17 I 17 I Leerkrachten. a. 1 STICHTING „ONDERWIJSFONDS VOOR ZIEKE KINDEREN TE 'S-GRAVENHAGE”. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Vergaderingen. Totaal j 12 j n) Leerlingen. BULAGE 46 19I ,c 1 9 I Bestuur. F c. 1 Febr. 1 Nov. 1 Dec. 31 Dee. Algemeen totaal. 67 67 67 72 72 75 60 61 61 68 15 37 Onderwijs: a. aan huis b. in ziekenhuis Totaal 15 18 33 17 18 35 18 20 38 18 22 40 Het Algemeen Bestuur hield in 1953 drie vergade ringen en wel op 6 Februari, 28 Mei en 21 December, welke werden bijgewoond door de groepsbesturen. 18 16 34 17 17 34 19 14 33 20 15 35 24 16 40 Onderwijs: a. aan huis b. in ziekenhuis Totaal 17 23 40 Onderwijs: a. aan huis I b. in ziekenhuis 10 9 19 4 H 15 5 13 18 5 11 16 6 12 18 3 15 18 17 6 12 18 3 12 15 10 10 4 11 15 6 12 18 6 11 17 3 6 9 4 8 12 6 16 4 B 17 5 9 14 3 8 11 3 7 10 In 1953 werd aan 219 kinderen onderwijs gegeven, waarvan 103 het onderwijs volgden vanwege het neutraal groepsbestuur, 51 vanwege het Protestants- Christelijk groepsbestuur en 65 vanwege het Rooms- Katholiek groepsbestuur. Aantal leerlingen op de 1ste van elke maand en op 31 December 1953. 1 Sept, j 1 Oct. 1 Jan. Op 31 December 1953 waren in dienst van de stichting: bij het neutraal groepsbestuur: mevr. J. J. van Nijendaal en de heer D. Winterdijk; b. bij het Protestants-Christelijk groepsbestuur: mej. C. R. Temmink; bij het Rooms-Katholiek groepsbestuur: mej. M. P. Vintges. 1 Maart 1 April 1 Mei 1 Juni 1 Juli I 1 Aug. 6 14 I 20 Rooms-Katholiek groepsbestuur. 3 js 18 Neutraal groepsbestuur. 18 22 I 37 8 I Protestants-Christelijk groepsbestuur. 5 8 6 1 12 9 12 I 17 18 59 75 75 Begin 1953 heeft mevrouw Ang. C. Klooster in verband met haar gezondheidstoestand het voorzitter schap van het Algemeen Bestuur, dat zij gedurende vele jaren zo voortreffelijk heeft vervuld, moeten neerleggen. In haar plaats werd benoemd mevr. E. C. J. van der Tak-Vrouwenvelder. Het Algemeen Bestuur bestond op 31 December 1953 uit de volgende leden: mevr. C. J. van der Tak-Vrouwenvelder, voorzitster; de heren P. S. Duinker, plv. voorzitter; J. W. Gritters Doublet, secre taris; Dr A. J. Bossers, Mr I. van Woerden, A. M. van der Vring en het hoofd der afdeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie, de heer Mr J. Velders; plaatsvervangende leden waren mej. T. Langeraap en het wnd. Hoofd van de afdeling Onderwijs der gemeentesecretarie, de heer W. H. Damen. De groepsbesturen bestonden uit de volgende leden: a. Neutraal groepsbestuur: de heren Dr A. J. Bossers, J. Oosterkamp en K. Nederpelt. b. Protestants-Christelijk groepsbestuur: de heren Mr I. van Woerden, G. Remeyer en K. Dijk. Rooms-Katholiek groepsbestuur: de heren A. M. van der Vring, J. Groenhuizen en J. J. A. Lindner. 16 17 33

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 573