I 1 HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Op 31 December 1953 bestond het Bestuur uit de heren: J. van Zwijndregt, Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, voorzitter; W. A. Rensen, lid van de Ge meenteraad, plv. voorzitter; Mr J. J. Hangelbroek, lid van de Gemeenteraad; Mr J. Velders, secretaris; F. C. van Waalwijk, plv. secretaris; de hoofddirecteur van de Gemeentelijke Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, de directeuren van het Gemeentelijk Grondbedrijf, van Gemeentewerken en van Gemeente- plantsoenen of hun plaatsvervangers; Drs K. Rijsdorp, Gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs, in het bij zonder belast met het toezicht op de lichamelijke op voeding; Drs J. Mulder, voorzitter van groep A van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de licha melijke oefening voor de schooljeugd; P. M. Verbeek, voorzitter van groep B van de Raad van Advies, ver tegenwoordigende de lichamelijke oefening van oude ren; Prof. Dr Ir J. P. Mazure, voorzitter van de Raad van Advies, vertegenwoordiger van de sportspelen; Mr E. G. van Bisselick, Voorzitter van groep C van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van de sport spelen; J. van der Doll, lid van groep C van de Raad van Advies; als vertegenwoordiger van de sportspelen; C. Fromberg, voorzitter van groep D van de Raad van Advies, als vertegenwoordiger van overige takken van sport en J. F. J. de Lange. Het Bestuur hield 3 vergaderingen, waarbij buiten beschouwing zijn gelaten de besprekingen, welke een of meer leden van het Bestuur met andere personen hebben gevoerd, terwijl voorts de verschillende sub commissies uit het Bestuur, te weten de Huurcommissie, de Subcommissie tot exploitatie van het Openlucht theater, de Technische Commissie, de Commissie voor de speelterreinen en -tuinen en het Fonds voor vereni- gings- en sportbelangen onderscheidenlijk 3, 3, 12, 3 en 1 maal vergaderden. sportterreinen in „Escamp” en in „Groenendaal” en over vele andere zaken. Op 27 October hield de Raad van Advies met ver tegenwoordigers uit de Haagse Sportwereld de jaar lijkse bijeenkomst. In deze bijeenkomst werd behandeld: „De houding van de Haagse sport ten aanzien van een Haagse sport week.” Daarna werd een sportforum gehouden over de vraag: „Waarom koos ik mijn sport?”. Medewerking aan dit alleszins geslaagde sportforum werd verleend door de heren J. Kleijn (athletiek), Prof. Dr Ir J. P. Mazure, A. H. W. W. van der Vegt (voetbal), C. Verburg (gymnastiek) en Drs W. van Zijll. Op deze bijeenkomst waren talrijke vertegenwoordi gers van verschillende sporten aanwezig. In verband met zijn uittreden uit het Bestuur van de Haagse Cricket-Bond bedankte de heer F. W. Hoekstra voor het lidmaatschap. Eveneens bedankte voor het lidmaatschap de heer J. B. Meisner, vertegenwoordiger van de volleybalsport. Te zijner vervanging werd tot lid benoemd de heer J. L. H. Kleyweg. Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van de heer W. Burgwal werd tot Voorzitter van de Raad van Advies benoemd Prof. Dr Ir J. P. Mazure. Voorts werd tot lid benoemd de heer W. Boer, voor malig gemeentelijk Inspecteur van het Onderwijs in het bijzonder belast met de lichamelijke opvoeding, oud- lid van het bestuur der Stichting. De samenwerking met de Raad van Advies was ook dit jaar weer zeer goed. De vergaderingen van de Raad werden vrijwel alle bijgewoond door enige leden van het bestuur. Van de zijde van het bestuur bestuur bestaat veel waardering voor de wijze, waarop de Raad van Advies zijn taak opvat en voor de inhoud der uitge brachte adviezen. Dit komt o.a. overtuigend tot uit drukking door het feit, dat alle door de Raad van Ad vies uitgebrachte adviezen door het Bestuur zijn over genomen. De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden: Prof. Dr Ir J. P. Mazure, Voorzitter; Drs W. van Zijll, secretaris groep A, lichamelijke oefening voor de schooljeugd: Drs. J. Mulder (voorzitter), R. N. Blokbergen (plv. voorzitter), W. Bot, H. A. H. M. van Nooy, J. van de Schilde, C. A. M. Scholtes, T. Schuringa. groep B, lichamelijke oefening van ouderen: P. M. Verbeek (voorzitter), A. C. J. Wamsteeker (plv. voorzitter), C. J. J. de Kramer. In de loop van het verslagjaar bracht de Raad van Advies advies uit over verschillende vraagstukken, welke de Stichting, alvorens daarover een beslissing te nemen, te voren aan de Raad had voorgelegd, zoals over het in gebruik nemen van nieuwe sportterreinen en het indelen van verenigingen, welke van haar terreinen aan de Fruitweg en het Stokroosplein werden verdre ven. Voorts over de ontwerpplannen tot aanleg van de sportterreinen in de Madepolder en aan de Muurbloem- weg, over het beschikbaarstellen van grond voor het door sportverenigingen in eigen beheer aanleggen van sportveldende indeling van de aan te leggen complexen BIJLAGE 47 Bestuur. Raad van Advies.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 576