48 De vakken zijn: rekenen, Nederlandse taal, Engelse taal, aardrijkskunde, zeevaartkunde, zeemanschap, scheepsbouw, wettelijke bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, scheepswerktuigkunde, vak- tekenen, bankwerken en montage, natuur- en werk tuigkunde, practische oefeningen dekdienst, lichame lijke oefening en zwemmen. De leerlingen van de cursus voor Stuurman voor de Zeevisvaart ontvingen hun lessen in 2 leslokalen en het schiemanlokaal in het gebouw aan de Vissers- havenweg 56. Voor de leerlingen van de 2-jarige dagcursus werd L Voor de leerlingen van de 2-jarige dagcursus wer den leerboekjes over natuurkunde aangeschaft. Voor de practische oefeningen en het bankwerken werden touwwerk en gereedschappen aangeschaft. Voor het roeien werd nog gebruik gemaakt van de nog aan wezige oude roeisloep van de Zeevaartschool. Voor het bouwen van een nieuwe roeisloep is opdracht gegeven. In Januari 1953 Februari 1953 Maart 1953 April 1953 „Mei 1953 In totaal volgden 36 personen de lessen in klasse V-l. Hiervan slaagden 30 voor het eerste gedeelte van het examen. Van deze 30 volgden er nog 6 de lessen voor het 2e gedeelte. Deze 6 leerlingen slaag den en behaalden hierdoor het diploma „Stuurman voor de Zeevisvaart”. In de klasse V-2 volgden 27 personen het onder wijs. Hiervan slaagden er 14 voor het 2e gedeelte van het examen en verkregen ook hierdoor het diploma „Stuurman voor de Zeevisvaart”. Eén leerling beëin digde de opleiding voordat hij examen deed. Van de 14 geslaagden voor het 2e gedeelte zetten er 6 de studie voort voor het examen voor het aan- vullingsdiploma stuurman zeevisvaart. Allen slaagden voor dit examen. In de klasse V-2 werden 7 personen geplaatst, die reeds in 1952 de cursus in klasse V-l hadden gevolgd, doch in dat jaar niet voor het le gedeelte van het examen waren geslaagd. In 1953 was voor hen geen plaats in klasse V-l. Van deze 7 personen slaagden er 4 voor het le gedeelte en 3 niet. Aan de cursussen voor Stuurman voor de Zeevis vaart waren in het tijdvak 1 Januari tot en met 31 Mei 1953 verbonden: Directeur: G. H. van Veen; Leraren: T. de Bruin, schiemannen; K. Buringa, rekenen, Nederlandse taal; H. J. Oosterhuis, e.h.b.o.; W. J. Pronk, zeevaart kunde; G. A. Ruig, zeemanschap, bepalingen aan varingen, kaartpassen; J. W. Westhoff, zeemanschap, scheepsbouw, kaartpassen, instrumenten. De lessen van de leerlingen van de 2-jarige dag cursus voor aanstaande vissers werden in het tijdvak 1 Januari tot en met 31 Augustus 1953 gegeven door de volgende leraren: L. Bal, practische oefeningen dekdienst (tonnen verbinden); T. de Bruin, practische oefeningen dek dienst (roeien); C. J. Innemee, scheepswerktuigkunde. vaktekenen; K. Krul, Nederlandse taal, aardrijkskun de, Engelse taal; K. G. Kupfermann, zeemanschap, scheepsbouw, zeevaartkunde, natuurkunde, bepalin gen aanvaringen (van 22 Januari 1953 af); 1. van der Loo, Nederlandse taal, Engelse taal, aardrijkskunde; L. H. Rutgers, lichamelijke oefening, zwemmen; W. Toet, practische oefeningen dekdienst (visserijkunde); W. B. Verheij, bankwerken en montage; J. W. Westhoff, zeemanschap, scheepsbouw, zeevaartkunde, natuurkunde, bepalingen aanvaringen (tot 21 Januari 1953). Na 31 Augustus 1953 werden de heren Krul en Rutgers, eerstgenoemde wegens verandering van be trekking en laatstgenoemde wegens zijn aantal les uren in zijn hoofdbetrekking vervangen onderschei denlijk door de heren L. Lips en L. F. Seijdel. Na 31 Augustus 1953 trad de heer J. de Neef op als waarnemend directeur van de Visserijschool. er onder de leerlingen enkele moeilijke jongens zijn, hebben de onderwijskrachten, vooral zij, die in de theoretische vakken les geven, het niet gemakkelijk. Het eist van hen bijzondere kwaliteiten, vooral in de omgang met deze jongens. Er is echter enige verbete ring te constateren. Cursussen Stuurman Zeevisvaart. De bezetting van de klassen was als volgt: klasse V-l 35 36 35 34 22 Op 1 Januari 1953 was er één klasse met 15 leer lingen. Op 1 Maart werd met 29 nieuw ingeschreven leerlingen een nieuwe klasse I gevormd en met 14 reeds aanwezige leerlingen een klasse II. Eén leer ling werd afgeschreven, omdat gebleken was, dat hij het onderwijs niet kon volgen. Deze leerling ging terug naar de lagere school. Op 1 Maart 1953 bevatte de 2-jarige dagcursus 29 —f- 14 43 leerlingen. Van 1 Maart tot 31 Augustus 1953 verlieten 5 leerlingen de klasse II, omdat zij aan de leerplicht hadden voldaan. In klasse I keerden op 1 September 1953 3 leerlingen niet terug. In October 1953 verliet nog 1 leerling klasse II, eveneens omdat aan de leer plicht was voldaan. Op 31 December 1953 bevatten deze 2 klassen 26 8 34 leerlingen. Zoals in 1952 reeds werd vermeld, is de belang* stelling van de meeste jongens vooral gericht op de practische vakken en minder op de theoretische. Daar klasse V-2 26 leerlingen 26 25 13 COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE VISSERIJSCHOOL EN DE ZEEVAARTSCHOOL 4 Gebouw. Leermiddelen. Leerkrachten. Leerlingen. 2-jarige dagcursus voor toekomstige vissers. 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 589