48 bevorderd 6. B.S.: aantal leerlingen 23, bevorderd 17, niet bevorderd 6. Van de niet bevorderde leerlingen van de klasse 1 A.S. werden er 3 weder in de klasse l A.S. opge nomen. In deze klasse werden 22 nieuwe leerlingen geplaatst. Hiervan waren 2 afkomstig van de zeevaart school op Terschelling. Op 1 September 1953 bevatte de klasse 1 A.S. derhalve 25 leerlingen. Van de klasse 1 A.S. werden 17 leerlingen naar de klasse 2 A.S. bevorderd, terwijl 4 leerlingen, die in Juli het einddiploma niet verkregen, in de klasse 2 A.S. terugkeerden. Op 1 September 1953 bevatte de klasse 2 A.S. dus 21 leerlingen. Van de niet bevorderde leerlingen uit de klasse 1 B.S. kwamen er 5 weder in deze klasse terug. Er werden 17 nieuwe leerlingen toegelaten. Op 1 Sep tember bevatte de klasse 1 B.S. derhalve 22 leerlingen. Tot de klasse 2 B.S. werden 17 leerlingen bevor derd. Eén leerling, die in Juli het diploma B.S. niet verkreeg, kwam weer in deze klasse terug. Op 1 Sep tember 1953 bevatte de klasse 2 B.S. dus 18 leer lingen. Het totaal aantal leerlingen van de 4 klassen be droeg op 1 September 1953 dus 86. Het aantal leerlingen van de afdelingen adspirant- stuurlieden bedroeg op 1 September 1953: afdeling adspirant-3e stuurlieden 32, afdeling adspirant-2e stuurlieden 34, afdeling adspirant-le stuurlieden 16. Het totaal aantal leerlingen van de Zeevaartschool bedroeg op 1 September 1953 derhalve 168. Gedurende de maanden September tot en met December 1953 kwam in boven aangegeven aantallen enige verandering. Uit de klasse 1 A.S. verlieten 2 leerlingen de school. Zij kozen een ander beroep. Een leerling van de Zeevaartschool te Rotterdam werd in de klasse 1 B.S. geplaatst. Uit de klasse 2 A.S. en 2 B.S. verlieten onderscheidenlijk 3 leerlingen en 1 leerling de school. Hoewel zij in Juli hun einddiploma niet behaalden, werden zij als leerling bij een stoom vaartmaatschappij aangenomen. Op 31 December 1953 bevatten de 4 cursusklassen onderscheidenlijk 23, 18, 23 en 17 leerlingen: totaal 81 leerlingen. Op 31 December 1953 waren in de stuurlieden afdelingen: in de afdeling adspirant-3e stuurlieden 35 leerlingen; in de afdeling adspirant-2e stuurlieden 23 leerlingen en in de afdeling adspirant-le stuurlieden 19 leerlingen; totaal derhalve 77 leerlingen. Het totaal aantal leerlingen van de Zeevaartschool bedroeg op 31 December 1953 dus 158. L ger dan in 1952. Dit is een gevolg van het feit, dat het aanbod voor de functie van 3e stuurman bij de Nederlandse Koopvaardijvloot groter was dan de vraag. Verschillende personen, die na het behalen van het diploma 3e stuurman niet direct als stuurman konden worden geplaatst, gingen studeren voor het le gedeelte van het examen voor 2e stuurman Grote Handelsvaart, waartoe de wet hen in de gelegen heid stelt. Vóór 1 September 1953 werden verschil lende vakken gecombineerd aan de adspirant-2e en -le stuurlieden gegeven. Het aantal leerlingen was daardoor dikwijls groter dan het aantal beschikbare plaatsen. De taak der betrokken leraren was dan niet altijd eenvoudig, vooral omdat de vorderingen in de studie ongelijk zijn, doordat de leerlingen op ver schillende data worden toegelaten en hun vooroplei ding niet altijd dezelfde is. Als gevolg van de subsidiëring met ingang van 1 September 1953 van de afdeling adspirant-le stuur lieden werden de leerlingen van deze afdeling van de andere afdelingen gescheiden, zodat thans alle vakken afzonderlijk worden gedoceerd. Dit is zowel voor de leerlingen als voor de leraren een grote verbetering. Het totaal aantal leerlingen van de afdeling adspi- rant-3e stuurlieden bedroeg 130. 35 leerlingen wa ren op 1 Januari 1954 nog als leerling ingeschreven; 66 leerlingen slaagden voor het diploma 3e stuurman Grote Handelsvaart; 2 leerlingen voltooiden hun stu die niet door ziekte; voor 1 leerling was de studie te moeilijk. Laatstbedoelde leerling ging over naar de Kleine Handelsvaart. 2 leerlingen hielden met de studie op en gingen in een ander beroep over; 1 leer ling ging weer varen; 1 leerling emigreerde; 22 leer lingen verlieten de school voordat zij examen deden, omdat zij, na één repetitiecursus te hebben gevolgd, meenden, dat zij beter thuis konden studeren. Het totaal aantal leerlingen van de afdeling adspi- rant-2e stuurlieden bedroeg 103. Hiervan waren er 21, die direct na het behalen van het diploma 3e stuurman Grote Handelsvaart gingen studeren voor het le gedeelte van het diploma 2e stuurman Grote Handelsvaart. Hiervan slaagden 13 leerlingen; 2 leer lingen gingen naar zee als 3e stuurman; 1 leerling emigreerde; 5 leerlingen staan op 1 Januari 1954 nog ingeschreven. 38 leerlingen slaagden voor het vol ledige examen 2e stuurman Grote Handelsvaart; 18 leerlingen, die zich voor het volledige examen voor bereiden, staan op 1 Januari 1954 nog ingeschreven; 26 leerlingen verlieten de school voordat zij examen deden en gingen om de reden als vermeld bij de adspirant-3e stuurlieden, thuis studeren. Het totaal aantal leerlingen van de afdeling adspi rant-le stuurlieden bedroeg 55. 28 slaagden voor het diploma le stuurman Grote Handelsvaart. Eén hield met de studie op, omdat hij een betrekking aan de wal verkreeg. Eén verliet de school omdat hij nog Het aantal leerlingen van de afdelingen adspirant- 3e en -2e stuurlieden was elke maand groot. Ook de afdeling adspirant-le stuurlieden werd goed bezocht. De gemiddelde aantallen leerlingen per maand waren geen voldoende vaartijd had. 19 staan nog als leer- onderscheidenlijk 39, 26 en 18. De gemiddelde be- ling ingeschreven. 6 leerlingen verlieten de school zetting der afdeling adspirant-2e stuurlieden was ho- voordat zij examen deden. COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL 2 Stuurliedencursussen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 587