47 436 1. Beijersstraat 409 2. Capadosestraat 3. Carel Reinierszkade 4. Gaslaan 5. Hannemanstraat 6. Pieter de Hoochplein 7. Pomonaplein 9. Seinpoststraat 10. Vermeerstraat 11. Haagweg (Lsd.) -*) 50 32 55 Ketelstraat. 4 Het Haags Vacantie-Comité organiseerde op ver schillende speelterreinen en-tuinen jeugdvoorstellingen, welke werden gegeven door het gezelschap van Lou Steenbergen. Deze voorstellingen, welke door de kin deren druk werden bezocht, waren tegen betaling van 10 cent toegankelijk. Er viel overigens een daling van de bezoekersaantal len waar te nemen, welke zich hoofdzakelijk manifes teerde in de drie eerste maanden van het seizoen. Deze daling moet worden toegeschreven aan het koude voor jaar. Daarna zijn de aantallen bezoekers in het alge meen hoger dan het vorige seizoen, waardoor de totalen uiteindelijk slechts een geringe achteruitgang tot uit drukking brengen. De speeltuin Haagweg werd eveneens in de avond uren opengesteld voor de rijpere jeugd. Jan Vosstraat. De plannen zijn nog niet tot uitvoering gekomen. Door tussenkomst van de Gemeentelijke Sociale Werkverschaffingsregeling zijn tijdelijke speelplaatsen ingericht, t.w. Diverse terreinen, in het algemeen binnen de bebou wing gelegen, welke binnen korte of lange tijd een defi nitieve bestemming zullen verkrijgen, zijn tei beschik king van de Stichting gesteld, welke deze tot tijdelijke spqglplaatsen voor de jeugd zal inrichten. Het sportterrein is aan een korfbalvereniging in ge bruik gegeven. Verwacht wordt dat de uitvoering van het speeltuin- gedeelte spoedig ter hand zal worden genomen. straat, Scholstraat, Sumatrastraat, Tuinderslaa Vaalrivierstraat, Dr de Visserplein, Wieringsestra;: Zuid-Binnensingel, Zusterstraat en Zwarteweg: a. van 1 April t/m 30 September 1953 b. van 1 October 1953 tot 1 April 1954 werkdagen van 912 uur en van 1318 uur; 1 Woensdag van 1317 uur en Zaterdag van 1012 uur en van 1317 uur. De speeltuinen aan het Newtonplein en Oranjeplein waren elke Zondag geopend van 1116 uur en gedu rende het zomerseizoen op werkdagen tot zonsonder gang. B. de speeltuinen en piasvijvers in het Zuiderpark bij het A.D.O.-terrein en bij het Ligthartmonument, de speeltuin met rolschaatsenbaan en de speelweiden aan de Evert Wytemaweg (Sportlaan) en aan de Fruitweg: van 1 April t/m 30 werkdagen van 1018 uur; September; Zondag van 1117 uur; C. de speeltuinen aan de Breukelensestraat, Delftse- laan, Haagweg (Lsd.), Julianastraat (Lsd.), Mac- kaystraat, Newtonplein, Newtonstraat, Van Nijen- rodestraat, Oranjeplein, Peilstraat, Pluvierstraat, Rederijkerstraat, Rozenburgerstraat, Rijswijkse- VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Gemiddeld aantal kinderen, dat in onderstaande maanden per speeldag de speelterreinen bezocht. Speelterreinen. Sept. Juli Aug. April Mei Juni 431 110 330 8. Schimmelweg 139 373 Betreft openstelling in de avonduren voor de rijpere jeugd. Diverse terreinen. Nieuwe terreinen. 79 47 242 299 60 267 47 286 84 212 71 314 83 295 49 250 85 47 40 66 46 135 52 281 42 103 273 57 304 70 275 42 253 82 41 37 68 52 126 45 258 50 105 217 49 263 61 283 41 161 10 239 42 37 37 67 47 127 46 260 56 96 67 38 71 41 146 41 245 46 93 203 44 194 229 165 - 281 -•) 55 66 -*) 77 224 -*) 105 -*) 147 -*)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 579