44 J. A. NIJKAMP. De directeur van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen, Er zullen middelen beraamd moeten worden om de kweekruimte voor de scholen uit te breiden. In het kader van „Den Haag-Bloemen-Zee” legden ruim 1200 kinderen van de Gem. School- en Kinder tuinen een bloemenmozaïek tegen het paleis Noord- einde. Het stelde de strijd tegen de vernielzucht voor. Het mozaïek, dat ’s avonds verlicht was, trok veel be langstelling. De directeur sprak in het verslagjaar op 9 avonden voor ouderverenigingen van scholen en op 2 avonden voor het gezamenlijke personeel van scholen. Voor de afd. Den Haag van de Ver. van Chr. Onderwijzers- (essen) sprak de directeur één avond en leidde hij een excursie door de E. J. Herweijertuin. Op verzoek van de Amsterdamse Jeugdactie leidde de directeur een discussie-avond over „Het Kind en de Natuur” voor jeugdleiders te Amsterdam. Op verzoek van het hoofdbestuur van de Kon. Ned. Natuurhisto rische Vereniging leidde de directeur het Biologisch Werkkamp voor Onderwijzers te Spijk (bij Lobith) en gaf daar een cursus over de didactiek en de methodiek van het school- en kindertuinwerk. Op verzoek van de redactie schreef de directeur een bijdrage over het school- en kindertuinwerk voor de R.K. Paedagogische Encyclopaedic. Een groep van 40 onderwijzers(essen) uit Noord- Holland maakte één hele dag het werk op de school- en kindertuinen mee. Vele particulieren, waaronder verscheidene buiten landers, bezochten de tuinen zelfstandig of werden er rondgeleid. Op de tentoonstelling „Den Haag, onze stad” zond de Dienst een automatisch werkende projector met beelden uit het school- en kindertuinwerk in. J In het najaar werd een cursus voor leider bij de Gem. School- en Kindertuinen georganiseerd, waaraan 14 on- derwijzers(essen) deelnamen. Deze cursus duurt twee I jaar en leidt op voor het Leidersdiploma. Reeds enkele jaren organiseert de Dienst excursies voor onderwijzers. De bedoeling van deze excursies is de onderwijzers voldoende kennis van veldbiologie bij te brengen om zonder hulp van anderen met hun klasse naar buiten te gaan. 129 onderwijzers(essen) vroegen regelmatig toezen ding van de excursieprogramma’s. Het aantal deel nemers varieerde per excursie van 7 tot 35. Er werden in het verslagjaar 32 excursies (20 ’s morgens vóór schooltijd voor de vroege vogelzang en 12 op Woens dag- of Zaterdagmiddagen), 2 demonstratiemiddagen met levende dieren en 4 determineeravonden georgani seerd. Verscheidene onderwijzers, die reeds enkele jaren met deze excursies meegingen, trekken thans zelfstan dig met hun klasse naar buiten. Zoals reeds in vorige verslagen betoogd werd, is er een dringende behoefte aan uitbreiding van het aantal school- en kindertuinen, terwijl thans de bouw van een nieuw leslokaaltje in de Moerwijk wel zeer urgent wordt. Het stemt tot voldoening, dat de aanleg van nieuwe school- en kindertuinen thans systematisch be oordeeld wordt binnen het raam van de gehele recreatie door de, in het verslagjaar ingestelde, Werkcommissie Recreatieplan. In het verslagjaar werden 18 excursies geleid voor verschillende verenigingen. Practisch alle Haagse scholen maken bij hun onder wijs gebruik van deze uitgave, die in een oplaag van 27 000 exemplaren zevenmaal verscheen. Van dit, voor de kinderen der Gemeentelijke Schooi en Kindertuinen bestemde, krantje verschenen in het verslagjaar 4 nummers. Het laatste nummer, dat geheel gewijd was aan het 25-jarig bestaan van dit periodiekje, bevatte een reportage van het school- en kindertuinwerk in fraaie foto's, voornamelijk gemaakt door de weten schappelijk assistent, de heer Gerritsen. Het werd op ruime schaal verspreid om meer bekendheid aan dit typisch Haagse onderwijs- en opvoedingsinstituut te geven. Van vele zijden kwamen bewijzen van belangstelling en instemming binnen (o.a. van de oud-wethouders, de Excellenties Ir W. Albarda en Dr W. Drees) en vele dagbladen en periodieken wijdden waarderende ar tikeltjes aan de school- en kindertuinen te ’s-Gravenhage. VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. 3 Den Haag-Bloemen-Zee. Belangstelling voor het school-en kindertuinwerk. Ij Cursus voor leiders. Excursies voor onderwijzers. Slotbeschouwingen. Excursies voor verenigingen, enz. „De natuur van de maand”. „De school- en kindertuin".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 570