der aanvragen worden voldaan. Daarna daalde dit percentage, zoals uit onderstaand overzichtje blijkt, onrustbarend: 1951 1953 lessen gegeven (53 756 leerlingen), d.i. 85% van het aantal aanvragen. 1952 2115 lessen gegeven (60 395 leerlingen), d.i. 61 van het aantal aanvragen. 1953 2467 lessen gegeven (71 486 leerlingen), d.i. 50% van het aantal aanvragen. Hoe verheugend deze steeds stijgende belangstelling ook moge zijn, zij plaatst de Dienst toch voor grote problemen, omdat de wanverhouding tussen het aantal aangevraagde en het aantal gegeven lessen het gevaar schept, dat de scholen niet langer aanvragen „omdat zij toch niet aan de beurt komen”. Er zouden ten minste nog twee leslokalen en drie onderwijzers nodig zijn om enigszins bevredigend aan de vraag te kunnen voldoen. De volgende lessen werden gegevenjonge dieren, het leven der bijen, knaagdieren, reptielen en amphibiën, boter en kaas, kamerplanten, de sloot als levensgemeen schap, herfstverschijnselen, vlas, de graanoogst en het dorsen, van golfbreker en vloedmerk, vogeltrek. Daarnaast werden er 172 excursies voor klassen ge leid (aangevraagd 369). VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. i E.-J.-Herweijertuin, Zuiderpark. Lesmateriaal. Kinderboerderijen. Het onderwijs op de tuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 569