47 J. VAN ZWIJNDREGT. voorzitter. Mr J. VELDERS, secretaris. 8 Namens het Bestuur der „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding" Op 31 December 1953 bestond het personeel der Stichting uit 76 personen; hiervan waren 37 personen in vaste dienst van de Stichting, 10 in tijdelijke dienst, terwijl de overigen op arbeidsovereenkomst werkzaam waren. Ten behoeve van de openstelling van de speelterrei nen onder bevoegde leiding waren gedurende het speel seizoen (van 1 April1 October) 38 leiders(sters) en gedurende de maand Augustus tevens 9 reserveleiders (sters) werkzaam onder supervisie van de toezicht houdend ambtenaar. Bovendien werden gedurende het genoemde tijdvak 20 terreinknechten en 3 toezichthouders tijdelijk te werk gesteld. Op het sport- en speelterrein aan de Beijersstraat werd een basketballveld aangelegd. De grasmat en de drainering van de drie voetbal velden in het Zuiderpark bij het zwembad, bespeeld door R.A.V.A.-V.V.P., moesten noodzakelijk worden vernieuwd. De werkzaamheden worden door de DUW1) in een tijdsbestek van driejaren telkenjare een veld voor een bedrag van 9000,— uitgevoerd. De huurders dragen in de kosten bij tot een bedrag van 1000,—. In overleg met vertegenwoordigers van de Raad van Advies en de daarbij betrokken verenigingen was de Huurcommissie doende een nieuw tarief te ontwerpen voor de verhuring van complexen terreinen aan grotere verenigingen. De huurcommissie beoogde daarmede een voor deze huurders meer uniforme regeling dan voorheen tot stand te brengen. Daarbij dient er rekening mede te worden gehouden, dat deze niet, zoals in sommige ge vallen voorheen is vóórgekomen, de financiële draag kracht van de huurders te boven gaat. Evenals voorgaand winterseizoen werd door de Com missie voor opleiding van sportjeugdleiders een cursus ingesteld. Wederom werd een serie van vier lezingen in het kader van de opleiding van sportjeugdleiders geor ganiseerd in samenwerking met de Haja. Deze lezingen, gehouden in het Gymnasium Haganum, werden koste loos toegankelijk gesteld. 207 leden van sportvereni gingen meldden zich voor het volgen van deze cursussen. bewaarplaats werd gedurende het zomerseizoen koste loos gebruik van een speeltuin toegestaan. Ten behoeve van 36 openbare lagere scholen, 16 openbare (m.)u l.o.-scholen, 3 openbare scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 10 openbare scho len voor voorbereidend lager en middelbaar onderwijs, 4 scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 31 bij zondere lagere scholen, 21 bijzondere (m.)u.l.o.-scho- len, 3 bijzondere scholen voor voortgezet gewoon lager onderwijs, 3 bijzondere scholen voor buitengewoon lager onderwijs, 3 ambachtsscholen, 1 montessori school, 3 bijzondere scholen voor middelbaar onder wijs en 5 kweekscholen is gedurende zomermaanden een terrein beschikbaar gesteld. Aan 144 voetbalverenigingen, 32 korfbalverenigin gen, 2 basketballverenigingen, 14 gymnastiek- en athletiekverenigingen, 28 handbalverenigingen, 4 hoc- keyverenigingen, 1 kaatsvereniging, 1 rugbyvereniging, 4 volleyballverenigingen, 3 rolschaatsverenigingen, 1 cricketvereniging, 7 jeugdorganisaties en 50 school verenigingen werden een of meer, in totaal 110 velden, verhuurd. Aan 17 kleuterscholen, 1 kindertehuis en 1 kinder- Het beheer van het Openluchttheater werd dit sei zoen wederom opgedragen aan de heer W. F. Koppe- schaar, technisch hoofdambtenaar-afdelingschef van de Gemeenteplantsoenen. Het seizoen 1953 werd geopend 30 April en op 31 Augustus beëindigd, in welk tijdvak te zamen 71 voor stellingen werden gegeven, waaraan 30 voor de jeugd en 41 voor ouderen. De kindervoorstellingen werden door 48 081 per sonen bezocht en de voorstellingen voor de ouderen door 27 580, in totaal 75 661. Dit is gemiddeld per voorstelling/bijeenkomst 1065 (vorig jaar 864). Wegens slechte weersgesteldheid moesten 10 voor stellingen worden afgelast. Hierna volgen de staat van bezittingen en schulden en de rekening van baten en lasten der Stichting over het boekjaar 1953. VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. Personeel. Onderhoud terreinen. Huurtarieven. Sportjeugdleiderscursus. Verhuring van terreinen. 0) Dienst Uitvoering Weeken. Openluchttheater in het Zuiderpark.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 583