I 45 945 Personeel. Inkomsten. 1 I I Propaganda. De verschillende scholen ontvingen evenals in vorige jaren onze circulaires. Voor scholen, maatschappelijke instellingen, bureaux voor beroepskeuze enz. werd de laatste jaren een uitvoerig gestencild jaarverslag ge maakt. In dit verslag werden enige „gevallen” bespro ken en bepaalde bijzonderheden, die ook voor de klei nere bureaux voor beroepskeuze van belang zijn, uitge werkt. Dit verslag werd op ruime schaal verspreid; op de tentoonstelling die vanwege de opening van het Nieuwe Stadhuis werd ingericht, waren folders voor de bezoe kers beschikbaar, terwijl bovendien door enige foto’s en wat drukwerk de aandacht op het Bureau werd ge vestigd. Het personeel bestond op 31 December 1953 uit: de wnd directrice; 2 mannelijke adviseurs en 1 vrouwe lijke adviseur; 1 administratief ambtenaar. In de samenstelling van de Commissie kwamen enige wijzigingen; zij bestond op 31 December 1953 uit: G. J. Scheepers, voorzitter; Mr W. Nieuwhoff Jr., secretaris; mevr. Dra W. Khan-de Koningh, mej. Dra N. Ongerboer en de heren A. T. Kuperus, C. H. Sonne- veld en Rector J. N. Verkley, leden. GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Deelneming aan commissies. De wnd directrice maakte als lid deel uit van de vol gende commissies en besturen: de Haagse Jeugd Actie (HAJA), de Gemeentelijke Efficiency Commissie, de Vereniging tot Bevordering der Voorlichting bij Beroepskeuze, het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroeps keuze, de Commissie voor de Beroepskeuzevoorlichting van de Raad voor de Zaken van Kerk en Samenleving van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gemeentelijke Commissie voor Kraamhulp, de Commissie voor Ze delijk Overleg van de Gemeente ’s-Gravenhage (als plaatsvervangend lid voor de adj. dir. van het Gem. Ziekenhuis), de Commissie inzake Sociale Werkvoor ziening voor werkloze jeugd, de Gem. Commissie van advies inzake het verlenen van tegemoetkomingen in studiekosten aan het gemeentepersoneel, de Stichting Lezingen. Vanwege het Bureau werden op verzoek 12 lezingen gehouden voor ouderavonden, onderwijsinstellingen, wijkbijeenkomsten, etc. jonger dan 15 jaar 15 t./m. 18 jaar 19 t./m. 24 jaar 25 jaar en ouder Psychologisch onderzoek. In 1953 werden door het Bureau 210 candidaten on derzocht op hun onderwijs- en/of beroepsgeschiktheid; hiervan waren 167 mannelijke candidaten en 43 vrou welijke candidaten. De opbrengst van de verplichte vergoeding bedroeg ƒ3.112,25. 177 263 118 91 Verstrekte adviezen. Het aantal nieuwe adviesvragenden bedroeg 1594; hiervan waren 945 mannelijke en 649 vrouwelijke can didaten. Van deze candidaten waren 215 niet-ingezete- nen van ’s-Gravenhage. Voor herhaald overleg bezochten 1 225 personen het Bureau (763 mannelijke en 462 vrouwelijke). Deze her haalde bezoeken vragen voor het merendeel een uit voerige bespreking, vooral wanneer het personen be treft, die enige jaren geleden het Bureau bezochten. In totaal boekte het Bureau derhalve 2 819 beroeps- keuzebespreki ngen Contact met de Commissie voor Beroepskeuze. Een twintigtal personen-dossiers werd door alle leden nagezien; er had geregeld persoonlijk contact plaats tussen de wnd directrice en de secretaris van de Com missie. Medewerking. Het Bureau ondervond weer veel medewerking van hoofden en onderwijzers van openbare en bijzondere scholen; er bestond een goede samenwerking met ge meentelijke diensten, kerkelijke instanties en sociale in stellingen. Verdeeld naar de leeftijden waren voor de nieuwe ad viesvragenden de cijfers als volgt: mannelijke candidaten. 464 302 102 77 de Commissie voor de Beroeps- Samensteiiing van keuze. BIJLAGE 649 I vrouwelijke candidaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 571