-i fis ■I 42 367 50 Vereniging „Kindertoevlucht”secretariaat: Delistr. 31. In 1953 waren alle beschikbare plaatsen in Huize „Klein Engelenburg" te Brummen bezet. Het totale aantal verpleegdagen bedroeg 33 212. In het verslag jaar werden 81 kinderen opgenomen en vertrokken 76 kinderen. De exploitatierekening over 1953 vertoonde een na delig saldo van ƒ3.811,31. Vereniging „Kinderhulp”, afdeling ’s-Gravenhage; secre tariaat: Laan van Poot 163. Op 31 December 1953 voerde de vereniging de voog dij over 28 pupillen (14 meisjes en 14 jongens). Het aantal leden van de vereniging bedroeg op 31 December 1953: 164 (v.j. 148); het aantal begunstigers 27 (v.j. 26). De resultatenrekening over 1953 vertoonde een voor delig saldo van 1.439,42. Vereniging Tehuis voor Onbehuisden, De la Reyweg 522. Zie hiervoor blz. 34. 8 942 13 264 Uitgebreide gegevens inzake voorlichting en rappor tering door reclasseringsverenigingen zijn opgenomen in het verslag van de Reclasseringsraad te ’s-Gravenhage. Aan de verslagen van enige aangesloten verenigingen is het volgende ontleend. Nederlands Genootschap tot Reclassering, afdeling ’s-Gravenhage, bureau: Celebesstraat 71. Het aantal werkende leden van de afdeling bedroeg op 31 December 1953: 235; het aantal gewone leden 244. Het aantal onder toezicht van de afdeling gestelde personen was per 31 December 375. De voorlichtingsambtenaren brachten in totaal 170 rapporten uit en wel 149 betreffende mannen en 21 be trekking hebbende op vrouwen. Het nadelig saldo per 31 December 1953 bedroeg ƒ636,42. Protestants-Christelijke Reclasseringsvereniging, afd. ’s-Gravenhage, Herenstraat 15a. De werkzaamheden van de afdeling zijn in het ver slagjaar wederom sterk uitgebreid. Op 31 December 1953 bedroeg het aantal leden 392 (1952: 397); het aantal celbezoekers: 11 (1952: 12). Het aantal onder toezicht van de afdeling gestelde personen bedroeg per 31 December 163. In totaal werden in 1953 117 voorlichtingsrapporten uitgebracht. De rekening van baten en lasten over 1953 vertoonde een nadelig saldo ten bedrage van 233,47. Kinderbewaarplaats „Ons Zonnekind”, Kortenbos 157, van de Wijkvereniging „De Heer zal voorzien”, Ge dempte Sloot 57. In het verslagjaar had de kinderbewaarplaats de be schikking over een hoofdleidster en zeven leidsters. Van de Gemeente werd ook in 1953 financiële hulp ontvangen voor de voortzetting van het sociale werk, evenals voor uitzending van kleuters naar Kijkduin ge durende de vacantieweken. Nog steeds wordt gezocht naar een geschikt gebouw met voldoende toevoer van buitenlucht en zon, die de kinderen in het tegenwoordige gebouw ontberen. Totaal Het aan de vereniging toekomende bedrag van de op brengst van de „Oliebollendag” (welke in Juni werd ge houden te zamen met de Haagse Bond „Vacantiebezig- heid voor Schoolkinderen”) bedroeg 1.464,49. In October werd een kindercircusvoorstelling in de Dierentuin gehouden; de netto opbrengst hiervan be droeg ƒ2.701,84, welke bestemd zal worden voor de inrichting van een nieuw kinderdagverblijf, dat de Gemeente bouwt aan de Koningstraat. Verdere financiële gegevens werden van de vereniging niet ontvangen. Vereniging „Juliana-Kinderbewaarplaatsen”secreta riaat Alexander Gogelweg IE. (Kinderbewaarplaatsen: Doggersbankstraat 5, Hoefkade 101 en Merwedestraat 1). De verpleegdagen waren in 1953: Doggersbankstraat Hoefkade Merwedestraat Vereniging „Vluchtheuvel”, Christelijk tehuis voor kinderen te Scheveningen, secretariaat: Acaciastraat 54. In 1953 werden 108 kinderen verzorgd gedurende 9 429 verpleegdagen. Een gehouden straatcollecte bracht 1.960,op en een collecte in een dienst van de Hervormde Kerk te Scheveningen 839,55. De totale ontvangsten bedroegen 30.083,28, de uit gaven 29.421,34; het voordelig saldo bedroeg der halve 661,94. R.K. Kinderbewaarplaats Stichting Onze Lieve Vrouw ter Nood, Lange Lombardstraat 38. De kinderbewaarplaats afdeling I kleuters van 6 weken tot 3 jaar was in het verslagjaar 275 dagen geopend en telde 11613 verpleegdagen, zodat er ge middeld ruim 42 kinderen per dag verbleven. De afdeling II kleuters van 3 jaar tot 3 jaar en 9 maanden was 246 dagen geopendhet aantal verpleeg dagen in die afdeling was 9 668, zodat daar gemiddeld 39 kinderen per dag verbleven. Het jaarverslag bevatte geen financiële gegevens. l’t’ 1- Industriële Inrichting van het Leger des Heils. In het logement van de inrichting, Nieuwe School straat 15a, werden 26 046 nachtverblijven verschaft. •:.X 20 161 Reclassering. Kinderbewaarplaatsen. H’ -•

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 57