47 1 5 Van het speelterrein aan het Pieter de Hoochplein moest een gedeelte worden afgestaan ten behoeve van de bouw van een school. Tegen de door de Stichting in gediende bezwaren werd aangevoerd dat andere situe ring van het te stichten schoolgebouw op onoverkomen- lijke bezwaren stuitte. Het complex sportterreinen aan het Stokroosplein werd in verband met de uitvoering van het uitbreidings plan West tijdelijk voor sportdoeleinden onbruikbaar. De huurders werden volgens een te voren in overleg met hen beraamd plan zo goed mogelijk elders tijdelijk ha ha De kleedgelegenheden van de verenigingen P.D.K. en Westerkwartier werden voor rekening van de Stich ting op de duinwaterleiding aangesloten. Op grond van de geringe belangstelling welke er bij het publiek bestaat om aan de strandoefeningen deel te nemen, werd van verdere openstelling van een oefen strand afgezien. ondergebracht tot aan het tijdstip dat het complex op nieuw is aangelegd en voor bespeling kan worden be schikbaar gesteld. De scholen welke van dit terrein ge bruik maakten, zullen in de zomermaanden voorname lijk op het terrein van de ijsbaan aan de Sportlaan worden ondergebracht en des winters op velden in de opgeving. Ten behoeve van de bouw van een ketelhuis voor het Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf moest een keet wor den geplaatst op een gedeelte van de speeltuin aan de Newtonstraat. Zo spoedig mogelijk zal worden overgegaan tot de uitvoering van nog twee series van tijdelijke speel plaatsen. Eveneens is in G.S.W.-verband ter hand genomen de aanleg van een tijdelijk sportterrein in de Bosjes van Pex waarvoor grond van het Gemeentelijk Grondbedrijf in huur is ontvangen. De oppervlakte is juist voldoende voor het uitleggen van een korfbalveld. V ERSLAG H AAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. 1 veld 1 klimkooi 2 duikelrekken 1 boegspriet. 0.15 ha 2 boegsprieten. ha Speelterreinen. Mei Juni Juli Sept. Aug. Totaal 1. Beijersstraat 10 475 5 040 9 836 2. Capadosestraat 5 945 3. Carel Reinierszkade 9 920 4 290 4. Gaslaan 7 040 2 655 5. Hannemanstraat 1 330 6. Pieter de Hoochplein 1 708 7. Pomonaplein 2 005 8. Schimmelweg 9 255 5 838 9. Seinpoststraat 2815 2 730 10. Vermeerstraat 8 593 3 543 11Haagweg (Lsd.) 774 843 559 2 176*) 61 298 45 871 48 798 52 110 50 784 39 469 298 330 Betreft openstelling in de avonduren voor de rijpere jeugd. Onttrekking van terreinen. Adr. Coenenstraat Kielstraat Meistraat en Kotterstraat 1 aan van Poot 1 oggerstraat Maasstraat lietstraat Vijzelstraat Werfstraat 4 velden 2 velden 5 velden 1 veld 1 veld 2 velden 1 veld 1 990 189 5 570 0.5 0.6 0.2 Aantal kinderen, dat in onderstaande maanden de speelterreinen bezocht (verkregen door samentelling van de gemiddelde aantallen op de speeldagen.) 1 622 534 1 771 536 3 520 537 5 869 508 2 220 5 090 787 ha Onderhoud opstallen. 7 845 1 405 7 325 832 6 495 1 510 1 146 686 1 642 791 3 390 889 6 740 708 2 460 Oefenstrand. 6 552 920 1 067 628 1 773 - 892 3 152 769 6 713 859 2 835 7 704 1 194 7 155 687 6 580 1 445 5 656 832 4 870 657 6 308 919 7 355 612 3 559 154 6 232 625 905 591 1 610 750 2 823 739 6 240 894 2 396 7 177 727 6412 621 6 855 1 085 44 549 4 245 44 028 2 752*) 37 699 4 194*) 13 272 625 8 725 2 439*) 10 494 3 158*) 20 460 2 934*) 40 655 2 969*) 15 456 34 304 3 196*) 0.315 ha 0.25 ha 0.175 ha 1 2 klimkooien 2 duikelrekken 2 klimkooien 4- 1 boegspriet. 3 klimkooien 4- 2 duikelrekken 2 boegsprieten. 1 zandbak 2 klimkooien 4- 2 duikelrekken 4- 1 boeg spriet 4- 1 klimboom 4- 2 zitbanken. 1 klimkooi 4- 2 duikelrekken 4- 1 boegspriet. 1 klimkooi 4- 2 duikelrekken 4- 1 boegspriet. 1 klimkooi 4- 2 duikelrekken 4- 1 boegspriet. April

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 580