49 Haagse Blindenvereniging, secretariaat: Monstersestraat 10. Ned. Christelijke Blindenhand, afdeling 's-Gravenhage, secretariaat: Cartesiusstraat 163. Oudeliedenzorg van de Sint- Vincentiusvereniging, West- einde 99. De woningen van de Switzar-Rademakerstichting waren in 1953 alle tegen een matige vergoeding aan 51 ouden van dagen verhuurddie van het Genemanshofje werden zonder huurbetaling aan 9 ouden van dagen beschikbaar gesteld. Omtrent de verzorging van ouden van dagen van Gemeentewege worden gegevens aangetroffen in het verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Be langen. „Pro Senectute”, Laan Copes van Cattenburch 48-50 en Van Stolkweg 23. In 1953 waren in gebruik de beide tehuizen van de vereniging, „Huize Tony” en „Huize L. E. en E. F. Salomonson”, plaats biedende aan respectievelijk 28 en 25 dames en heren. De vereniging vierde in 1953 haar 40-jarig jubileum. Er stonden 115 leden ingeschreven op 31 December van het verslagjaar. Op het gebied van de ontwikkeling en ontspanning werd er in het verslagjaar veel werk verzet voor de aangesloten blinden. De vrouwelijke leden werden in de gelegenheid ge steld naaicursussen te volgen. Ned. R.K. Blindenhand „St. Odilia", afd. 's-Gravenhage, secretariaat: Weverslaan 21, Voorburg. Door deze instelling werden voor het Gemeentever slag geen gegevens verstrekt over het verslagjaar 1953. Er werden verschillende culturele avonden georga niseerd. In het Gemeentemuseum en het Museum voor het Onderwijs werden speciaal voor blinden bestemde le zingen gegeven. In samenwerking met de andere blindenorganisaties ter stede werden naai- en kooklessen georganiseerd. Ned. R.K. Centrale Vereniging ter Bescherming van Meisjes, afdeling ’s-Gravenhage, Scheveningseweg 33a. Op 31 December 1953 voerde de vereniging de voog dij over 328 pupillen; in 1953 werd de voogdij aanvaard over 30 pupillen. In het kinderhuis Maris Stella” verbleven in totaal 278 kinderen met een leeftijd van 3 maanden totójaar (54 285 verpleegdagen). In het St. Anna-Paviljoen verbleven in 1953 in totaal 55 meisjes; er werden 25 babies geboren. Er werden in het verslagjaar 46 kinderen in de leeftijd van 03 maanden verpleegd gedurende 2 349 verpleegdagen. De maatschappelijk werkster bezocht 119 a.s. onge huwde moeders. Evenals in vorige jaren werd ook in 1953 contact ge zocht met meisjes, die in ’s-Gravenhage werken en wier ouders elders wonen. Financiële gegevens werden voor het Gemeentever slag niet ontvangen. Het Liefdewerk Kinderbescherming van de Sint Vincen tiusvereniging, Westeinde 99. In 1953 waren 639 kinderen aan de zorgen'van de afdeling toevertrouwd (in 1952: 682). Het totale aantal verpleegdagen was 211 409, waar van in het gesticht aan de Koninginnegracht 9 446. In het verslagjaar bedroegen de ontvangsten ƒ725.191,81 en de uitgaven ƒ742.748,64. Ter dekking van een deel van het tekort werd van het Rijk een bij zondere bijdrage ontvangen. Vereniging „De Opstanding en het Leven” (instelling van de Hervormde Gemeente), secretariaat: Perenstraat 161. In het meisjestehuis waren in 1953 opgenomen 22 meisjes gedurende 5 634 verpleegdagen. De sociale werkster van de vereniging had contact met prostituée’s, 11 ongehuwde moeders, 7 gewezen prostituée’s, 2 reclasseringsgevallen en 28 gezinnen en personen met wie zij in en door het werk in aanraking kwam; zij legde 603 bezoeken af. In 1953 had de vereniging in 63 gezinnen 98 kinderen onder vrij patronaat. De totale ontvangsten bedroegen 32.439,68, de totale uitgaven 33.928,44. Er was een exploitatie tekort van 1.488,76. Christelijke Vereniging „Zedenopbouw”afdeling 's-Gra- venhage, secretariaat: Veenendaalkade 544. Hierna volgen enige gegevens over het werk in 1953. Er was een nadelig saldo van 9.084,63. Van de Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming, afdeling 's-Gravenhage, secretariaat: Van Alkemade- laan 570, werden voor het Gemeenteverslag over 1953 geen gegevens ontvangen. 1 Zorg voor ouden van dagen. 359 77 116 125 26 4 228 Huisbezoek bij ongehuwde moeders Aantal gevallen van nazorg ongehuwde moeders Oude vaderschapszaken Nieuwe vaderschapszaken Aantal meisjes opgenomen in „Ons Thuis” Verpleegdagen in „Ons Thuis” Zorg voor ongehuwde moeders, meisjes, verwaar loosden en zwervers; bescherming van kinderen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 56