48 1Xn=£S t BS-: w“ dan AS- 1 De opleiding tot stuurmansleerling geschiedde in overeenstemming met de eisen, zoals deze gesteld zijn in het Reglement op de eindexamens van de Zeevaart scholen. Behalve in de examenvakken werd les ge geven in het vak lichamelijke oefening. Voor deze lessen werd gebruik gemaakt van het gymnastiek- COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL TE SCHEVENINGEN. VERSLAG OVER HET JAAR 1953. Ter voldoening aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 62 der Nijverheidsonderwijswet heeft de Commissie van Toezicht op de Visserijschool en de Zeevaartschool te Scheveningen de eer het volgende verslag uit te brengen omtrent de toestand van het onderwijs aan die scholen over het jaar 1953. Op 1 Januari 1953 was de bezetting van de klassen en van de afdelingen als volgt: 1 A.S. 23, 2 A.S. 25, 1 B.S. 23, 2 B.S. 14, adspi- rant-3e stuurlieden 53, adspirant-2e stuurlieden 18, adspirant-le stuurlieden 21; totaal 177 leerlingen. In Januari 1953 verliet een leerling uit klasse 2 A.S. de school, omdat hij de studie staakte. Aan de eindexamens werd deelgenomen door 24 candidaten voor het getuigschrift A.S. en 14 candi- daten voor het getuigschrift B.S. De resultaten van deze examens waren als volgt: van de candidaten voor het getuigschrift A.S. slaag den er 12. Voor een leerling die voor de groep vlakke meetkunde-algebra een onvoldoend cijfer behaalde, doch voor de overige vakken en groepen voldoende en goede cijfers, verzocht de directeur toepassing van artikel 21 van het reglement voor de eindexamens. In haar vergadering van 14 October 1953 besloot de eindexamencommissie met algemene stemmen de uit slag van dit examen te herzien, zodat aan deze candi- daat het diploma alsnog werd uitgereikt. Dit had voor die candidaat geen nadelige gevolgen voor zoveel het behalen van zijn vaartijd betreft. Twaalf candidaten behaalden dus het getuigschrift A.S. niet. Van de 14 candidaten voor het getuigschrift B.S. slaagden er 12. Eén candidaat werd afgewezen. De resultaten van het overgangsexamen waren als volgt: A.S.: aantal leerlingen 23, bevorderd 17, niet lokaal der openbare lagere school Westduinweg 127. De leerlingen van de beide klassen B.S. en A.S. brachten tweemaal een bezoek aan het Planetarium te ’s-Gravenhage. In het tijdvak 8 Juni t./m. 20 Juni 1953 werd door de leerlingen van de klasse 2 A.S. deelgenomen aan een tocht aan boord van het instruc- tievaartuig „Prinses Juliana”. De helft van het aantal leerlingen van genoemde klasse was telkens 6 dagen aan boord. De gehele klasse kon niet in één reis wor den meegenomen. De oefentochten verliepen naar wens. Onder leiding van leraren werden excursies ge maakt o.a. naar het weerschip Cumulus ter bezichti ging van moderne navigatietoestellen en naar de Rot terdamse Droogdok-Maatschappij. In de afdelingen adspirant-3e, -2e en -le stuurlie den was het onderwijs ingesteld op de leerstof ge noemd in de examenprogramma’s. De „Internationale Navigatie-Apparaten-Maatschappij N.V.” te Amster dam gaf voor de leerlingen van deze afdelingen een demonstratie met de „Decca Navigator”. I. ZEEVAARTSCHOOL In 1953 waren de volgende cursussen aan de school verbonden: een 2-jarige cursus B.S. x), opleidend voor het getuigschrift B.S. (stuurmansleerling Grote Han delsvaart). Grondslag voor deze cursus is de ken nis bij overgang van de 3e naar de 4e klasse van een 5-jarige H.B.S.; een 2-jarige cursus A.S. 1), opleidend voor het getuigschrift A.S. (stuurmansleerling Grote Han delsvaart). Grondslag voor deze cursus is de ken nis bij de overgang van de 2e naar de 3e klasse van een H.B.S.; een cursus, opleidend voor het examen 3e stuur man Grote Handelsvaart. Deze cursus is bestemd voor leerlingen, die een voldoende vooropleiding in zeevaartkundige vakken hebben ontvangen en in het bezit zijn van de vereiste vaartijd; een cursus, opleidend voor het examen 2e stuur man Grote Handelsvaart; een cursus, opleidend voor het examen le stuur man Grote Handelsvaart. De leerlingen van de 2-jarige cursussen vormden 4 klassen, t.w. de klassen 1 A.S., 2 A.S., 1 B.S. en 2 B.S. Voor de stuurlieden bestond een afdeling adspi- rant 3e stuurlieden, een afdeling adspirant 2e stuur lieden en een afdeling adspirant le stuurlieden. De onder 12, 3 en 4 genoemde cursussen worden gesubsidieerd door het Rijk. De onder 5 vermelde cursus werd met ingang van 1 September 1953 in het I genot van Rijkssubsidie gesteld. BIJLAGE 1. 2. 3. 4. 5. j Onderwijs. 1) B.S. A.S. Leerlingen. Cursussen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 586