45 iï J. M. SMELIK, wnd directrice. voor Practische Psychologische en Paedagogische Ar beid vanwege de Ned. Herv. Kerk. Mej. C. M. D. Dil nam deel aan de algemene voor lichtingsavond „Beroepskeuze voor Meisjes”, uitgaande van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding, voor leerlingen der hoogste klassen van het M.O. en V.H.M.O. Voorts verzorgde Mej. Dil de organisatie van de Studieconferentie voor beroeps- keuze-adviseurs. De Heer E. de Boer had als gecommitteerde zitting bij de eindexamens van de School voor Winkelpersoneel. Tevens oefent hij de gezinsvoogdij uit over verschillen de van zijn „gevallen”, zulks op verzoek van de Kinder rechter. Mej. J. M. Smelik leverde enkele bijdragen voor schoolkranten, ook voor de nieuwe Gids voor Maat schappelijk Werk. theek van het Gemeentelijk Paedagogisch Centrum. Vele malen werd aan beroepskeuzecandidaten oriën terende lectuur medegegeven. Door het vertrek van de inwonende concierge kwam woonruimte vrij; aan Burgemeester en Wethouders werd verzocht deze twee kamers voor gebruik door het Bureau te mogen laten inrichten. In het volgende jaar verslag zal deze interne verbouwing uitvoeriger worden belicht. Het aantal door het Bureau ontvangen poststukken bedroeg 2 112. Het aantal verzonden poststukken bedroeg 1 320. De meeste onderwijsinstellingen in Den Haag, maar ook verschillende buiten deze gemeente kwamen ter sprake en zo was het ook met de geadviseerde beroeps richtingen. We laten een opsomming achterwege. Door de adviseurs, gezamenlijk of afzonderlijk, wer den 25 instellingen, die voor het beroepskeuzewerk van belang zijn, bezocht. Bibliotheek. Een 30-tal boekwerken werd aangekocht; verder maakte het Bureau dankbaar gebruik van de biblio- VERSLAG VAN HET GEMEENTE-BUREAU VOOR BEROEPSKEUZE. geadviseerde beroeps- A 2 Overige werkzaamheden. interieur. Correspondentie. Genoten onderwijs en richtingen. Bezoeken aan scholen, bedrijven, instellingen enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 572